Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Дубєй Володимир Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
09806443
4. Місцезнаходження
м. Київ , Подiльський, 04073, Київ, Куренiвська, 15а
5. Міжміський код, телефон та факс
44 428-97-46 44 428-97-46
6. Електронна поштова адреса
a.karelin@tascombank.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Бюлетень. Цiннi папери України" 80   30.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.tascombank.com.ua в мережі Інтернет 30.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - АТ "ТАСКОМБАНК" не має акцiй, часток, паїв в юридичних особах, створених протягом 2013 року
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - Посада корпоративного секретаря не передбачена Статутом
"Iнформацiя про володiння посадовими особами акцiями емiтента" - посадовi особи акцiями емiтента не володiють
"Iнформацiя про дивiденди" - Загальними Зборами було прийнято рiшення за результатами 2013 року виплату дивiдендiв акцiонерам не здiйснювати
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - не випускались
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" - не випускались
"Iнформацiя про викуп власних акцiй" - не здiйснювалось
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не надається, взв"язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi
" iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - iнформацiя вiдсутня
" Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй"- iнформацiя вiдсутня
"Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття"- iнформацiя вiдсутня
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття"- iнформацiя вiдсутня
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв- iнформацiя вiдсутня
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв- iнформацiя вiдсутня
Основнi вiдомостi про ФОН- iнформацiя вiдсутня
Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН- iнформацiя вiдсутня
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН- iнформацiя вiдсутня
Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН- iнформацiя вiдсутня
Правила ФОН- iнформацiя вiдсутня
Фiнансова звiтнiсть складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
"звiт про стан об'єкта нерухомостi" - не розкривається, в зв"язку з тим, що АТ "ТАСКОМБАНК" не є емiтентом цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ 527631
3. Дата проведення державної реєстрації
21.10.1991
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
220000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
482
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.19 Iншi види грошового посередництва
0 0
0 0
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Банку вiдповiдно до Статуту Банку є: - Загальнi збори акцiонерiв Банку(вищий орган управлiння Банку); - Спостережна рада Банку; - Правлiння Банку. Банк також забезпечує функцiонування ефективної системи контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Така система контролю включає дiяльнiсть: – Ревiзiйної комiсiї Банку; – Служби внутрiшнього аудиту Банку.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Головне управлiння НБУ по м.Києву i Київськiй областi
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок
32007140501
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ВТБ Банк"
5) МФО банку
321767
6) поточний рахунок
16006101002945

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи АЕ 263379 24.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Необмежена
Опис Срок дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений
 
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - депозитарна дiяльнiсть Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування АЕ 263380 24.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Необмежена
Опис Срок дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений
 
Банкiвська лiцензiя 84 25.10.2011 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений
 
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Брокерська дiяльнiсть АВ 581426 04.07.2011 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 13.05.2015
Опис АТ "ТАСКОМБАНК" пiсля закiнчення термiну дiї даної лiцензiї планує одержання нової лiцензiї для здiйснення дiяльностi на ринку цiнних паперiв
 
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Дилерська дiяльнiсть АВ 581427 04.07.2011 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 13.05.2015
Опис АТ "ТАСКОМБАНК" пiсля закiнчення термiну дiї даної лiцензiї планує одержання нової лiцензiї для здiйснення дiяльностi на ринку цiнних паперiв
 
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Андеррайтинг АВ 581428 04.07.2011 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 13.05.2015
Опис АТ "ТАСКОМБАНК" пiсля закiнчення термiну дiї даної лiцензiї планує одержання нової лiцензiї для здiйснення дiяльностi на ринку цiнних паперiв
 
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами АВ 581429 04.07.2011 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 13.05.2015
Опис АТ "ТАСКОМБАНК" пiсля закiнчення термiну дiї даної лiцензiї планує одержання нової лiцензiї для здiйснення дiяльностi на ринку цiнних паперiв
 

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
ТОВ "Кредит-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство 21.03.2014 uaBBB+
ТОВ "Кредит-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство 21.03.2014 uaBBB+

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
КП "Водоканал" 03327121 69002Україна Запорiжжя вул.Артема, 61 0.1781
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Костенко Вiктор Григорович СА 774523 23.06.1998 Жовтневим РВ УМВС м.Запорiжжя 0.0063
Усього 0.1844

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яценко Оксана Богданiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 054827 27.10.2002 Залiзничним РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
старший менеджер з фiнансової та банкiвської дiяльностi Дирекцiї з управлiння активами у фiнансовому секторi ТОВ «ТАС Груп», менеджер з фiнансової та банкiвської дiяльностi ТОВ «IФГ «ТАС», головного економiста вiддiлу бюджетування та управлiнської звiтностi по бiзнес-лiнiях управлiння бюджетування та управлiнської звiтностi департаменту контролiнгу ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».
8) дата обрання та термін, на який обрано
31.05.2013 5 рокiв
9) Опис
Органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку
дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв,
Радi Банку; вносять на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю
Обiймає посаду старшого менеджера ТОВ "ТАС Груп" (код за ЄДРПОУ 37471294),
мiсцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд.30 .
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мальцева Анастасiя Валерiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВМ 866627 06.03.2000 Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
старший менеджер з фiнансової та страхової дiяльностi ТОВ «ТАС Груп», менеджера з фiнансової та банкiвської дiяльностi ТОВ «IФГ «ТАС», економiста планово- економiческого вiддiлу Iршанського ГЗК.
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.05.2013 5 рокiв
9) Опис
Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку
дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв,
Радi Банку; вносять на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю
Обiймає посаду старшого менеджера з фiнансової та страхової дiяльностi ТОВ "ТАС Груп" (код за ЄДРПОУ
37471294), мiсцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд.30 .
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гiренко Катерина Вiталiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВЕ 105027 20.06.2001 Будьоннiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження**
1984
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
старший менеджер департаменту фiнансової звiтностi та аудита ТОВ «ТАС Груп». фiнансовий аналiтик «Raben Ukraine», аудитор вiддiлу аудиторських послуг «PricewaterhouseCoopers» в Українi.
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.05.2013 5 рокiв
9) Опис
Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку
дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв,
Радi Банку; вносять на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю
Обiймає посаду старшого менеджера департаменту фiнансової звiтностi та аудита ТОВ "ТАС Груп" (код за ЄДРПОУ
37471294), мiсцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд.30 .
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дубєй Володимир Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 969910 03.10.2000 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Правлiння АТ «Сведбанк» (публiчне); Керуючий Центральною Днiпропетровською фiлiєю АКБ «ТАС-Комерцбанк».
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.04.2013 3 роки
9) Опис
Голова Правлiння здiйснює загальне керiвництво i забезпечує ефективну роботу банку, у своїй роботi
керується та дотримується чинного законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку
України, Статуту банку та Положення про Правлiння банку
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Альмяшев Iван Алiмович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 050854 15.01.1999 Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника Управлiння ризикiв – начальник вiддiлу кредитних ризикiв АТ «Сбербанк Росiї»; Заступник Департаменту ризик-менеджменту АТ «Сведбанк» (публiчне); Головний фахiвць вiддiлу оцiнки ризикiв корпоративних клiєнтiв управлiння корпоративних клiєнтiв «УнiкредитБанк ТзОВ»
8) дата обрання та термін, на який обрано
13.06.2010 3 роки
9) Опис
Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв
(напрямок – ризики, фiнансово-економiчний), координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення
ефективностi дiяльностi банку.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Голова Правлiння, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Березнiкова Рината Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 763487 01.10.1997 1ВМ Павлоградського МВУМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Департаменту по роботi з VIP-клiєнтами АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне). Директор Департаменту корпоративних продаж АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне). Директор Департаменту нерухомостi Офiсу фiнансової реструктуризацiї та стягнення проблемних кредитiв АТ «Сведбанк (публiчне). Начальник Управлiння активних операцiй корпоративних клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк». Начальник вiддiлу кредитування клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк».
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.08.2011 3 роки
9) Опис
Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Опалатенко Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 502817 24.02.1997 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння ПАТ «СК «ЛАФОРТ». Директора Департаменту пiдтримки Офiсу фiнансової реструктуризацiї та стягнення проблемних кредитiв АТ «Сведбанк (публiчне). Заступник Голови Правлiння ЗАТ «Сведбанк Iнвест».
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.08.2012 3 роки
9) Опис
Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Голови Правлiння- керiвник Центрального регiону, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Поляк Олег Якович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 931610 14.04.2009 Подiльським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1982
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Виконуючого обов’язки директора Київського регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне). Директора Київського Регiонального роздрiбного центру АТ «Сведбанк» (публiчне). Заступника директора Київського регiонального департаменту АКБ «ТАС-Комерцбанк». Директора вiддiлення №16 АКБ «ТАС-Комерцбанк».
8) дата обрання та термін, на який обрано
22.07.2013 3 роки
9) Опис
Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Голови Правлiння – керiвник Схiдного регiону, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Путiнцева Тетяна Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВК 377744 30.07.2007 Ворошиловським РВ ДМУ ГУМВС України в м. Донецьку
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директора Донецького регiонального центру АТ «ТАСКОМБАНК», Начальника Управлiння по роботi з корпоративними клiєнтами фiлiї «Головне управлiння ПАТ Промiнвестбанк в Донецькiй областi, Виконуючого обов’язки директора Донецького регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне), Директора Донецького мiжрегiонального та корпоративного центру АТ «Сведбанк» (публiчне).
8) дата обрання та термін, на який обрано
22.07.2013 3 роки
9) Опис
Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Голови Правлiння – керiвник Пiвденного регiону, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Швець Андрiй Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СА 360911 16.01.2002 Заводським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директора Запорiзького регiонального центру АТ «ТАСКОМБАНК», Заступника директора ГРУ, РУ, СФ, Керiвника Об’єднаного Кредитного Центру Запорiзького РУ Приватбанк, Заступника директора – Начальника Кредитного центра Запорiзького РУ Приватбанк
8) дата обрання та термін, на який обрано
22.07.2013 3 роки
9) Опис
Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сахань Олексiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 394225 20.04.2000 Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
IТ - Директора АТ «ТАСКОМБАНК», Керiвника Центра банкiвських iнформацiйних технологiй АТ «Сведбанк» (публiчне), Директора Департаменту iнформацiйних технологiй АТ «Сведбанк» (публiчне). Заступника директора Департаменту iнформацiйних технологiй АКБ «ТАС-Комерцбанк».
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.10.2013 3 роки
9) Опис
Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шляхетко Борис Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 943670 27.10.1998 Iнгулецьким РВ Криворiз. МУ УМВС Укр. в Днiпр.обл
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння ВАТ "АБ "Бiзнес Стандарт", Заступник Голови Правлiння АКБ «ТАС-Комерцбанк»; Заступник Голови Наглядової ради АКБ «ТАС-Комерцбанк»; Заступник керуючого КОФ АКБ «Укрсоцбанк».
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.04.2013 3 роки
9) Опис
Голова Спостережної ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Спостережної ради та головує на них,
вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, здiйснює
iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Спостережну раду.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Попенко Сергiй Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВН 943670 27.04.2011 Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Ради директорiв ТОВ “Iнвестицiйно-фiнансова група “ТАС”, заступник Голови правлiння АКБ «ТАС-Комерцбанк».
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.04.2013 3 роки
9) Опис
Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює повноваження, передбаченi Статутом та
Положенням про Спостережну раду.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посадова особа працює Головою Ради директорiв ТОВ "ТАС ГРУП", мiсцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд.30
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Спостерезної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Куценко Олександр Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СТ 186475 09.07.2010 Бородянським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ООО «Техкорм», группа Nutreco (Нидерланды), Москва; Hifeed Russia B.V., группа Nutreco (Нидерланды), Москва, Генеральный директор ООО «Регионлизинг» (Москва), Финансовый директор ООО «Альфа-Эко Дон» (Альфа Груп), заместитель финансового директора ООО «Альфа-Эко». Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.04.2013 3 роки
9) Опис
Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює повноваження, передбаченi Статутом та
Положенням про Спостережну раду.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посадова особа працює фiнансовим директором ТОВ "ТАС Груп" (код за ЄДРПОУ 37471294), мiсцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд.30
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ястремська Наталiя Євгенiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ТТ 114572 14.06.2012 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Iнвестицiйно-фiнансова група "ТАС", начальник Департаменту Корпоративного управлiння банками.
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.04.2013 3 роки
9) Опис
Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює повноваження, передбаченi Статутом та
Положенням про Спостережну раду.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посадова особа працює Директором з управлiння активами ТОВ "ТАС Груп" (код за ЄДРПОУ 37471294),
мiсцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд.30
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння - Директор з продажiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ткаченко Свiтлана Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НС 206658 15.01.1997 Карагандинської обл.м.Темиртану
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiнансового директора ЗАТ «ЛIНКС- Цiннi папери», Голови Правлiння ПАТ «БАНК БОГУСЛАВ», Заступника Голови Правлiння ВАТ «Унiверсальний Банк Розвитку та Партнерства», Начальника Управлiння (Iндивiдуального) Корпоративного бiзнесу ВАТ «Унiверсальний Банк Розвитку та Партнерства».
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.11.2013 3 роки
9) Опис
Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Приватне акцiонерне товариство "Холдiнгова компанiя "ТЕКО-ДНIПРОМЕТИЗ" 31282490 03062 Україна м. Київ Святошинський Київ проспект Перемоги, 65 4388577 99.7404 4388577 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 4388577 99.7404 4388577 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 05.04.2013
Кворум зборів** 99.7404
Опис Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах:
1. Обрання лiчильної комiсiї, секретаря Загальних зборiв акцiонерiв та затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв.
Прийняте рiшення:Обрати секретарем Загальних зборiв – Карелiна Артема Валерiйовича директора департаменту iнвестицiйного обслуговування Банку, до складу лiчильної комiсiї Зборiв обрати Головою лiчильної комiсiї Цьомика Максима Петровича начальника Управлiння правового забезпечення корпоративних вiдносин та претензiйно-позовної роботи Юридичного департаменту Банку, членами лiчильної комiсiї Шпiрка Андрiя Павловича Директора Юридичного департаменту Банку та Лашевську Ларису Василiвну начальника депозитарного вiддiлу департаменту iнвестицiйного обслуговування Банку:
«За» – 4 388 577 голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утрималися» – 0 голосiв.
Рiшення прийнято.
2. Звiт Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рiк.
Прийняте рiшення: Прийняти до вiдома Звiт Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рiк:
Результати голосування:
«За» – 4 388 577 голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утрималися» – 0 голосiв.
3. Звiт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рiк.
Прийняте рiшення: Прийняти до вiдома Звiт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рiк:
«За» – 4 388 577 голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утрималися» – 0 голосiв.
4. Затвердження Звiту про корпоративне управлiння АТ «ТАСКОМБАНК».
Прийняте рiшення: Затвердити Звiт про корпоративне управлiння АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рiк:
«За» – 4 388 577 голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утрималися» – 0 голосiв.
5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рiк.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк:
«За» – 4 388 577 голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утрималися» – 0 голосiв.
Рiшення прийнято.
6. Звiт та висновки зовнiшнього аудитора про пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв зовнiшнього аудитора, затвердження заходiв за результатами їх розгляду.
Прийняте рiшення: Затвердити Звiт та висновки зовнiшнього аудитора про пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рiк. Заходи за результатами розгляду звiту та висновкiв не затверджувати:
«За» – 4 388 577 голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утрималися» – 0 голосiв.
7. Затвердження рiчного звiту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рiк.
Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт та баланс АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рiк:
«За» – 4 388 577 голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утрималися» – 0 голосiв.
8. Про розподiл прибутку i збиткiв АТ «ТАСКОМБАНК» за 2012 рiк та використання фондiв АТ «ТАСКОМБАНК», прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження їх розмiру;
Прийняте рiшення: Встановити наступний порядок розподiлу прибутку: 1. Затвердити прибуток звiтного 2012 року в розмiрi 30 970 957,84 грн., що визначається у регiстрах бухгалтерського облiку та пiдтверджений незалежною аудиторською компанiєю ТОВ «БДО». 2. Згiдно iз законодавством України та внутрiшнiми Положеннями Банку прибуток звiтного 2012 року
спрямувати на: • формування резервного фонду Банку (в розмiрi 5%) в сумi – 1 548 547,89 грн. (балансовий рахунок 5021); • визнання прибуткiв минулих рокiв в сумi – 29 422 409,95 грн. (балансовий рахунок 5030).
3. За результатами 2012 року виплату дивiдендiв акцiонерам не здiйснювати
«За» – 4 388 577 голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утрималися» – 0 голосiв.
9. Щодо питань обрання та припинення повноважень голови та членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання зазначених договорiв з членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
Прийняте рiшення: Припинити повноваження у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень дiючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» та обрати Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» у кiлькостi 4 (чотирьох) осiб на строк 3 (три) роки у складi:
- «ЗА» Голову Спостережної Ради, Члена Спостережної Ради, представника акцiонера ПрАТ «Холдiнгова компанiя «ТЕКО – ДНIПРОМЕТИЗ» Шляхетка Бориса Володимировича та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру винагороди вiдповiдно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку Дубєя Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного договору з Головою Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Шляхетко Борисом Володимировичем – 4 388 577 голосiв;
- «ЗА» Члена Спостережної Ради представник акцiонера ПрАТ «Холдiнгова компанiя «ТЕКО – ДНIПРОМЕТИЗ» Куценка Олександра Васильовича та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру винагороди вiдповiдно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку Дубєя Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного договору з Членом Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Куценко Олександром Васильовичем – 4 388 577 голосiв;
- «ЗА» Члена Спостережної Ради представника акцiонера ПрАТ «Холдiнгова компанiя «ТЕКО – ДНIПРОМЕТИЗ» Попенка Сергiя Павловича та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру винагороди вiдповiдно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку Дубєя Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного договору з Членом Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Попенко Сергiєм Павловичем – 4 388 577 голосiв.
- «ЗА» Члена Спостережної Ради представника акцiонера ПрАТ «Холдiнгова компанiя «ТЕКО – ДНIПРОМЕТИЗ» Ястремську Наталiю Євгенiвну та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру винагороди вiдповiдно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку Дубєя Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного договору з Членом Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Ястремською Наталiєю Євгенiвною – 4 388 577 голосiв
10. Про збiльшення статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
Прийняте рiшення: Не здiйснювати збiльшення статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв:
«За» – 4 388 577 голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утрималися» – 0 голосiв.
11. Про приватне розмiщення акцiй.
Прийняте рiшення: Не здiйснювати приватне розмiщення акцiй АТ
«ТАСКОМБАНК»:
«За» – 4 388 577 голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утрималися» – 0 голосiв.
12. Про затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення.
Прийняте рiшення: Не затверджувати перелiк iнвесторiв:
«За» – 4 388 577 голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утрималися» – 0 голосiв.
Рiшення прийнято.
13. Про визначення уповноваженого органу АТ «ТАСКОМБАНК», якому надаються повноваження щодо:
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення приватного розмiщення акцiй (у разi якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково та повнiстю оплачено);
- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- повернення внескiв, унесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв приватного розмiщення акцiй органом АТ «ТАСКОМБАНК», уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi невнесення (незатвердження) у встановленi законодавством строки змiн до статуту, пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК» з урахуванням результатiв розмiщення акцiй, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних АТ «ТАСКОМБАНК» акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.
Прийняте рiшення: Не визначати уповноважений орган АТ «ТАСКОМБАНК», якому надаються повноваження щодо:
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення приватного розмiщення акцiй (у разi якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково та повнiстю оплачено);
- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- повернення внескiв, унесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв приватного розмiщення акцiй органом АТ «ТАСКОМБАНК», уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi невнесення (незатвердження) у встановленi законодавством строки змiн до статуту, пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК» з урахуванням результатiв розмiщення акцiй, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних АТ «ТАСКОМБАНК» акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi:
«За» – 4 388 577 голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утрималися» – 0 голосiв.
14. Про визначення уповноважених осiб, яким надаються повноваження:
- отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд використання свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийняте рiшення про розмiщення (у разi якщо це буде передбачено умовами приватного розмiщення акцiй);
- проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення;
- проводити дiї щодо забезпечення приватного розмiщення акцiй;
- проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу АТ «ТАСКОМБАНК» належних їм акцiй.
Прийняте рiшення: Не визначати уповноважених осiб, яким надаються повноваження:
- отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд використання свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийняте рiшення про розмiщення (у разi якщо це буде передбачено умовами приватного розмiщення акцiй);
- проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення;
- проводити дiї щодо забезпечення приватного розмiщення акцiй;
- проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу АТ «ТАСКОМБАНК» належних їм акцiй:
«За» – 4 388 577 голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утрималися» – 0 голосiв.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного – акцiонер ПрАТ «ХК «ТЕКО-ДНIПРОМЕТИЗ».

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 31.05.2013
Кворум зборів** 99.7404
Опис 1. Обрання лiчильної комiсiї, секретаря Загальних зборiв акцiонерiв та затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв.
Обрати секретарем Загальних зборiв – Карелiна Артема Валерiйовича директора департаменту iнвестицiйного обслуговування Банку, до складу лiчильної комiсiї Зборiв обрати Головою лiчильної комiсiї Цьомика Максима Петровича начальника Управлiння правового забезпечення корпоративних вiдносин та претензiйно-позовної роботи Юридичного департаменту Банку, членами лiчильної комiсiї Шпiрка Андрiя Павловича Директора Юридичного департаменту Банку та Плотнiченка Олега Петровича, головного юрисконсульта Управлiння правового забезпечення корпоративних вiдносин та претензiйно-позовної роботи Банку:
«За» – 4 388 577 голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утрималися» – 0 голосiв.
2. Про внесення змiн до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом затвердження його нової редакцiї.
Прийняте рiшення: Внести змiни до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакцiї. Встановити, що нова редакцiя Статуту Банку набирає чинностi з дати її державної реєстрацiї вiдповiдно до чинного законодавства України. Уповноважити Голову Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» Дубєя Володимира Володимировича пiдписати нову редакцiю Статуту Банку та забезпечити здiйснення дiй (заходiв) з державної реєстрацiї Статуту Банку в новiй редакцiї:
«За» – 4 388 577 голосiв;
«Проти» – 0 голосiв;
«Утрималися» – 0 голосiв.
3. Про змiни в складi ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК».
Прийняте рiшення:Припинити повноваження членiв дiючого складу ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК» та обрати ревiзiйну комiсiю АТ «ТАСКОМБАНК» у кiлькостi 3 (трьох) осiб (членiв) на строк 5 (п’ять) рокiв в наступному складi:
- Голова ревiзiйної комiсiї Яценко Оксана Богданiвна;
- Член ревiзiйної комiсiї Мальцева Анастасiя Валерiївна;
- Член ревiзiйної комiсiї Гiренко Катерина Вiталiївна.
Голосували шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 13 165 731 голосiв для кумулятивного голосування, з них:
- «ЗА» Голову ревiзiйної комiсiї Яценко Оксану Богданiвну – 4 388 577 голосiв;
- «ЗА» Члена ревiзiйної комiсiї Мальцеву Анастасiю Валерiївну – 4 388 577 голосiв;
- «ЗА» Члена ревiзiйної комiсiї Гiренко Катерину Вiталiївну – 4 388 577 голосiв
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного – акцiонер ПрАТ «ХК «ТЕКО-ДНIПРОМЕТИЗ».

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 30373906
Місцезнаходження 04112 Україна м. Київ Шевченкiвський Київ вул.Грекова, 3, кв.9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2091
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 284-18-65
Факс (044) 284-18-66
Вид діяльності Аудиторська фiрма
Опис Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Кредит-Рейтинг"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31752402
Місцезнаходження 04080 Україна м. Київ Подiльський Київ вул.Верхнiй Вал, 72
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 6
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012
Міжміський код та телефон (044) 490-25-50
Факс (044) 490-25-54
Вид діяльності Рейтингове агенство
Опис Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова Група "ТАС"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 25821620
Місцезнаходження 03062 Україна м. Київ Святошинський Київ Проспект Перемоги,65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 500438
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.12.2009
Міжміський код та телефон 0800500195
Факс 0800500195
Вид діяльності Страховi послуги
Опис Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16.10.2012 203/1/2012 НКЦПФР UA0801121007 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 50 4400000 220000000 100
Опис Торгiвляакцiями здiйснюється на внутрвшньому ринку.
Акцiї iменнi простi в бездокументарнiй формi iснування - допущенi до котирувального списку 2 рiвня бiржового реєстру
 

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22.09.2010 86/2/10 ДКЦПФР 1000 100000 Бездокументарні іменні 100000000 17 щоквартально 7825403.41 24.09.2015
Опис Торгiвля облiгацiями здiйснюється на внутрвшньому ринку. Мета емiсiї облiгацiй: Кошти залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї В використовуватимуться за такими напрямами: - на проведення кредитних операцiй для юридичних та фiзичних осiб – 90% вiд фактично залучених коштiв; - на проведення операцiй з цiнними паперами – 10% вiд фактично залучених коштiв. Виплата доходу за облiгацiями та погашення облiгацiй вiдбуватиметься за рахунок доходу вiд дiяльностi емiтента, що залишиться в його розпорядженнi пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов’язкових платежiв. Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування та поповнення статутного капiталу, а також для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi. Порядок розмiщення облiгацiй: А) адреси мiсць, дати початку та закiнчення розмiщення облiгацiй Первинне розмiщення (продаж) облiгацiй проводиться емiтентом самостiйно на бiржi ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС» за адресою: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31; тел: (380 44) 522-88-08. Дата початку розмiщення облiгацiй – 07.10.2010 року. Дата закiнчення розмiщення облiгацiй – 30.12.2010 року, або дата розмiщення останньої облiгацiї, якщо таке розмiщення вiдбулось до 30.12.2010 року. Звiт про результати розмiщення облiгацiй та результати розмiщення облiгацiй затверджується рiшенням Спостережної Ради емiтента. Б) Можливiсть дострокового закiнчення розмiщення Розмiщення облiгацiй може бути завершено достроково у разi продажу та повної оплати всiєї кiлькостi облiгацiй випуску до настання термiну закiнчення розмiщення. Рiшення про дострокове закiнчення розмiщення облiгацiй приймається рiшенням Спостережної Ради емiтента. В) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно через органiзатора торгiвлi ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС»: зареєстрована Печерською районною у м. Києвi адмiнiстрацiєю 03.11.2008р., Код ЄДРПОУ 21672206; адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31; тел: (380 44) 522-88-08; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв — дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку cерiї АВ № 390872, видана на пiдставi рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 05.03.2009р. Розмiщення облiгацiй здiйснюється у вiдповiдностi до Правил ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС». Г) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно без залучення андерайтера на бiржi ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС». Облигацiї iменнi процентнi серiї B в бездокументарнiй формi iснування - включенi до котирувального списку 2 рiвня бiржового реєстру.
 
10.03.2011 44/2/11 ДКЦПФР 1000 100000 Бездокументарні іменні 100000000 20 щоквартально 14788128.26 17.03.2016
Опис Торгiвля облiгацiями здiйснюється на внутрвшньому ринку. Мета емiсiї облiгацiй: Кошти залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї C використовуватимуться за такими напрямами: - на проведення кредитних операцiй для юридичних та фiзичних осiб – 90% вiд фактично залучених коштiв; - на проведення операцiй з цiнними паперами – 10% вiд фактично залучених коштiв. Виплата доходу за облiгацiями та погашення облiгацiй вiдбуватиметься за рахунок доходу вiд дiяльностi емiтента, що залишиться в його розпорядженнi пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов’язкових платежiв. Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування та поповнення статутного капiталу, а також для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi. Порядок розмiщення облiгацiй: А) адреси мiсць, дати початку та закiнчення розмiщення облiгацiй
Первинне розмiщення (продаж) облiгацiй проводиться емiтентом самостiйно на бiржi ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС» за адресою: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31; тел: (380 44) 522-88-08.
Дата початку розмiщення облiгацiй – 24.03.2011 року.
Дата закiнчення розмiщення облiгацiй – 30.09.2011 року, або дата розмiщення останньої облiгацiї, якщо таке розмiщення вiдбулось до 30.09.2011 року.
Звiт про результати розмiщення облiгацiй та результати розмiщення облiгацiй затверджується рiшенням Спостережної Ради емiтента.
Б) Можливiсть дострокового закiнчення розмiщення
Розмiщення облiгацiй може бути завершено достроково у разi продажу та повної оплати всiєї кiлькостi облiгацiй випуску до настання термiну закiнчення розмiщення. Рiшення про дострокове закiнчення розмiщення облiгацiй приймається рiшенням Спостережної Ради емiтента.
В) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно через органiзатора торгiвлi ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС»: зареєстрована Печерською районною у м. Києвi адмiнiстрацiєю 03.11.2008р., Код ЄДРПОУ 21672206; адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31; тел: (380 44) 522-88-08; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв — дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку cерiї АВ № 390872, видана на пiдставi рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 05.03.2009р.
Розмiщення облiгацiй здiйснюється у вiдповiдностi до Правил ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС».
Г) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно без залучення андерайтера на бiржi ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС».
Облигацiї iменнi процентнi серiї C в бездокументарнiй формi iснування - включенi до котирувального списку 2 рiвня бiржового реєстру.
 
30.04.2013 58/2/2013 НКЦПФР 1000 100000 Бездокументарні іменні 100000000 18 щоквартально 2300234.64 25.05.2018
Опис Торгiвля облiгацiями здiйснюється на внутрвшньому ринку. Мета емiсiї облiгацiй Кошти залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї D використовуватимуться за такими напрямами: - на проведення кредитних операцiй для юридичних та фiзичних осiб – 90% вiд фактично залучених коштiв; - на проведення операцiй з цiнними паперами – 10% вiд фактично залучених коштiв. Виплата доходу за облiгацiями та погашення облiгацiй вiдбуватиметься за рахунок доходу вiд дiяльностi емiтента, що залишиться в його розпорядженнi пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов’язкових платежiв. Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування та поповнення статутного капiталу, а також для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi. Порядок розмiщення облiгацiй А) адреси мiсць, дати початку та закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй Первинне укладання договорiв з першими власниками (продаж) облiгацiй проводиться емiтентом самостiйно на бiржi ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС» за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00. Дата початку укладання договорiв з першими власниками облiгацiй – 27.05.2013 року. Дата закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй – 25.11.2013 року, або дата розмiщення останньої облiгацiї, якщо таке вiдбулось до 25.11.2013 року. Результати укладання договорiв з першими власниками облiгацiй, результати розмiщення облiгацiй та звiт про результати укладання договорiв з першими власниками облiгацiй затверджується рiшенням Спостережної Ради емiтента. Б) Можливiсть дострокового закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй У разi, якщо на запланований обсяг облiгацiй будуть укладенi договори з першими власниками облiгацiй та проведена повна оплата їх вартостi до настання термiну закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй, Спостережна Рада емiтента може прийняти рiшення про дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй. В) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно через органiзатора торгiвлi ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС»: зареєстрована Печерською районною у м. Києвi адмiнiстрацiєю 03.11.2008р., Код ЄДРПОУ 21672206; адреса: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв — дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку серiї АВ № 390872, видана на пiдставi рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 05.03.2009р. Розмiщення облiгацiй здiйснюється у вiдповiдностi до Правил ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС». Г) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно без залучення андерайтера на бiржi ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС». Облигацiї iменнi процентнi серiї D в бездокументарнiй формi iснування - включенi до котирувального списку 2 рiвня бiржового реєстру.
 

XI. Опис бізнесу

АТ «ТАСКОМБАНК» (далi – Банк) у 2013 роцi здiйснював дiяльнiсть на пiдставi банкiвської Лiцензiї Нацiонального банку України № 84 вiд 25 жовтня 2011 року на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону України «Про Банки i банкiвську дiяльнiсть», Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №84-2 вiд 23 листопада 2012 року та Додатку до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №84-2 вiд 23 листопада 2012 року.
У 2013 роцi Банк привiв свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть до вимог нового законодавства України щодо умов провадження професiйної депозитарної дiяльностi та отримав вiдповiднi лiцензiї Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:
серiя АЕ №263379: депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи, строк дiї лiцензiї з 12.10.2013 р. необмежений, дата видачi лiцензiї 24.09.2013 р.
серiя АЕ №263380: дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування, строк дiї лiцензiї з 12.10.2013 р. необмежений, дата видачi лiцензiї 24.09.2013 р.
Власником iстотної участi в статутному капiталi Банку є ПрАТ “Холдiнгова компанiя “ТЕКО-ДНIПРОМЕТИЗ” - 99,7404% статутного капiталу (в т.ч. пряме володiння – 99,7404%).

 
Органи управлiння АТ "ТАСКОМБАНК" — Загальнi збори акцiонерiв, Спостережна рада Банку та Правлiння Банку. Органами контролю Банку є Ревiзiйна комiсiя Банку та Служба внутрiшнього аудиту Банку.
Вищим органом Банку є Загальнi збори акцiонерiв.
Спостережна рада Банку представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Банку, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння Банку. Голова Спостережної ради здiйснює керiвництво дiяльнiстю ради, забезпечує контроль за виконанням Спостережною радою та Правлiнням рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, представляє iнтереси Банку в усiх органiзацiях як на територiї Українi, так i за її межами.
Виконавчим органом Банку є Правлiння Банку. Правлiння банку здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку, формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку, та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з порядком, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради Банку.
Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Банку, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i Спостережної ради Банку.
Голова Правлiння очолює Правлiння та керує його роботою, без довiреностi представляє Банк в усiх пiдприємствах, укладає договори та угоди в межах своїх повноважень.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Банку, яка обирається Загальними Зборами з числа акцiонерiв Банку та пiдзвiтна Загальним Зборам.
Служба внутрiшнього аудиту є органом оперативного контролю Спостережної Ради, пiдпорядковується Спостережнiй Радi та звiтує перед нею.
Для забезпечення додаткових заходiв з метою управлiння ризиками в Банку створюються постiйно дiючi комiтети, зокрема:
а) кредитний комiтет, який щомiсячно оцiнює якiсть активiв Банку та готує пропозицiї щодо формування резервiв на покриття можливих збиткiв вiд їх знецiнення.
б) комiтет з питань управлiння активами та пасивами, який щомiсячно розглядає собiвартiсть пасивiв та прибутковiсть активiв i приймає рiшення щодо полiтики вiдсоткової маржi, розглядає питання вiдповiдностi строковостi активiв та пасивiв та надає вiдповiдним пiдроздiлам Банку рекомендацiї щодо усунення розбiжностей у часi, що виникають.
в) тарифний комiтет, який щомiсячно аналiзує спiввiдношення собiвартостi послуг та ринкової конкурентоспроможностi дiючих тарифiв, вiдповiдає за полiтику Банку з питань операцiйних доходiв.
Також, в структурi Банку наявнi функцiональнi пiдроздiли (структурнi пiдроздiли в Головному офiсi, вiддiфлення банку), якi виконують операцiї, на здiйснення яких Банк отримав банкiвську лiцензiю та дозвiл, а також допомiжнi та обслуговуючi пiдроздiли (служби).
Повноваження всiх органiв визначенi Положеннями та Статутом Товариства.
Станом на 31.12.2013 р. Банк здiйснював свою дiяльнiсть через Головний офiс в м.Києвi, через чотири Дирекцiї (Дирекцiї Центрального та Захiдного регiону в м.Києвi, Дирекцiя Пiвденного регiону в м.Запорiжжя, Дирекцiя Схiдного регiону в м.Донецьк) та в 24 вiддiленнях:
- в м. Києвi через Центральне вiддiлення, Подiльське вiддiлення №27 та Київське вiддiлення №36;
- в м. Житомир через вiддiлення №26;
- в м. Одеса через вiддiлення №25;
- в м. Донецьк через вiддiлення №30 та в Донецькiй областi через вiддiлення №37 в м.Торез (з 30.09.2013 р.), вiддiлення №38 в м.Слов’янськ (з 23.12.2013 р.) ;
- в м. Луганськ через вiддiлення №12;
- в м. Полтава через вiддiлення №31, та в Полтавськiй областi через вiддiлення №9 в м. Кременчук;
- в м. Харкiв через вiддiлення №11;
- в м.Днiпропетровськ через Центральне Днiпропетровське вiддiлення та в Днiпропетровськiй областi через вiддiлення №33 в м. Днiпродзержинськ;
- в м. Львiв через вiддiлення №32;
- в м. Кiровоград через вiддiлення №34;
- в м. Тернопiль через вiддiлення №35;
- в м. Запорiжжя та в Запорiзькiй областi через 7 вiддiлень Банку, в т.ч.: 3 – у м. Запорiжжя та 4 – у Запорiзькiй областi (по одному вiддiленню в м.Мелiтополь, м. Бердянськ, смт. Орiхiв та смт. Якимiвка).
Слiд вiдзначити, що в 2013 роцi припинило свою дiяльнiсть 1 вiддiлення Банку, а саме: Запорiзьке вiддiлення №21.
В 2013 роцi вiдбулися наступнi змiни в провiдному управлiнському складi:
1) 27.02.2013 року Устименко Наталiю Миколаївну, Заступника Головного бухгалтера, яка виконувала обов’язки Головного бухгалтера, пiсля погодження НБУ, призначено Головним бухгалтером Банку.
2) 27.05.2013 року Поляка Олега Яковича, Заступника Голови Правлiння переведено на посаду Заступника Голови Правлiння – директора Київського регiонального центру.
3) 28.05.2013 року на посаду Заступника Голови Правлiння призначено Холода Сергiя Володимировича та обрано до складу Правлiння.
4) 28.05.2013 року зi складу Правлiння вiдкликано Карелiну Людмилу Миколаївну, та переведено з посади Заступника Голови Правлiння на посаду начальника Служби внутрiшнього аудиту.
5) 22.07.2013 року Поляка Олега Яковича, Заступника Голови Правлiння – директора Київського регiонального центру переведено на посаду Заступника Голови Правлiння – керiвника Центрального регiону, та покладено виконання обов’язкiв Заступника Голови Правлiння - керiвника Захiдного регiону.
6) 22.07.2013 року до складу Правлiння обрано Путiнцеву Тетяну Володимирiвну та призначено на посаду Заступника Голови Правлiння – керiвника Схiдного регiону.
7) 22.07.2013 року до складу Правлiння обрано Швеця Андрiя Павловича та призначено на посаду Заступника Голови Правлiння – керiвника Пiвденного регiону.
8) 25.10.2013 року зi складу Правлiння вiдкликано Холода Сергiя Володимировича та звiльнено з посади Заступника Голови Правлiння.
9) 28.10.2013 року до складу Правлiння обрано Саханя Олексiя Iвановича та призначено на посаду Заступника Голови Правлiння.
10) 11.11.2013 року до складу Правлiння обрано Ткаченко Свiтлану Юрiївну та призначено на посаду Директора з продажiв.
Змiни також вiдбулися i в органiзацiйнiй структурi Банку:
1. З 14.01.2013 року Управлiння по роботi з персоналом виведено з безпосереднього пiдпорядкування Голови Правлiння та пiдпорядковано йому через Директора з управлiння персоналом.
2. З 28.05.2013 року вiдбулися наступнi змiни в органiзацiйнiй структурi Банку:
2.1. Виведено з безпосереднього пiдпорядкування Голови Правлiння наступнi структурнi пiдроздiли: Казначейство; Департамент iнвестицiйного обслуговування; Київський регiональний центр.
2.2. Виведено з пiдпорядкування Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння Опалатенка С.М. наступнi структурнi пiдроздiли: Департамент супроводження банкiвських операцiй; Департамент мiжбанкiвських та мiжнародних операцiй; Управлiння кредитного адмiнiстрування; Управлiння маркетингу та реклами; Департамент платiжних карт; Вiддiл захисту iнформацiйних систем; IТ-Директора та пiдпорядкований йому Департамент iнформацiйних технологiй.
2.3. Виведено з безпосереднього пiдпорядкування Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння Поляка О.Я. наступнi структурнi пiдроздiли: Департамент розробки банкiвських продуктiв; Департамент органiзацiї та пiдтримки продаж; Департамент активних операцiй.
2.4. Пiдпорядковано безпосередньо Головi Правлiння наступнi структурнi пiдроздiли: Департамент органiзацiї та пiдтримки продаж; Департамент активних операцiй.
2.5. Пiдпорядковано Заступнику Голови Правлiння, члену Правлiння Опалатенку С.М. наступнi структурнi пiдроздiли: Казначейство; Департамент iнвестицiйного обслуговування; Фiнансовий департамент; Головного бухгалтера з пiдпорядкованими йому (Головному бухгалтеру) структурними пiдроздiлами, а саме:
- Управлiння внутрiшньобанкiвських операцiй;
через Заступника Головного бухгалтера:
- Управлiння податкового облiку та звiтностi;
- Управлiння фiнансової та статистичної звiтностi.
2.6. Пiдпорядковано Заступнику Голови Правлiння, члену Правлiння Холоду С.В. наступнi структурнi пiдроздiли: Департамент супроводження банкiвських операцiй; Департамент мiжбанкiвських та мiжнародних операцiй; Управлiння кредитного адмiнiстрування; Управлiння маркетингу та реклами; Департамент платiжних карт; Вiддiл захисту iнформацiйних систем; IТ-Директора та пiдпорядкований йому Департамент iнформацiйних технологiй; Департамент розробки банкiвських продуктiв
2.7. В зв’язку з переведенням Поляка О.Я., Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння на посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння - директора Київського регiонального центру, пiдпорядковано Київський регiональний центр Поляку О.Я., Заступнику Голови Правлiння, члену Правлiння - директору Київського регiонального центру.
2.8. Створено та пiдпорядковано Заступнику Голови Правлiння, члену Правлiння Березнiковiй Р.М.: Департамент по роботi з VIP-клiєнтами агропромислового комплексу; Департамент по роботi з VIP-клiєнтами промислового напрямку; Департамент по роботi з VIP-клiєнтами комерцiйного напрямку; Департамент по роботi з VIP-клiєнтами у сферi iнвестицiйних проектiв та послуг.
3. З 22.07.2013 року здiйснено реорганiзацiя регiональної мережi, а саме: вiддiлення виведеннi iз пiдпорядкування регiональних центрiв та пiдпорядкованi Заступникам Голови Правлiння – керiвникам регiонiв.
4. В зв’язку з призначенням 28 жовтня 2013 року Саханя Олексiя Iвановича, IТ – Директора на посаду Заступника Голови Правлiння, членом Правлiння,
4.1. пiдпорядковано йому: Департамент супроводження банкiвських операцiй; Департамент мiжбанкiвських та мiжнародних операцiй; Управлiння кредитного адмiнiстрування; Управлiння маркетингу та реклами; Департамент платiжних карт; Вiддiл захисту iнформацiйних систем; Департамент розробки банкiвських продуктiв.
4.2. Департамент iнформацiйних технологiй виведено з пiдпорядкування IТ-Директора та пiдпорядковано його безпосередньо Заступнику Голови Правлiння, члену Правлiння Саханю Олексiю Iвановичу.
5. З 01.11.2013 року вiдбулися наступнi змiни в органiзацiйнiй структурi Банку:
5.1. Створено Департамент електронних каналiв продаж та пiдпорядкованого його Заступнику Голови Правлiння, члену Правлiння Саханю О.I.
5.2. Управлiння кредитного адмiнiстрування реорганiзовано в Департамент адмiнiстрування кредитних та юридичних справ.
5.3. В блоцi Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння Березнiкової Ринати Миколаївни лiквiдовано Департамент по роботi з VIP-клiєнтами.
6. З 11.11.2013 року до органiзацiйної структури Банку введено посаду Директора з продажiв. В зв’язку з цим 11.11.2013 року Департамент органiзацiї та пiдтримки продаж та Департамент активних операцiй виведено з безпосереднього пiдпорядкування Голови Правлiння та пiдпорядковано йому через Директора з продажiв.
7. З 19.11.2013 року до органiзацiйної структури Банку внесеннi наступнi змiни:
• виведено з безпосереднього пiдпорядкування Головного бухгалтера Управлiння внутрiшньобанкiвських операцiй та пiдпорядковано його Заступнику Головного бухгалтера;
• виведено з безпосереднього пiдпорядкування Заступника Головного бухгалтера Управлiння фiнансової та статистичної звiтностi та пiдпорядковано його Головному бухгалтеру.
8. З 06.12.2013 року з пiдпорядкування Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння Саханя О.I. виведено Департамент розробки банкiвський продуктiв та пiдпорядковано Директору з продажiв Ткаченко С.Ю.
Зазначенi змiни були спрямованi на оптимiзацiю органiзацiйної структури Головного офiсу, централiзацiю функцiй пiдтримуючих напрямкiв, посилення функцiй контролю (middle-office, back-office), на пiдтримку та розвиток проектної роботи.
 
Станом на кiнець звiтного перiоду 31.12.2013 року в Банку працює 482 квалiфiкованих спiвробiтникiв (у 2012 роцi – 448), з них в Головному офiсi (м. Київ) – 269 працiвникiв, а в регiональних пiдроздiлах – 213 працiвникiв, а саме:
- Пiвденний регiон – 90 осiб, iз них в вiддiленнях - 78 осiб;
- Схiдний регiон – 57 осiб, iз них в вiддiленнях – 43 особи;
- Центральний регiон – 53 особи, iз них в вiддiленнях – 38 осiб;
- Захiдний регiон – 13 осiб, iз них в вiддiленнях – 13 осiб.
Фонд оплати працi за 2013 р. складає всього 42 857 551,26 грн. (у 2012 роцi - 37 124,4 тис.грн.)
З працiвниками Банку укладено Колективний договiр, який чинний на дату подання звiту. Колективний договiр Банку дiє до укладення нового договору.
При прийняттi на роботу працiвники пiдписують зобов’язання про дотримання таємницi вiдомостей АТ «ТАСКОМБАНК», що становлять банкiвську таємницю або мають обмежений доступ. З окремими категорiями працiвникiв у визначених законодавством випадках укладаються договори про повну iндивiдуальну матерiальну вiдповiдальнiсть.
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Персонал Банку в 2012 роцi пiдвищував рiвень квалiфiкацiї шляхом участi у семiнарах та тренiнгах.
Згiдно з Колективним договором та внутрiшньобанкiвськими нормативними документами в Банку дiє система мотивацiї, додаткових виплат, соцiальних пiльг для працiвникiв.
Працiвникам Банку виплачується разова матерiальна грошова допомога в зв’язку з
• народженням дитини,
• вступом до шлюбу,
• ювiлейною датою,
• смертю близького родича.
Працiвникам Банку надаються додаткового оплачуваннi вiдпустки вiдповiдно до Колективного договору в зв’язку зi вступом до шлюбу, народженням дитини та зi смертю рiдних по кровi чи по шлюбу.
 
Емiтент не входив та не припиняв участi в об'єднаннях пiдприємств (асоцiацiй, корпорацiй, концернiв, консорцiумiв, iнших об'єднань пiдприємств) чи груп суб'єктiв господарювання (фiнансово-промислових груп, холдингових компанiй тощо) протягом звiтного перiоду.
 
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не надходили
 
Облiкова полiтика i методи оцiнки
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, що повиннi застосовуватись Банком
В цiлому, облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що застосовувалась у попередньому звiтному роцi. Деякi новi стандарти та iнтерпретацiї стали обов’язковими для застосування з 1 сiчня 2013 року. Нижче наведенi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi застосовувались Банком у теперiшнiй час або в майбутньому:
Поправка до МСБО 12 «Податок на прибуток» - «Вiдшкодування активiв, що лежать в основi вiдкладених податкiв» роз'яснює механiзм визначення вiдстроченого податку щодо iнвестицiйної нерухомостi, що переоцiнюється по справедливiй вартостi. В рамках поправки вводиться спростовне припущення про те, що вiдстрочений податок на iнвестицiйну нерухомiсть, для оцiнки якої використовується модель справедливої вартостi згiдно з МСБО 40, має визначатися на пiдставi припущення про те, що її балансова вартiсть буде вiдшкодована за допомогою продажу. Крiм того, в поправцi введена вимога про необхiднiсть розрахунку вiдстроченого податку за активами, що не амортизуються, якi оцiнюються згiдно моделi переоцiнки в МСБО 16, тiльки на пiдставi припущення про продаж активу. Поправка набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2012 або пiзнiше.
Поправки до МСФЗ 7 „Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї” – Цi поправки запроваджують додатковi розкриття iнформацiї, призначенi для того, щоб користувачi фiнансової звiтностi могли покращити своє розумiння операцiй передачi фiнансових активiв (наприклад, сек’юритизацiї), у тому числi розумiння можливого впливу будь-яких ризикiв, якi можуть залишатися у пiдприємства, яке передало активи. Згiдно з поправками, вимагаються також додатковi розкриття iнформацiї, якщо вiдбуваються операцiї передачi у невiдповiдних сумах ближче до кiнця звiтного перiоду.
Поправка до МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi - Представлення компонентiв iншого сукупного прибутку» змiнює групування статей, що подаються в складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути перекласифiкованi до складу прибутку або збитку в певний момент в майбутньому (наприклад, в разi припинення визнання або погашення), повиннi представлятися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть перекласифiкованi. Поправка впливає виключно на подання i не впливає на фiнансове становище або фiнансовi результати дiяльностi Банку. Поправка пiдлягає ретроспективному застосуванню для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 липня 2012 року або пiзнiше.
Поправки до МСБО 19 «Винагороди працiвникам». Згiдно поправок проведено змiну в порядку визнання актуарних прибуткiв та збиткiв, а також вартостi послуг минулих перiодiв i секвестру пенсiйних планiв, змiнено визначення «вихiдна допомога». Актуарнi прибутки та збитки не можна буде переносити на майбутнi перiоди iз застосуванням методу коридору або визнавати у прибутку чи збитку. Вартiсть послуг минулих перiодiв буде визнаватися в тому перiодi, в якому вiдбудеться змiна умов пенсiйного плану; виплати, на якi у працiвника ще не виникло права, тепер не будуть розподiлятися на весь перiод надання послуг у майбутньому. Також будуть введенi додатковi вимоги до розкриття iнформацiї, а також ризикiв, якi виникають за планами з визначеними виплатами i планами, реалiзованими кiлькома роботодавцями. Данi поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати, з можливiстю дострокового застосування. Поправка не має впливу на фiнансовий стан та результати дiяльностi Банку.
МСБО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» в редакцiї 2011 року включає в себе вимоги щодо складання окремої фiнансової звiтностi для компанiй, що складають консолiдовану фiнансову звiтнiсть. Вимоги до складання консолiдованої фiнансової звiтностi перенесенi в новий стандарт МСФЗ 10. Набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 або пiзнiше. Поправка не має впливу на фiнансовий стан та результати дiяльностi Банку.
МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi компанiї» в редакцiї 2011 року об'єднує в собi тi вимоги стандартiв МСБО 28 у попереднiй редакцiї та МСБО 31 «Спiльна дiяльнiсть», якi було вирiшено залишити в силi i не включати в новi стандарти МСФЗ 11 та МСФЗ 12. Набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 або пiзнiше. Поправка не має впливу на фiнансовий стан та результати дiяльностi Банку.
Поправки до МСФЗ 1 «Позики, наданi державою» Згiдно з даними поправкам компанiї,що вперше застосовують МСФЗ, повиннi застосовувати вимоги МСБО 20 "Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу" перспективно до наявних у них на дату переходу на МСФЗ позик, наданих державою. Поправка набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 або пiсля цiєї дати. Поправка не має впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.
Поправки до МСФЗ 7 «Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань». Компанiї зобов'язанi розкривати iнформацiю про права на здiйснення взаємозалiку i вiдповiднi угоди (наприклад, угоди про надання забезпечення). Новi вимоги щодо розкриття iнформацiї застосовуються до всiх визнаних фiнансових iнструментiв, якi згортаються вiдповiдно до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї». Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 або пiсля цiєї дати. Поправки не має впливу впливати на фiнансовий стан або результати дiяльностi Банку.
МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» вводить єдину модель консолiдацiї, згiдно з якою поняття контролю визначається як основа консолiдацiї для усiх типiв компанiй. Цей стандарт встановлює вимоги для випадкiв, коли визначення контролю ускладнене, в тому числi для випадкiв iз потенцiйними правами голосу, правовiдносинами принципала i агента, контролем специфiчних активiв та обставин, за яких права голосу не є домiнуючим чинником при визначеннi контролю. Крiм цього, МСФЗ 10 вводить особливе керiвництво з питань правовiдносин принципала i агента. Стандарт також мiстить вимоги до облiку та процедури консолiдацiї, що переносяться з МСБО 27 i залишаються незмiнними. МСФЗ 10 замiнює собою вимоги до консолiдацiї, що мiстяться в ПКI 12 «Консолiдацiя – компанiї спецiального призначення» i МСБО 27 «Консолiдована i окрема фiнансова звiтнiсть». Застосування МСФЗ 10 не має впливу на фiнансовий стан i результати дiяльностi Банку.
МСФЗ 11 «Спiльнi угоди» покращує облiк спiльних угод шляхом запровадження методу, що вимагає вiд сторiн спiльної угоди визнання своїх прав та зобов’язань, що випливають iз цiєї угоди. Класифiкацiя спiльної угоди визначається шляхом оцiнки прав та зобов’язань сторiн, що випливають iз цiєї угоди. Стандарт пропонує тiльки два види спiльної угоди – спiльнi операцiї та спiльна дiяльнiсть. МСФЗ 11 також виключає пропорцiйну консолiдацiю як метод облiку спiльних угод. МСФЗ 11 замiнює собою МСБО 31 «Участь у спiльнiй дiяльностi» та ПКI 13 «Спiльно контрольованi пiдприємства - немонетарнi внески учасникiв спiльного пiдприємництва». Застосування МСФЗ 11 не має впливу на фiнансовий стан i результати дiяльностi Банку.
МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про iнвестицiї в iншi компанiї» є новим комплексним стандартом, що мiстить вимоги до розкриття iнформацiї про всi види iнвестицiй в iншi компанiї, включаючи дочiрнi компанiї, спiльнi угоди, асоцiйованi компанiї i неконсолiдованi структурованi компанiї. МСФЗ 12 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування. Застосування МСФЗ 12 не має впливу на фiнансовий стан i результати дiяльностi Банку.
МСФЗ 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю» визначає поняття справедливої вартостi та в рамках єдиного МСФЗ визначає структуру оцiнки за справедливою вартiстю i вимагає розкриття iнформацiї про таку оцiнку. Цей стандарт застосовується тодi, коли iншi МСФЗ вимагають чи дозволяють оцiнку за справедливою вартiстю. Цей стандарт не встановлює жодних нових вимог до оцiнки активу чи зобов’язання за справедливою вартiстю, не змiнює перелiку об’єктiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, та не роз’яснює питання щодо внесення змiн до справедливої вартостi. Застосування МСФЗ може вплинути на оцiнку активiв та зобов’язань Банку, що облiковуються за справедливою вартiстю. Застосування МСФЗ 12 не має впливу на фiнансовий стан i результати дiяльностi Банку.
Прийняття зазначених стандартiв та iнтерпретацiй не мало суттєвого впливу на фiнансовi результати та фiнансовий стан Банку.
Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну валюту по курсу на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, якi в фiнансовiй звiтностi станом на звiтну дату облiковувались Банком в iноземнiй валютi, представленi в перерахунку в українськiй гривнi за офiцiйним обмiнним курсом НБУ на дату складання звiтностi. Курсовi рiзницi по монетарним статтям є рiзницею мiж амортизованою вартiстю в функцiональнiй валютi на початок перiоду, скоригованою на ефективну ставку процента i платежi протягом року, та амортизованою вартiстю в iноземнiй валютi, перерахованiй по курсу на кiнець перiоду. Немонетарнi активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, що оцiнюються по справедливiй вартостi, перераховуються в функцiональну валюту по курсу на дату проведення такої оцiнки.

Станом на 31 грудня 2013, 2012 та 2011 рокiв основнi офiцiйнi обмiннi курси, встановленi НБУ, що використовувалися для переоцiнки в гривнi залишкiв рахункiв в iноземнiй валютi, були наступними:
2013 2012 2011
Долар США 7.993 7.990 7.990
Євро 11.041 10.537 10.298
Росiйськi рублi 0.245 0.263 0.250
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти представляють собою кошти в касi та залишки на кореспондентських рахунках у НБУ, крiм обов’язкових резервiв, залишки на кореспондентських рахунках в iнших банках та кредити овернайт. Залишки на кореспондентських рахунках, щодо яких є обмеження у використаннi не включаються до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
З метою пiдтримки мiнiмального рiвня лiквiдностi для забезпечення виконання своїх зобов'язань перед клiєнтами, Банк утримує на кореспондентському рахунку в НБУ обов'язковий поточний залишок, що забезпечує виконання нормативу обов'язкового резервування.
Сума коштiв на рахунках в НБУ вiдображається за амортизованою вартiстю. Залишки коштiв на кореспондентських рахунках в iнших банках кредити овернайт вiдображаються за амортизованою вартiстю за вирахуванням можливих збиткiв на зменшення корисностi.
Фiнансовi активи
Банк класифiкує свої активи в наступнi чотири категорiї:
(i) фiнансовi активи, що переоцiнюються до справедливої вартостi через прибуток чи збиток;
(ii) кредити та дебiторська заборгованiсть;
(iii) фiнансовi активи, утримуванi до погашення;
(iv) фiнансовi активи, наявнi для продажу.
Банк здiйснює класифiкацiю фiнансових активiв у момент їхнього первiсного визнання. Класифiкацiя фiнансових активiв при первiсному визнаннi залежить вiд мети, з якої були придбанi цi фiнансовi активи та вiд їх характеристик.
У процесi застосування облiкової полiтики Банку при визначеннi фiнансових активiв, визнаних у фiнансовiй звiтностi, керiвництво Банку використало судження й оцiнки, найбiльш суттєвi з яких представлено нижче.
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи й фiнансовi зобов'язання вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан, коли Банк стає стороною за договором у вiдношеннi вiдповiдного фiнансового iнструмента. Банк вiдображає придбання й реалiзацiю фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань на стандартних умовах за датою складання угоди.
Всi фiнансовi активи й зобов'язання оцiнюються спочатку за вартiстю придбання, що представляє собою справедливу вартiсть витрачених коштiв. До вартостi придбання додаються витрати, безпосередньо пов'язанi iз придбанням або випуском, за винятком фiнансових активiв та зобов’язань, що переоцiнюються до справедливої вартостi через прибуток або збиток.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що знаходяться в активному обiгу на органiзованих фiнансових ринках на звiтну дату, визначається за ринковими котируваннями або цiною дилерiв (цiна покупця за довгою позицiєю та цiна продавця за короткою позицiєю) без будь-якого вирахування витрат на здiйснення операцiї.
Справедлива вартiсть усiх iнших фiнансових iнструментiв, що не мають активного обiгу на ринку, визначається за допомогою вiдповiдних методiв оцiнки з максимальним використанням ринкових даних. Методи оцiнки включають використання чистої дисконтованої вартостi, порiвняння з аналогiчними iнструментами, щодо яких iснує iнформацiя про ринковi цiни, моделi цiноутворення оцiнки опцiонiв та iншi методи оцiнки.
Перекласифiкацiя фiнансових активiв
Фiнансовий актив, класифiкований як наявний для продажу, якщо вiн вiдповiдає визначенню кредитiв та дебiторської заборгованостi, може бути перекласифiкований у категорiю кредитiв та дебiторської заборгованостi, якщо Банк має намiр i можливiсть утримувати даний актив у найближчому майбутньому або до погашення.
Фiнансовi активи перекласифiкуються у категорiю за справедливою вартiстю на дату перекласифiкацiї. Доходи i витрати, визнанi ранiше у прибутку або збитку, не сторнуються. Справедлива вартiсть фiнансового активу на дату перекласифiкацiї стає, вiдповiдно, його новою первiсною або амортизованою вартiстю.
Припинення визнання фiнансових активiв
Припинення визнання фiнансового активу (або, якщо застосовано, частини фiнансового активу або частини групи однорiдних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку:
? закiнчення дiї прав на одержання грошових надходжень вiд такого активу;
? передачi Банком належних йому прав на одержання грошових надходжень вiд такого активу, або збереження Банком права на одержання грошових надходжень вiд такого активу з одночасним прийняттям на себе зобов'язань виплатити їх у повному обсязi третiй особi без iстотних затримок; i
? якщо Банк практично передав всi ризики й вигоди, пов'язанi з активом, або не передав, але й не зберiг практично всiх ризикiв i вигiд, пов'язаних з ним, але при цьому передав контроль над активом. Контроль зберiгається, якщо контрагент не має практичної можливостi продати весь актив повнiстю незв'язанiй сторонi без додаткових обмежень.
У випадку, якщо Банк передав свої права на одержання грошових надходжень вiд активу, або не передав, але й не зберiг практично всiх ризикiв i вигiд, пов'язаних з ним, а також не передав контроль над активом, такий актив i далi визнається в розмiрi триваючої участi Банку в цьому активi. Продовження участi в активi, що приймає форму гарантiї по переданому активi, оцiнюється по найменшому з наступних величин: первiсної балансової вартостi активу й максимального розмiру вiдшкодування, що може бути пред'явлене до оплати Банку.
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Фiнансовi активи, що класифiкуються як утримуванi для продажу,а також тi з них, якi класифiкуються пiд час первiсного визнання як фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, вiдносять до категорiї “цiннi папери за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку”. Фiнансовi активи класифiкуються як утримуванi для продажу, якщо їх придбали з метою продажу в найближчому майбутньому. Похiднi фiнансовi iнструменти також класифiкуються як утримуванi для продажу, за виключенням випадкiв, коли вони являють собою ефективнi iнструменти хеджування. Прибутки чи збитки вiд фiнансових активiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, вiдображаються у складi прибутку або збитку.
Фiнансовi активи, що включенi до цiєї категорiї, первiсно визнаються управлiнським персоналом, якщо задовольняються такi критерiї:
? вiднесення до цiєї категорiї виключає або значно зменшує можливiсть непослiдовностi в методах облiку, яка в iншому випадку виникла б при оцiнцi активiв або визнаннi прибуткiв чи збиткiв за ними або
? активи є частиною групи фiнансових активiв, фiнансових зобов’язань або обох категорiй, управлiння якими здiйснюється i результати за якими оцiнюються на основi справедливої вартостi згiдно з документально оформленою стратегiєю управлiння ризиками або iнвестицiйною стратегiєю або
? фiнансовий iнструмент мiстить вбудований похiдний фiнансовий iнструмент, якщо тiльки вiн не змiнює значною мiрою рух грошових коштiв, або коли при проведеннi обмеженого аналiзу або взагалi без нього є очевидним, що такий фiнансовий iнструмент має бути вiдображений окремо.
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, не перекласифiковуються пiсля первiсного визнання.
Кредити клiєнтам
Кредити клiєнтам включають непохiднi фiнансовi активи iз установленими платежами, або платежами, що пiдлягають визначенню, що не котируються на активному ринку. Угоди за ними не укладаються з метою негайного або короткострокового перепродажу, i вони не класифiкуються як торговi цiннi папери або iнвестицiйнi цiннi папери, наявнi для продажу.
Первiсно наданi кредити клiєнтам вiдображаються за вартiстю придбання, що представляє собою справедливу вартiсть наданих коштiв. Надалi наданi кредити клiєнтам враховуються за амортизованою вартiстю за вирахуванням резерву на зменшення корисностi кредитiв клiєнтам. Амортизована вартiсть основана на справедливiй вартостi суми виданого кредиту, розрахованої з врахуванням ринкових процентних ставок за аналогiчними кредитами, що дiють на дату надання кредиту. Прибутки та збитки вiдображаються у складi прибутку або збитку при припиненнi визнання або зменшеннi корисностi кредитiв та дебiторської заборгованостi, а також у процесi амортизацiї.
Кредити клiєнтам вiдображаються в облiку, починаючи з моменту видачi коштiв позичальникам.
Заборгованiсть iнших банкiв
Банк приймає облiкову полiтику, що застосовується до кредитiв клiєнтам i резервiв по зменшенню корисностi кредитiв клiєнтам, також стосовно коштiв Банку, що розмiщенi в iнших банках.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Фiнансовi активи, наявнi для продажу, це непохiднi фiнансовi активи у виглядi цiнних паперiв, якi керiвництво має намiр утримувати протягом невизначеного перiоду часу, якi можуть бути проданi залежно вiд вимог лiквiдностi або змiни процентних ставок, обмiнних курсiв або цiн на цiннi папери. Керiвництво Банку класифiкує цiннi папери у вiдповiдну категорiю в момент їхнього придбання.
Спочатку фiнансовi активи, наявнi для продажу, враховуються за вартiстю придбання, що дорiвнює справедливiй вартостi витрачених коштiв. До первiсної вартостi додаються витрати по угодi, безпосередньо пов'язанi iз придбанням фiнансового активу. Пiсля первiсної оцiнки фiнансовi активи, наявнi для продажу, враховуються за справедливою вартiстю на основi котирувань на покупку. Деякi фiнансовi активи, наявнi для продажу, по яких не має котирувань iз зовнiшнiх незалежних джерел, можуть оцiнюватися керiвництвом Банку за справедливою вартiстю, що основана на результатах недавнього продажу аналогiчних фiнансових активiв незв'язаним третiм сторонам, на аналiзi iншої iнформацiї, такої, як дисконтованi грошовi потоки та фiнансова iнформацiя про об'єкт iнвестицiй, а також на застосуваннi iнших методик оцiнки.
Нереалiзованi доходи й витрати, що виникають у результатi змiни справедливої вартостi фiнансових активiв, наявних для продажу, вiдображаються у складi iнших сукупних прибуткiв та збиткiв. При вибуттi фiнансових активiв, наявних для продажу, вiдповiднi накопиченi нереалiзованi доходи й витрати включаються до складу прибуткiв та збиткiв. Знецiнення ранiше переоцiнених активiв вiдображається на рахунках iнших сукупних прибуткiв та збиткiв в межах ранiше створеного резерву переоцiнки фiнансових активiв, наявних для продажу.
Процентнi доходи за фiнансовими активами, наявними для продажу, розраховуються на основi методу ефективної процентної ставки та вiдображаються у складi прибуткiв та збиткiв. Дивiденди, отриманi за цiнними паперами, наявними для продажу, вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки у складi статтi Дивiденди отриманi в момент встановлення права Банку на одержання вiдповiдних виплат i за умови iснування ймовiрностi одержання дивiдендiв.
Придбанi векселi
Придбанi векселi включаються до складу фiнансових активiв, що переоцiнюються до справедливої вартостi через прибуток або збиток, фiнансових активiв, наявних для продажу, заборгованостi iнших банкiв або кредитiв клiєнтам залежно вiд їхнього економiчного змiсту та в подальшому переоцiнюються й враховуються вiдповiдно до облiкової полiтики, застосовуваної для цих категорiй активiв.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Банк оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у складi прибуткiв та збиткiв по мiрi їх понесення в результатi однiєї або бiльше подiй («подiй збитку»), якi вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу i впливають на величину або строки прогнозних майбутнiх грошових потокiв, якi пов'язанi з фiнансовим активом або iз групою фiнансових активiв, якi можна оцiнити з достатнiм ступенем надiйностi. У випадку, якщо в Банку вiдсутнi об'єктивнi докази зменшення корисностi для iндивiдуально оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд його iстотностi), цей актив включається в групу фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику й оцiнюється в сукупностi з ними на предмет зменшення корисностi.
(1) Зменшення корисностi Заборгованостi iнших банкiв i Кредитiв клiєнтам
Вiдносно Заборгованостi iнших банкiв i Кредитiв клiєнтам, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, Банк спочатку оцiнює на iндивiдуальнiй основi наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення для окремо значимих фiнансових активiв, i в сукупностi для фiнансових активiв, якi не являються окремо значимими.
Нижче перерахованi основнi критерiї, на основi яких визначається наявнiсть об'єктивних ознак збитку вiд зменшення корисностi заборгованостi iнших банкiв i кредитiв клiєнтам по окремо значимих фiнансових активах:
? прострочення будь-якого чергового платежу;
? значнi фiнансовi труднощi позичальника, пiдтвердженi фiнансовою iнформацiєю, що є в розпорядженнi Банку;
? загроза банкрутства або iнша фiнансова реорганiзацiя позичальника;
? негативна змiна нацiональних або мiсцевих економiчних умов, що впливають на позичальника;
? порушення договору, наприклад, вiдмова або ухиляння вiд сплати процентiв або основної суми боргу;
? надання кредитором пiльгових умов по економiчних або юридичних причинах, пов'язаних з фiнансовими труднощами позичальника, на що кредитор не зважився б нi при яких iнших обставинах.
Якщо Банк вирiшує, що по фiнансовому активу, що оцiнювався на iндивiдуальнiй основi, не iснує об'єктивних ознак знецiнення, цей актив включається в групу фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику й оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi.
З метою сукупної оцiнки зменшення корисностi фiнансовi активи групуються за аналогiчними характеристиками кредитного ризику, такими як вид активу, галузь, географiчне мiсце розташування, вид забезпечення, своєчаснiсть платежiв та iншi фактори. Цi характеристики вiдносяться до оцiнки майбутнiх потокiв коштiв для груп таких активiв i свiдчать про здатнiсть дебiторiв погасити всi належнi суми вiдповiдно до контрактних умов вiдносно оцiнюваних активiв.
У випадку наявностi об'єктивних свiдчень понесення збиткiв вiд зменшення корисностi, сума збитку представляє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та дисконтованою вартiстю оцiнених майбутнiх потокiв грошових коштiв. Балансова вартiсть знижується за рахунок використання рахунку резерву, i сума збитку визнається у складi прибуткiв та збиткiв.
Теперiшня вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується по первiснiй ефективнiй процентнiй ставцi активу. Якщо кредит наданий по змiннiй процентнiй ставцi, то ставкою дисконтування для оцiнки збиткiв вiд зменшення корисностi буде поточна ефективна процентна ставка. Розрахунок дисконтованої вартостi очiкуваних майбутнiх потокiв коштiв за фiнансовими активами, наданими як забезпечення, вiдображає грошовi кошти, якi можуть бути отриманi у випадку стягнення активу, за винятком витрат на отримання та реалiзацiю забезпечення, незалежно вiд наявностi можливостi такого стягнення.
Майбутнi потоки коштiв у групi кредитiв, якi сукупно оцiнюються на предмет зменшення корисностi, визначаються на основi iсторичної iнформацiї про збитки за кредитами, що вже мали мiсце, аналогiчним за своїми характеристиками у складi даної групи, а також iнформацiї про успiшнiсть вiдшкодування простроченої заборгованостi. Iсторична iнформацiя зi збиткiв коригується на пiдставi поточних спостережуваних даних для вiдображення iснуючих на даний момент умов, якi не дiяли в перiод, що вiдноситься до минулих збиткiв, i виключення впливiв тих умов, якi перестали дiяти на даний момент. Оцiнки змiн майбутнiх потокiв грошових коштiв повиннi вiдображати й прямо корелювати iз вiдповiдними даними за перiодами (наприклад, такими як змiни показникiв безробiття, цiн на нерухомiсть i бiржовi товари, платiжного статусу або iншi фактори, що вказують на понесенi в данiй групi збитки i їх величину). Методологiя й допущення, використовуванi для оцiнки майбутнiх грошових потокiв, регулярно переглядаються для того, щоб скоротити розбiжностi мiж оцiнками збиткiв i фактичними результатами.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi знижується, i це зниження може бути об'єктивно вiднесене до подiї, що наступила пiсля визнання зменшення корисностi, ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi вiдновлюється за допомогою коригування створеного резерву у складi прибуткiв та збиткiв.
Активи, погашення яких неможливо, i у вiдношеннi яких завершенi всi необхiднi процедури повного або часткового вiдшкодування й визначена остаточна сума збитку, списуються за рахунок сформованого резерву пiд зменшення корисностi. Балансова вартiсть фiнансових активiв, що знецiнилися, прямо не зменшується.
(2) Зменшення корисностi Фiнансових активiв, наявних для продажу
На кожну звiтну дату Банк оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак зменшення корисностi фiнансової iнвестицiї або групи iнвестицiй, наявних для продажу.
Стосовно iнвестицiй у пайовi iнструменти, що класифiкованi як наявнi для продажу, об'єктивнi свiдоцтва зменшення корисностi включають iстотне або тривале зниження справедливої вартостi iнвестицiї нижче її первiсної вартостi. У випадку наявностi ознак знецiнення, накопиченi збитки (що визначаються як рiзниця мiж вартiстю придбання й поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi за iнвестицiєю, ранiше визнаних у складi прибуткiв чи витрат) виключаються зi складу капiталу й визнаються у складi прибуткiв та збиткiв. Збитки вiд зменшення корисностi за iнвестицiями у пайовi iнструменти не вiдновлюються через прибутки та збитки; збiльшення справедливої вартостi пiсля знецiнення визнається у складi iнших сукупних прибуткiв та збиткiв.
Вiдносно боргових iнструментiв, класифiкованих як наявнi для продажу, оцiнка на наявнiсть ознак зменшення корисностi проводиться за тими ж принципами, що й для фiнансових активiв, що враховуються за амортизованою вартiстю. Процентнi доходи нараховуються на основi зниженої балансової вартостi, з використанням процентної ставки, що застосовується для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збиткiв вiд зменшення корисностi. Якщо в наступному роцi справедлива вартiсть боргового iнструмента збiльшується, i це збiльшення об'єктивно пов'язане з подiєю, що вiдбулася пiсля того, як збитки вiд зменшення корисностi були визнанi у складi витрат, такi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються з вiдображенням доходу.
Фiнансовi зобов'язання
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються або як фiнансовi зобов'язання, що переоцiнюються до справедливої вартостi через прибуток або збиток, або як фiнансовi зобов'язання, що враховуються за амортизованою вартiстю.
При первiсному визнаннi фiнансового зобов'язання Банк зобов'язаний оцiнити його по справедливiй вартостi, плюс, у випадку фiнансового зобов'язання, що не переоцiнюються до справедливої вартостi через прибуток або збиток, витрати по угодi, прямо пов'язанi iз придбанням або випуском фiнансового зобов'язання.
Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у випадку виконання, скасування або закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов'язання.
Фiнансовi зобов'язання, що переоцiнюються до справедливiй вартостi через прибуток чи збиток
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як фiнансовi зобов'язання, що переоцiнюються до справедливої вартостi через прибуток або збиток, у випадку, якщо придбанi для цiлей продажу або врегулювання в найближчому майбутньому. Звичайно до таких фiнансових зобов'язань вiдносяться торговi фiнансовi зобов'язання або «короткi» позицiї за цiнними паперами, а також зобов'язання по поверненню цiнних паперiв, отриманих як позика й проданих третiм сторонам.
Фiнансовi зобов'язання, що вiдображаються за амортизованою вартiстю
Фiнансовi зобов'язання, що вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки процента, включають заборгованiсть перед iншими банками, кошти клiєнтiв i випущенi борговi цiннi папери. Вiдповiднi витрати вiдображаються як процентнi витрати у складi прибуткiв чи збиткiв з використанням методу ефективної процентної ставки.
Заборгованiсть перед iншими банками. Заборгованiсть перед iншими банками вiдображається, починаючи з моменту надання Банку коштiв або iнших активiв банками-контрагентами.
Кошти клiєнтiв. Кошти клiєнтiв складаються з непохiдних фiнансових зобов'язань перед фiзичними особами, державними та корпоративними клiєнтами.
Випущенi борговi цiннi папери. Випущенi борговi цiннi папери можуть включати векселi, облiгацiї та депозитнi сертифiкати, випущенi Банком. Якщо Банк придбає власнi випущенi борговi цiннi папери, вони виключаються зi звiту про фiнансовий стан, а рiзниця мiж балансовою вартiстю зобов'язання й сплаченою сумою включається до складу доходiв вiд дострокового врегулювання заборгованостi.

Субординований борг. Субординований борг являє собою договори про довгостроковi позики, якi у випадку невиконання банком своїх зобов’язань будуть другорядними по вiдношенню до його основних боргових зобов’язань. Субординований борг визнається спочатку за справедливою вартiстю за вирахуванням понесених витрат на здiйснення операцiї. У подальшому субординований борг вiдображається за амортизованою вартiстю, i при цьому будь-яка рiзниця мiж його вартiстю та викупною цiною визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки iз застосуванням методу ефективної процентної ставки.
Договори «репо» i «зворотного репо» i операцiї позики цiнних паперiв
Угоди за договорами продажу й зворотного викупу («репо») розглядаються як операцiї залучення коштiв пiд забезпечення цiнних паперiв. Визнання цiнних паперiв, проданих за договорами продажу й зворотного викупу, не припиняється, рекласифiкацiя цiнних паперiв в iншу статтю звiту про фiнансовий стан не проводиться. Вiдповiднi зобов'язання з повернення залучених коштiв вiдображаються по рядку Заборгованiсть iнших банкiв або Кошти клiєнтiв.
Цiннi папери, придбанi за договорами iз зобов'язанням зворотного продажу («зворотне репо»), вiдображаються як Заборгованiсть iнших банкiв або Кредити клiєнтам залежно вiд контрагента. Рiзниця мiж цiною продажу й цiною зворотного викупу визнається як процентний дохiд i нараховується протягом усього термiну дiї договору репо за методом ефективної процентної ставки. Цiннi папери, наданi контрагентам як позика за фiксовану винагороду, продовжують вiдображатися у фiнансовiй звiтностi. Цiннi папери, отриманi як позика за фiксовану винагороду, не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли вони реалiзуються третiм сторонам. У таких випадках фiнансовий результат вiд придбання й продажу цих цiнних паперiв вiдображається у складi прибуткiв чи збиткiв по рядку Доходи за вирахуванням витрат вiд операцiй з фiнансовими активами, що переоцiнюються до справедливої вартостi через прибуток або збиток. Зобов'язання по поверненню цiнних паперiв вiдображається в складi фiнансових зобов'язань, що переоцiнюються до справедливої вартостi через прибуток або збиток.
Взаємозалiки фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи й зобов'язання взаємозалiковуються, i у звiтi про фiнансовий стан вiдображається чиста величина тiльки в тих випадках, коли iснує законодавчо закрiплене право зробити взаємозалiк вiдображених сум, а також намiр або зробити взаємозалiк, або одночасно реалiзувати актив i врегулювати зобов'язання.
Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi вiдноситься не займане Банком нерухоме майно, призначене для одержання орендного доходу або доходiв вiд приросту вартостi.
Iнвестицiйна нерухомiсть спочатку оцiнюється за фактичною вартiстю, включаючи витрати по угодi. Балансова вартiсть включає вартiсть замiни частин iснуючої iнвестицiйної нерухомостi в момент виникнення таких витрат, якщо виконуються критерiї їхньої капiталiзацiї, i не включає витрати на поточне обслуговування iнвестицiйної нерухомостi. Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть враховується за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з урахуванням накопиченої амортизацiї та втрат вiд зменшення корисностi..
Iнвестицiйна нерухомiсть списується з балансу при вибуттi, або у випадку, якщо вона вилучена з експлуатацiї, i вiд її вибуття не очiкується економiчних вигiд у майбутньому. Рiзниця мiж чистими надходженнями та балансовою вартiстю активу визнається у складi прибуткiв та збиткiв за звiтний рiк, у якому було припинене визнання активу.
Перемiщення в категорiю iнвестицiйної нерухомостi або з неї здiйснюються тодi й тiльки тодi, коли має мiсце змiна в характерi використання нерухомостi. Перемiщення з iнвестицiйної нерухомостi в займаний Банком об'єкт нерухомостi, та навпаки, не впливає на його балансову вартiсть. У випадку, коли займаний власником об'єкт нерухомостi стає об'єктом iнвестицiйної нерухомостi, Банк облiковує таку власнiсть вiдповiдно до полiтики облiку основних коштiв до моменту змiни цiльового використання.
Основнi засоби та нематерiальнi активи
Основнi засоби та нематерiальнi активи, крiм будiвель, якi вiдображаються за переоцiненою вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi, вiдображаються по вартостi придбання за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Знос нараховується прямолiнiйним методом виходячи з термiну корисної служби активу. Норми амортизацiї встановлено виходячи зi строку корисної служби активу, протягом якого передбачається його використання Банком. Капiталiзованi витрати за орендованим майном амортизуються протягом очiкуваного строку корисної служби, але не бiльше строку оренди.
Визначенi термiни корисної служби активiв наведенi нижче (рокiв) :
Будiвлi власного користування 15-50
Транспортнi засоби 5
Обладнання i комп'ютери 2-5
Меблi й офiсне устаткування 2-10
Iншi 12
Нематерiальнi активи до 10
За первiсну вартiсть основних засобiв на дату переходу на МСФЗ прийнята їх переоцiнена вартiсть, яка склалася в бухгалтерському облiку за нацiональними правилами бухгалтерського облiку.
Капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби та нематерiальнi активи включають об’єкти незавершеного будiвництва та незавершенi витрати на полiпшення основних засобiв. Вони облiковуються по первiснiй вартостi, за вирахуванням будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. По завершеннi будiвництва активи переводяться до складу основних засобiв i вiдображаються по балансовiй вартостi на момент переведення. На об’єкти капiтальних iнвестицiй знос не нараховується.
Витрати на ремонт основних засобiв вiдображаються у складi витрат у тому перiодi, в якому такi витрати були понесенi, крiм випадкiв, коли такi витрати пiдлягають капiталiзацiї.
Залишкова вартiсть, методи нарахування амортизацiї та термiни корисної служби основних засобiв та нематерiальних активiв переглядаються у кiнцi кожного фiнансового року та, у разi необхiдностi, коригуються.
Активи, утримуванi для продажу
Актив класифiкується як утримуваний для продажу, якщо iснує висока ймовiрнiсть того, що балансова вартiсть цього активу буде вiдновлена через операцiю продажу, а не шляхом його подальшого використання, та актив (або група активiв) може бути негайно проданий в поточному станi. Вiдповiднi операцiї з продажу активу, засвiдченi зобов’язаннями керiвництва, мають бути, в основному, завершенi протягом одного року з дати класифiкацiї активiв до складу утримуваних для продажу.
Активи, утримуванi для продажу, оцiнюються за нижчою з величин: балансової вартостi чи справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж. Якщо справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж необоротного активу, утримуваного для продажу, є нижчою за його балансову вартiсть, збиток вiд знецiнення визнається у консолiдованому звiтi про фiнансовi результати як збиток вiд необоротних активiв, утримуваних для продажу. Будь-яке наступне збiльшення справедливої вартостi активу, за вирахуванням витрат на продаж, визнається в сумi, що не перевищує сукупний збиток вiд знецiнення, який був ранiше визнаний стосовно даного активу.
Оподаткування
Сума поточного податку на прибуток визначається вiдповiдно до податкового законодавства України. Витрати з податку на прибуток у фiнансовiй звiтностi складаються з поточного податку та змiн у сумах вiдстрочених податкiв.
Витрати з податку на прибуток вiдображено у складi витрат, за виключенням тих сум, що вiднесено безпосередньо до складу iнших сукупних прибуткiв та збиткiв.
Суми вiдстрочених податкiв розраховуються за методом балансових зобов’язань вiдносно тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi активи визнаються тiльки в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподаткованого прибутку, проти якого будуть реалiзованi визнанi вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання розраховуються вiдповiдно до ставки податку, що дiятиме у тому перiодi, в якому буде реалiзовано актив або здiйснено розрахунок за зобов’язанням, базуючись на законодавчих нормах, що набрали чиннiсть на звiтну дату.
Iншi iснуючi в Українi податки, якi сплачує Банк протягом своєї дiяльностi вiдповiдно до чинного законодавства, враховуються в звiтi про прибутки та збитки в статтi «Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати».
Зобов'язання з пенсiйних та iнших виплат
Банк сплачує внески до державної пенсiйної системи України, здiйснення яких передбачає поточнi нарахування та оплату роботодавцями таких внескiв, якi розраховуються як вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати. У звiтi про прибутки та збитки витрати з таких внескiв вiдносяться до перiоду, в якому вiдповiдна сума заробiтної плати нараховується працiвниковi. Банк не має додаткових схем пенсiйного забезпечення, крiм участi у державнiй пенсiйнiй системi України та не має програм додаткових виплат при виходi на пенсiю або iнших суттєвих компенсацiйних програм, якi вимагали б додаткових нарахувань у фiнансовiй звiтностi.
Операцiйна оренда
Коли Банк виступає в ролi орендаря, сума платежiв по договорах операцiйної оренди вiдображається орендарем у складi витрат з використанням методу рiвномiрного списання протягом термiну оренди.
Якщо операцiйна оренда припиняється до закiнчення термiну оренди, будь-який платiж, належний орендодавцевi як штрафнi санкцiї, вiдображається як витрата в тому перiодi, у якому операцiйна оренда була припинена.
Акцiонерний капiтал
Акцiонерний капiтал вiдображається за справедливою вартiстю без урахуванням гiперiнфляцiї. Внески до акцiонерного капiталу вiдображаються за їх справедливою вартiстю на дату операцiї. Власнi викупленi акцiї облiковуються за собiвартiстю. Прибутки та збитки вiд продажу власних акцiй вiдображаються у складi нерозподiленого прибутку.
Дивiденди на акцiї визнаються у акцiонерному капiталi як вирахування у перiодi, в якому вони оголошенi. Iнформацiя про дивiденди, оголошенi пiсля звiтної дати, розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi.
Умовнi активи та зобов'язання
Умовнi активи не вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан, при цьому iнформацiя про них розкривається у фiнансовiй звiтностi в тих випадках, коли одержання пов'язаних з ними економiчних вигiд є ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан, при цьому iнформацiя про них розкривається у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли вибуття ресурсiв у зв'язку з їхнiм погашенням є малоймовiрним.
Зобов'язання кредитного характеру
У ходi здiйснення звичайної дiяльностi Банк надає гарантiї у формi акредитивiв, гарантiй i акцептiв. Договори гарантiї спочатку визнаються у фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю. Надалi вони аналiзуються на кожну звiтну дату й коригуються для вiдображення поточної найкращої оцiнки. Найкраща оцiнка витрат, необхiдних для виконання iснуючого зобов'язання, це сума, яку Банк сплатив би для виконання зобов'язання на звiтну дату або перевiв третiй сторонi на цю дату.
Резерви
Резерви визнаються, якщо Банк внаслiдок певної подiї в минулому має юридичнi або добровiльно прийнятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, що мiстять у собi майбутнi економiчнi вигоди, i якi можна оцiнити з достатнiм ступенем надiйностi.
Операцiйнi сегменти
Сегмент – це компонент бiзнесу Банку, який може бути видiлений i який пов'язаний або з наданням продуктiв та послуг (сегмент дiяльностi), або з наданням продуктiв та послуг у конкретному економiчному середовищi (географiчний сегмент), в якому вiн наражається на ризики й одержує економiчнi вигоди, вiдмiннi вiд ризикiв i економiчних вигод в iнших сегментах. Основним форматом Банку для подання сегментної iнформацiї є сегменти за напрямками дiяльностi: послуги банкам корпоративним клiєнтам, приватним особам, iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть.
Визнання доходiв та витрат
Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Банк отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть бути достовiрно визначенi. Для визнання доходiв у фiнансовiй звiтностi необхiдне дотримання наступних критерiїв:
Процентнi та аналогiчнi доходи та витрати Для всiх фiнансових iнструментiв, визначених за амортизованою вартiстю, а також для фiнансових iнструментiв, по яких нараховуються проценти, класифiкованих як торговi чи наявнi для продажу, процентнi доходи чи витрати вiдображаються за ефективною процентною ставкою, що є ставкою, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi виплати та надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку служби фiнансового iнструмента чи бiльш короткого перiоду, там, де це є застосовним, до чистої балансової вартостi фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання. При обчисленнi враховуються всi договiрнi умови за фiнансовим iнструментом (наприклад, право на дострокове погашення) та всi винагороди чи додатковi витрати, що безпосередньо пов’язанi з фiнансовим iнструментом та є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки, але не враховуються майбутнi збитки за кредитами. Балансова вартiсть фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання коригується в разi перегляду Банком своєї оцiнки платежiв або надходжень. Скоригована балансова вартiсть обчислюється виходячи з первiсної процентної ставки, а змiни балансової вартостi вiдображаються як процентнi доходи чи витрати. При зменшеннi вiдображеної у фiнансовiй звiтностi вартостi фiнансового активу чи групи аналогiчних фiнансових активiв унаслiдок зменшення корисностi, процентнi доходи продовжують визнаватися з використанням первiсної процентної ставки на основi нової балансової вартостi.
Комiсiйнi доходи Банк отримує комiсiйнi доходи вiд рiзних видiв послуг, що надаються клiєнтам. Комiсiйнi доходи зокрема належать до такої категорiї:
- Комiсiйнi доходи, отриманi за надання послуг протягом певного перiоду -
Комiсiйнi, отриманi вiд надання послуг протягом певного перiоду, нараховуються протягом цього перiоду. Такi статтi включають комiсiйнi доходи та винагороди за управлiння активами, вiдповiдальне зберiгання та iншi управлiнськi та консультацiйнi послуги. Комiсiйнi за зобов’язаннями з надання кредитiв, що, ймовiрно, будуть використанi, та iншi комiсiйнi, пов’язанi з наданням кредитiв, переносяться на наступнi перiоди (разом iз будь-якими додатковими витратами) та визнаються як коригування ефективної процентної ставки за кредитом.
- Комiсiйнi доходи iз надання послуг з проведення операцiй
Комiсiйнi, отриманi за проведення або участь у переговорах щодо здiйснення операцiї вiд iменi третьої сторони, наприклад, укладання угоди про придбання акцiй чи iнших цiнних паперiв або придбання чи продаж компанiї, визнаються по завершеннi вiдповiдної операцiї. Комiсiйнi або частина комiсiйних, пов’язана з певними показниками доходностi, визнаються пiсля дотримання вiдповiдних критерiїв.
Бухгалтерський облiк в умовах гiперiнфляцiї
Україна вважалася країною з гiперiнфляцiйною економiкою протягом десятирiчного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2000 року. Вплив застосування МСФЗ (МСБО) 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» полягає в тому, що немонетарнi статтi перерахованi iз застосуванням iндексу споживчих цiн в валюту вимiру, яка була чинною на 31 грудня 2000 року. Банк у 2013 року виключив коригування ефекту гiперiнфляцiї
Перекласифiкацiя
Порiвняльнi данi за 2012 рiк в цiй фiнансовiй звiтностi мiстять певнi перекласифiкацiї з метою приведення її у вiдповiднiсть до формату представлення звiтностi за 2013 рiк, а саме перекласифiкацiя вiдстрочених податкiв та ефекту гiперiнфляцiї, якi не мали суттєвого впливу на статтi звiтностi.
Змiни в облiкових оцiнках. В 2013 роцi були внесенi змiни до порiвняльних даних фiнансової звiтностi, якi було викликанi змiною облiкових оцiнок.
В результатi в Звiтi про фiнансовий стан за 2012 рiк стаття «Статутний капiтал» була зменшена на 4 295 тис.грн. (коригування ефекту гiперiнфляцiї), стаття «Резерви переоцiнки» була збiльшена на суму 6 534 тис.грн. (коригування вiдстрочених податкiв). Вплив на статтi Звiту про прибутки i збитки вiдсутнiй.
Прибуток на акцiю
Банк представляє данi про базовий та скоригований прибуток на акцiю для своїх простих акцiй. Базовий прибуток на акцiю розраховується як вiдношення прибутку чи збитку, що припадає на простi акцiї до середньозваженої кiлькостi простих акцiй, що находилась в обiгу протягом року. Скоригований прибуток на акцiю визначається коригуванням прибутку, що припадає на простi акцiї та середньозваженої кiлькостi простих акцiй на розбавляючий ефект потенцiальних простих акцiй.
МСФЗ та Iнтерпретацiї, що не набрали чинностi
Банк не застосовував наступнi МСФЗ та Iнтерпретацiї до МСФЗ та МСБО, якi були опублiкованi, але не набрали чинностi:
Поправки до МСБО 32 «Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань» описують, як слiд правильно застосовувати критерiї взаємозалiку в МСБО 32 у вiдношеннi систем розрахункiв (таких як системи єдиного клiрингового центру), в рамках яких використовуються механiзми неодночасних валових платежiв. Передбачається, що данi поправки не будуть мати впливу на фiнансовий стан або фiнансовi результати дiяльностi Банку. Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 або пiсля цiєї дати.
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти, :класифiкацiя та оцiнка», стандарт опублiкований у листопадi 2009 року, вiн замiнює МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» у частинi класифiкацiї та оцiнки фiнансових iнструментiв. Вступає у дiю для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2015 року або пiзнiше. Банк оцiнює вплив стандарту на свою фiнансову звiтнiсть.
 
Основнi види дiяльностi емiтента - банкiвська дiяльнiсть
65.12.0 Iнше грошове посередництво
Основний вид продукцiї емiтента - видача кредитiв, обсяг виданих кредитiв наростаючим пiдсумком з початку звiтного року складає 2 101 197 тис.грн.
Експорт емiтентом не здiйснюється.
Дiяльнiсть емiтента здiйснюється на терiторiї України.
Собiвартiсть наданих кредитiв складається з вартостi залучених коштiв (в тому числi облiгацiї) та отриманих кредитiв та позик вiд фiнансових установ.
У 2013 роцi Банк здiйснював свою дiяльнiсть в умовах повiльного подолання наслiдкiв свiтової фiнансово-економiчної кризи.
Побудова чiткої вертикалi влади у країнi, створення додаткового попиту у формi державних замовлень i закупiвель на внутрiшньому ринку, стабiлiзацiя валютного курсу створюють додатковi фактори покращення фiнансового стану Банку та результатiв його роботи в майбутньому.
Оскiльки АТ «ТАСКОМБАНК» є часткою банкiвської системи України, то усi процеси, якi вiдбуваються в банкiвському сегментi, так чи iнакше впливають на дiяльнiсть банку.
Основними конкурентами є банки.
Ринок збуту внутрiшнiй. АТ «ТАСКОМБАНК» є унiверсальною банкiвською установою, яка може надавати майже увесь спектр банкiвських послуг згiдно з дiючим законодавством України, у вiдповiдностi до наявної банкiвської лiцензiї та планує розвивати весь спектр банкiвських послуг.
Виходячi з виду дiяльностi емiтента основним постачальниками емiтента є вкладники, якими вiдповiдно до чинного законодавства України можуть бути резиденти та нерезиденти, фiзичнi та юридичнi особи.
Клiєнтами емiтента є юридичнi та фiзичнi особи, iнформацiя про яких є конфiденцiйною.
Спiльна дiяльнiсть не ведеться.
АТ "ТАСКОМБАНК" у своєї дiяльностi керується чинним законодавством України, а також нормативно-правовими актами Нацiональної банку України.
Суттєвих капiтальних iнвестицiй протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював.
Екологiчне законодавство, дiя якого поширюється на емiтента i встановлює обмеження чи в iнший спосiб впливає на його дiяльнiсть, додержання емiтентом норм цього законодавства та витрати емiтента на екологiчнi заходи - емiтент не є виробничим пiдприємством.










4.10.Таких об"єктiв протягом звiтного перiоду не було.


4.11 АТ "ТАСКОМБАНК" у своєї дiяльностi керується чинним законодавством України, а також нормативно-правовими актами Нацiональної банку України.
4.12 Науково-дослiдна дiяльнiсть у звiтному перiодi емiтентом не проводилась
4.13 Суттєвих капiтальних iнвестицiй протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював.
4.14 Екологiчне законодавство, дiя якого поширюється на емiтента i встановлює обмеження чи в iнший спосiб впливає на його дiяльнiсть, додержання емiтентом норм цього законодавства та витрати емiтента на екологiчнi заходи - емiтент не є виробничим пiдприємством.


Дочiрнi пiдприємства вiдсутнi.



У 2012 роцi Банк здiйснював свою дiяльнiсть в умовах повiльного подолання наслiдкiв свiтової фiнансово-економiчної кризи.
Побудова чiткої вертикалi влади у країнi, створення додаткового попиту у формi державних замовлень i закупiвель на внутрiшньому ринку, стабiлiзацiя валютного курсу створюють додатковi фактори покращення фiнансового стану Банку та результатiв його роботи в майбутньому.
Оскiльки АТ «ТАСКОМБАНК» є часткою банкiвської системи України, то усi процеси, якi вiдбуваються в банкiвському сегментi, так чи iнакше впливають на дiяльнiсть банку.
Основними конкурентами є банки.
Ринок збуту внутрiшнiй. АТ «ТАСКОМБАНК» є унiверсальною банкiвською установою, яка може надавати майже увесь спектр банкiвських послуг згiдно з дiючим законодавством України, у вiдповiдностi до наявної банкiвської лiцензiї та планує розвивати весь спектр банкiвських послуг.

4.6. Виходячi з виду дiяльностi емiтента основним постачальниками емiтента є вкладники, якими вiдповiдно до чинного законодавства України можуть бути резиденти та нерезиденти, фiзичнi та юридичнi особи.

4.7 Клiєнтами емiтента є юридичнi та фiзичнi особи, iнформацiя про яких є конфiденцiйною.

4.8. Спiльна дiяльнiсть не ведеться.









4.9. Емiтент має лiцензiїНацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:
серiя АВ №581426 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: брокерська дiяльнiсть, строк дiї лiцензiї 13.05.2010 – 13.05.2015 р., дата видачi лiцензiї 04.07.2011 р.;
серiя АВ №581427 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть, строк дiї лiцензiї 13.05.2010 – 13.05.2015 р., дата видачi лiцензiї 04.07.2011 р.;
серiя АВ №581428 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: андерайтинг, строк дiї лiцензiї 13.05.2010 – 13.05.2015 р., дата видачi лiцензiї 04.07.2011 р.;
серiя АВ №581429 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами, строк дiї лiцензiї 13.05.2010 – 13.05.2015 р., дата видачi лiцензiї 04.07.2011 р.;
серiя АД №034356 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – депозитарної дiяльностi: депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв, строк дiї лiцензiї з 14.05.2012 р. необмежений, дата видачi лiцензiї 14.05.2012 р.
 
Суттєвих капiтальних iнвестицiй або вiдчудження активiв протягом останнiх п"яти рокiв емiтент не здiйснював
 
Всi правочини, у разi їх укладення з власниками iстотної участi, членами Спостережної ради або членами Правлiння, у звiтному перiодi вiдповiдають вимогам банкiвського законодавства щодо угод з iнсайдерами Банку.
 
Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс Банку за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, що пов’язанi з придбанням (створенням), доставкою, установкою i введенням їх в експлуатацiю. Змiни до первiсної вартостi основних засобiв вносяться у випадку їх полiпшення (добудови, реконструкцiї, модернiзацiї) або переоцiнки.
Балансова вартiсть основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року становить 123 247тис. грн.
По об’єктам основних засобiв категорiї, якi знаходились у власностi Банку, була проведена переоцiнка з визначенням справедливої вартостi у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами оцiнки та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Оцiнку здiйснило ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство», яке має Свiдоцтво про реєстрацiю в державному реєстрi оцiнювачiв вiд 17.12.2004р.№1963. Для переоцiнки було обрано порiвняльний ( аналогiв продажу), доходний метод. Згiдно цiєї оцiнки, по об’єктам основних засобiв за визначенням справедливої вартостi була проведена уцiнка вартостi у сумi 9 060 тис. грн., з яких за рахунок зменшення капiталу Банку – 7 150 тис. грн., за рахунок витрат банку -1 910 тис. грн.
Згiдно рiшення щодо змiни призначення використання з категорiї Будiвлi переведенi обєкти нерухомостi: до категорiї Iнвестицiйна нерухомiсть (8315 тис. грн.), розташованi за адресами: м.Київ, вул.. Куренiвська,15а; м. Запорiжжя вул. Пiвденно-Українська,4; та до категорiї Необоротнi активи утримуванi для продажу (4206 тис. грн.), розташованi за адресами: м. Мелiтополь, вул. К.Маркса,10; м. Запорiжжя вул. 40 рокiв Радянської України ,60б.
Балансова вартiсть незавершених капiтальних вкладень в основнi засоби станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року становить 2 270 тис. грн.
При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв Банк застосовує прямолiнiйний метод, вiдповiдно до якого рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк корисного використання об‘єкта основних засобiв.
За звiтний рiк:
До iнших необоротних матерiальних активiв вiдносяться завершенi капiтальнi iнвестицiї в полiпшення (реконструкцiю) орендованих примiщень пiд вiддiлення та пiдроздiли Банку.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв станом на кiнець дня 31.12.2013 року становить 10502 тис. грн.
Основнi засоби вилученi з експлуатацiї на продаж або тi що тимчасово не використовуються (консервацiя реконструкцiя тощо) - вiдсутнi.
Основнi засоби оформленi в заставу або стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння користування та розпорядження - вiдсутнi.
Нематерiальнi активи щодо яких є обмеження права власностi – вiдсутнi
Створенi нематерiальнi активи – вiдсутнi.
Вартiсть основних засобiв, що прийнятi в оперативний лiзинг станом на кiнець дня 31.12.2013 року становить
Переданi у фiнансовий лiзинг об’єкти нерухомостi станом на 31.12.2013 року
10 762 388,30 гривень строком на п’ять рокiв зi ставкою 22 % рiчних;
20 528 000,00 гривень строком на п’ять рокiв зi ставкою 21,5% рiчних;
682 491,20 гривень строком на п’ять рокiв зi ставкою 4 % рiчних.
Збiльшення або зменьшення вартостi основних засобiв, якi виникають у результатi переоцiнок, за звiтний рiк не вiдбувалось.
За попереднiй рiк:
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв станом на кiнець дня 31.12.2012 року становить 8 449,4 тис. грн.
Основнi засоби вилученi з експлуатацiї на продаж або тi що тимчасово не використовуються (консервацiя реконструкцiя тощо) - вiдсутнi.
Основнi засоби оформленi в заставу або стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння користування та розпорядження - вiдсутнi.
Нематерiальнi активи щодо яких є обмеження права власностi – вiдсутнi
Створенi нематерiальнi активи – вiдсутнi.
Вартiсть основних засобiв, що прийнятi в оперативний лiзинг станом на кiнець дня 31.12.2012 року становить 73 384 тис.грн.
Станом на 01.01.2014р. в Банку вiдсутнi укладенi невиконанi договори на купiвлю основних засобiв.
 
Незважаючи не те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi, в тому нацiональна валюта не є вiльно конвертованою за межами України, наявнi обмеження та контроль у валютнiй сферi, вiдносно висока iнфляцiя та високi процентнi ставки. Податкове, валютне та митне законодавство постiйно змiнюється, положення часто нечiткi або не розробленi, що дозволяє рiзнi тлумачення та створює пiдстави для конфлiктних ситуацiй
У 2012 роцi в українськiй економiцi спостерiгалось поступове вiдновлення економiчного зростання, яке супроводжувалося зниженням ставок рефiнансування, стабiлiзацiєю обмiнного курсу української гривнi по вiдношенню до основних iноземних валют, а також пiдвищенням рiвня лiквiдностi на грошово-кредитному ринку.
У 2013 роцi у країнi загострилась полiтична криза, наслiдки якої мають негативний вплив на економiчне становище України. Також на українську економiку впливають ринковi коливання i зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова криза призвела до нестабiльностi на ринках капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi у банкiвському секторi та бiльш жорстких умов кредитування, а також суттєве знецiнення нацiональної валюти по вiдношенню до основних валют.
Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить як вiд зовнiшнiх факторiв, так i вiд вiд стабiлiзацiї полiтичної ситуацiї в країнi, ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, яких вживає Уряд, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах.
Ця звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва стосовно можливого впливу економiчних умов на операцiї та фiнансове положення Банку. Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва.
 
Iнформацiя про факти виплати емiтентом, його вiдокремленими пiдроздiлами, дочiрнiми пiдприємствами протягом звiтного перiоду штрафних санкцiй, а також опис правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафнi санкцiї – 2 382,67 грн в .т.ч.:
 
Мета Банку при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi дотримання вимог до капiталу, встановлених Нацiональним банком України та спроможностi Банку функцiонувати як безперервно дiюче пiдприємство.
Полiтика Банку передбачає пiдтримку рiвня капiталу з метою забезпечення належної довiри з боку кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також розвитку бiзнесу в майбутньому. При цьому враховується i вплив рiвня капiталу на прибутки акцiонерiв, у зв’язку з чим Банк визнає необхiднiсть балансу мiж пiдвищенням прибутковостi, що є можливим в результатi пiдвищення спiввiдношення запозиченого та власного капiталу, i перевагами та стабiльнiстю, якi забезпечуються за рахунок стiйкостi позицiї капiталу.
Згiдно з iснуючими вимогами до рiвня капiталу, встановленими НБУ, банки повиннi пiдтримувати показник спiввiдношення капiталу та активiв, зважених на ризик (“норматив адекватностi капiталу" - за українськими нормативними вимогами), вище певного встановленого мiнiмального показника. Банк вважає, що вiн має достатнiй капiтал для фiнансування планового розширення свого бiзнесу.
Банк вiдповiдає нормативним вимогам щодо показника адекватностi капiталу. Протягом звiтного перiоду вiдсутнi порушення нормативу адекватностi капiталу та станом на кiнець дня 31 грудня 2013 р. його значення становить 14,95% при нормативному значеннi не менше 10%. Показник на кiнець 2012р. 16,85%.
Нормативи спiввiдношення регулятивного капiталу до загальних активiв (Н3) та до зобов’язань (Н3-1) теж не порушувалися та на кiнець дня 31 грудня 2013 р. складали вiдповiдно 14,08% (межа не менше 9%) та 16.75% (межа не менше 10%).
 
Поточнi договори банкiвської дiяльностi виконуються вiдповiдно до умов укладених договорiв
 
Основними стратегiчними напрямками розвитку банку в економiчному полi України є: якiсне i надiйне обслуговування клiєнтiв всiх форм власностi; активна участь у грошово-кредитному забезпеченнi розвитку економiки України; подальше пiдвищення капiталiзацiї, пiдтримання достатнього рiвня лiквiдностi та збалансування активно-пасивних операцiй за термiнами, як основи для збiльшення обсягiв дiяльностi при повному забезпеченнi надiйностi та стабiльностi банку; залучення та ефективне використання мобiлiзованих грошових коштiв на фiнансування потреб клiєнтiв банку, їх розрахункове i касове обслуговування, виконання валютних та iнших банкiвських операцiй; зростання конкурентоспроможностi банку шляхом збiльшення обсягiв робочих активiв та довгострокових ресурсiв, мiнiмiзацiї ризикiв, розширення спектру банкiвських послуг та укрiплення матерiально-технiчної бази банку; забезпечення високої якостi кредитної дiяльностi завдяки ефективнiй системi ризик-менеджменту, нових розробок в сферi управлiння кредитною дiяльнiстю, подальша кредитна пiдтримка реалiзацiї iнновацiйно-iнвестицiйних проектiв українських пiдприємств; розвиток i впровадження нових банкiвських послуг в сферi електронних технологiй, банкоматiв, електронних грошей та iнше.
 
Науково-дослiдна дiяльнiсть у звiтному перiодi емiтентом не проводилась
 
Протягом 2013 року за участю АТ «ТАСКОМБАНК» (надалi – Банк) в судах розглядалися спори в кiлькостi 68 справ з яких в судах загальної юрисдикцiї мали мiсце спори з клiєнтами Банку про стягнення заборгованостi за кредитними договорами у кiлькостi 48 на загальну суму 12176234,42 грн. (дванадцять мiльйонiв сто сiмдесят шiсть двiстi тридцять чотири гривнi) 42 коп., якi можуть бути вирiшенi на користь Банку.
Вцiлому, як показує попереднiй аналiз судових процесiв, сума вiдшкодування по зобов’язаннях клiєнтiв перед Банком при розглядi судових справ не несе за собою негативного ризику для фiнансового стану та стабiльностi Банку.
 
За результатами дiяльностi за 2013 рiк доходи Банку склали 425,3 млн. грн. (проти 385,6 млн. грн. за 2012 рiк, тобто зросли на 39,7 млн. грн., або 10%). Зростання доходiв Банку в звiтному перiодi в порiвняннi з 2012 роком вiдбулося за рахунок збiльшення процентного доходу на 94,1 млн. грн. (або на 39%) унаслiдок суттєвого зростання кредитного-iнвестицiйного портфеля Банку. В той же час, у звiтному перiодi зменшилися iншi види доходiв: комiсiйний дохiд на 5,7 млн. грн. (що пов’язано з суттєвим – близько 60% - падiнням обсягiв операцiй купiвлi-продажу iноземної валюти юридичними особами пiсля стабiлiзацiї коливань на валютному ринку – 60%); результат вiд операцiй з iноземною валютою на 23,4 млн. грн. (падiння обсягiв операцiй типу FX SWAP, а також зменшення обсягiв операцiй купiвлi-продажу iноземної валюти на МВРУ i в касi пiсля стабiлiзацiї коливань на валютному ринку); збiльшення на 4 млн. грн. збитку вiд продажу ЦП в портфелi на продаж (що компенсовано додатковими процентними доходами вiд ОВДП, номiнованих у валютi); iнший дохiд на 22,7 млн. грн. (у 2012 роцi у структурi «iншого доходу» були дивiденди та прибуток вiд продажу майна, що отримано в погашення кредитної заборгованостi, у 2013 роцi такi доходи вiдсутнi).
Доходи за 2013 рiк на 79% сформованi за рахунок процентних доходiв (336,8 млн. грн.). Iншi доходи (39,1 млн. грн.), результат вiд операцiй з iноземною валютою (22,7 млн. грн.) та комiсiйнi доходи (31,4 млн. грн.) становили у звiтному перiодi 9%, 5% та 7% вiдповiдно вiд загального обсягу доходiв Банку.
Витрати Банку за 2013 рiк склали 396,1 млн. грн., що на 53,1 млн. грн. бiльше, нiж за попереднiй перiод. Збiльшення витрат в звiтному роцi вiдбулося в основному за рахунок зростання процентних витрат на 60,5 млн. грн., адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат – на 13,9 млн. грн., iнших витрат – 12,0 млн. грн.
Найбiльшу питому вагу витрат Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року склали:
? процентнi витрати – 225,5 млн. грн. або 57% загальних витрат, до яких належать: процентнi витрати за строковими коштами фiзичних та юридичних осiб; процентнi витрати за борговими цiнними паперами, що емiтованi банком; процентнi витрати за поточними рахунками; процентнi витрати за строковими коштами iнших банкiв; процентнi витрати за iншими залученими коштами (кредит вiд нерезидента) i процентнi витрати за субординованим боргом;
? вiдрахування в резерви – 32,1 млн. грн. або 8%;
? витрати на персонал – 57,9 млн. грн. або 15%;
? адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати – 50,3 млн. грн. або 14%;
? iншi витрати – 18,5 млн. грн. або 5% загальних витрат.
Облiк нарахованих доходiв та витрат Банку здiйснюється у вiдповiдностi до нормативних вимог Нацiонального банку та вимог мiжнародних стандартiв звiтностi.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 75228 45672 73894 82889 149122 128561
будівлі та споруди 64800 33373 73701 82848 138501 116221
машини та обладнання 9045 10532 193 41 9238 10573
транспортні засоби 1383 1767 0 0 1383 1767
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 82 77 0 0 82 77
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 74 70 0 0 74 70
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 8 7 0 0 8 7
Усього 75310 45749 73894 82889 149204 128638
Опис Змiни вартостi основних засобiв на кiнець звiтного перiоду в порiвняннi з початком звiтного року вiдбулись за рахунок придбання основних засобiв, нарахування зносу, переоцiнки.
Основнi засоби в фiнансовому облiку i в звiтностi наведенi з урахуванням зносу.
Амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом щомiсяця.
Норми амортизацiї:
1. Будiвлi та споруди - 2%;
2.Транспорт – 20%;
3. Машини та обладнання – 20-33%.
Переданi у фiнансовий лiзинг об’єкти нерухомостi станом на 31.12.2013 року
10 762 388,30 гривень строком на п’ять рокiв зi ставкою 22 % рiчних;
20 528 000,00 гривень строком на п’ять рокiв зi ставкою 21,5% рiчних;
682 491,20 гривень строком на п’ять рокiв зi ставкою 4 % рiчних.
Первiсна вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв станом на кiнець дня 31.12.2013 року становить 10502 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 336372 313721
Статутний капітал (тис. грн.) 220000 220000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 220000 220000
Опис Пiд вартiстю чистих активiв емiтента розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(336372тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(220000тис.грн.).
Вартiсть чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.
За станом на 31.12.2013 фактична вартiсть чистих активiв Банку вiдповiдає вимогам законодавства України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 24758 X X
у тому числі:  
Короткостроковий кредит 18.04.2013 5000 7.5 01.04.2014
Короткостроковий кредит 26.12.2013 19758.39 6.5 03.01.2014
Зобов'язання за цінними паперами X 179999 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 179999 X X
Облiгацiї iменнi процентнi 22.09.2010 78993 17 24.09.2015
Облiгацiї iменнi процентнi 10.03.2011 95657 20 17.03.2016
Облiгацiї iменнi процентнi 30.04.2013 5349 18 25.05.2018
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 4269 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 2142238 X X
Усього зобов'язань X 2351264 X X
Опис: Фiнансовi зобов'язання класифiкуються або як фiнансовi зобов'язання, що переоцiнюються до справедливої вартостi через прибуток або збиток, або як фiнансовi зобов'язання, що враховуються за амортизованою вартiстю.
При первiсному визнаннi фiнансового зобов'язання Банк зобов'язаний оцiнити його по справедливiй вартостi, плюс, у випадку фiнансового зобов'язання, що не переоцiнюються до справедливої вартостi через прибуток або збиток, витрати по угодi, прямо пов'язанi iз придбанням або випуском фiнансового зобов'язання.
Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у випадку виконання, скасування або закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов'язання.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
27.05.2013 28.05.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.04.2013 18.04.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.04.2013 08.04.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.02.2013 26.02.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.01.2013 24.01.2013 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
31.05.2013 31.05.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.07.2013 23.07.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.09.2013 01.10.2013 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
18.10.2013 18.10.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.10.2013 24.10.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.11.2013 11.11.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30373906
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04080, м.Київ, вул.Верхнiй Вал, 72
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2091 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 89 П 000089 16.04.2013 04.11.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності рiк
Думка аудитора*** безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30373906
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04112, м.Київ, вул.Грекова, 3, кв.9
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2091 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 89 П 000089 16.04.2013 04.11.2015
Текст аудиторського висновку (звіту)
ВИСНОВОК (ЗВIТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам та Правлiнню
Публiчного акцiонерного товариства «ТАСКОМБАНК»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
ВИСНОВОК ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «ТАСКОМБАНК», (код ЄДРПОУ – 09806443, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Куренiвська 15-а, дата державної реєстрацiї – 21.10.1991р.) (далi - Банк), що додається та включає Звiт про фiнансовий стан (баланс) станом на 31 грудня 2013 року, Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (звiт про фiнансовi результати), Звiт про змiни у власному капiталi (звiт про власний капiтал), Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. Ця фiнансова звiтнiсть складається та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi - Комiсiя) при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
Цей аудиторський висновок (звiт) складений з урахуванням вимог Комiсiї, що викладенi в рiшеннi вiд 29 вересня 2011 №1360 «Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)» та вiд 19 грудня 2006 №1528 «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку» (далi - Положення).
Фiнансова звiтнiсть за попереднiй 2012 рiк була перевiрена iншим аудитором. За результатами аудиту звiтностi Банку за 2012 рiк аудитором було висловлено безумовно-позитивну думку.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть незалежного аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього
Baker Tilly is a trademark of the UK firm Baker Tilly UK Group LLP, used by Baker Tilly Ukraine LLP under license. The Company Registration is No. 30373906.
An independent member of Baker Tilly International
контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «ТАСКОМБАНК» станом на 31 грудня 2013, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за роки, що минув на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашу думку, звертаємо увагу на Примiтку 31 «Подiї пiсля дати балансу», в якiй iдеться про iстотну невизначенiсть, пов'язану з полiтичною i економiчною нестабiльнiстю в Українi. Економiчна нестабiльнiсть може iснувати i в найближчому майбутньому i iснує вiрогiднiсть того, що ринкова вартiсть активiв Банку може бути нижча їх балансової вартостi, що може робити вплив на прибутковiсть Банку.
Звiт щодо iнших вимог законодавчих та нормативних актiв
У вiдповiдностi до вимог Комiсiї, що викладенi в Положеннi щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженому Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року №1528, аудитори мають висловити думку стосовно окремо визначених аспектiв фiнансової звiтностi емiтентiв та професiйних учасникiв фондового ринку.
Iнформацiя, що викладена нижче, є результатом проведення нами процедур в межах аудиту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (далi - Банк), що додається та включає Звiт про фiнансовий стан (баланс) станом на 31 грудня 2013 року, Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (звiт про фiнансовi результати), Звiт про змiни у власному капiталi (звiт про власний капiтал), Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. Зазначена iнформацiя отримана на основi вибiркового тестування i в обсягах, необхiдних для планування та проведення аудиторських процедур вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту.
При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений характер процедур з оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю. Крiм того, потрiбно враховувати, що критерiї оцiнки, застосованi нами, можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються Комiсiї.
В результатi проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту фiнансової звiтностi ми висловлюємо нашу думку:
Стосовно розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Нами не виявлено фактiв, що свiдчать про невiдповiднiсть фiнансової звiтностi Банку вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi в частинi розкриття iнформацiї щодо активiв.
Загальний обсяг активiв станом на 31.12.2013, що Банк розкрив в фiнансовiй звiтностi – 2 687 636 тис. грн. (31.12.2012 – 2 294 520 тис.грн.), в тому числi статтi:
«Грошовi кошти та їх еквiваленти» - 144 140 тис.грн. (31.12.2012 – 381 358 тис.грн.)
Baker Tilly is a trademark of the UK firm Baker Tilly UK Group LLP, used by Baker Tilly Ukraine LLP under license. The Company Registration is No. 30373906.
An independent member of Baker Tilly International
«Кредити та заборгованiсть клiєнтiв» - 2 101 197 тис. грн. (31.12.2012 – 1 526 312 тис.грн.)
«Кошти в iнших банках» - 48 033 тис. грн. (31.12.2012 – 23 979 тис.грн.)
«Iншi фiнансовi активи» - 21 532 тис.грн. (31.12.2012 – 15 827 тис.грн)
«Цiннi папери в портфелi банку на продаж» - 176 320 тис.грн. (31.12.2012 – 188 651 тис.грн)
«Основнi засоби та нематерiальнi активи» - 57 834 тис.грн. (31.12.2012 – 79 355 тис.грн.), тощо.
Стосовно розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Нами не виявлено фактiв, що свiдчать про невiдповiднiсть фiнансової звiтностi Банку вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi в частинi розкриття iнформацiї за видами зобов’язань.
Загальний обсяг зобов’язань станом на 31.12.2013, що Банк розкрив в фiнансовiй звiтностi – 2 351 264 тис. грн. (31.12.2012 – 1 980 799 тис.грн.), в тому числi статтi:
«Кошти клiєнтiв» - 1 952 651 тис.грн. (31.12.2012 – 1 813 492 тис.грн.), «Кошти банкiв» - 55 253 тис.грн. (31.12.2012 – 47 500 тис.грн.), «Субординований борг» - 55 234 тис.грн. (31.12.2012 – 55 233 тис.грн.) тощо.
Стосовно розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Iнформацiя щодо розмiру та структури регулятивного капiталу керiвництво Банку розкрило в примiтцi 34 «Управлiння капiталом». Станом на 31.12.2013 року розмiр регулятивного капiталу керiвництвом Банку розкрито в сумi 394 340 тис.грн. (31.12.2012 – 334 839 тис.грн.) i вiдповiдає вимогам НБУ для проведення операцiй, що наведенi у лiцензiї на право здiйснення Банком банкiвських операцiй №84 вiд 25 жовтня 2011 року.
На протязi 2013 року Банком не порушувались нормативи капiталу. Їх значення на 31.12.2013 року становило:
? Н1 - регулятивний капiтал банку – 394 340 тис. грн.
? Н2 - норматив адекватностi регулятивного капiталу – 14,95% (нормативне значення не менше 10%)
? Н3 - норматив (коефiцiєнт) спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв - 14,08% (нормативне значення не менше 9%)
Стосовно вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства
За станом на 31.12.2013 фактична вартiсть чистих активiв Банку вiдповiдає вимогам законодавства України.
Стосовно сплати акцiонерами статутного капiталу у встановленi законодавством термiни (сплачено повнiстю чи частково). У разi, якщо статутний фонд (капiтал) сплачено не у повному обсязi, зазначається розмiр сплаченої та несплаченої частини статутного фонду (капiталу)
Зареєстрований статутний капiтал Банку станом на 31.12.2013 складає 220 000 тис. грн. (31.12.2012 – 220 000 тис.грн.), що вiдповiдає Статуту. Статутний капiтал акцiонерами сплачено повнiстю та у встановленi законодавством термiни.
Стосовно дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку, для яких цi показники визначенi НКЦПФР
НКЦПФР не визначенi вимоги лiквiдностi для банкiв-професiйних учасникiв фондового ринку.
Baker Tilly is a trademark of the UK firm Baker Tilly UK Group LLP, used by Baker Tilly Ukraine LLP under license. The Company Registration is No. 30373906.
An independent member of Baker Tilly International
Стосовно забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України (вид, розмiр та опис забезпечення за цiнними паперами) (у разi наявностi)
Банк не здiйснював випуск забезпечених цiнних паперiв.
Стосовно вiдповiдностi iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного покриття вiдповiдно до Закону України «Про iпотечнi облiгацiї»
Банк не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй.
Стосовно розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку)
Нами не виявлено факти, що свiдчать про невiдповiднiсть фiнансової звiтностi Банку вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi в частинi розкриття iнформацiї про чистий прибуток (збиток).
Загальний обсяг прибутку за 2013 рiк, що Банк розкрив в фiнансовiй звiтностi – 29 140 тис. грн. (31.12.2012 – 42 627 тис.грн.).
Стосовно стану виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами (вид та розмiр зобов'язань за цiнними паперами, своєчаснiсть та повнота виконання зобов'язань за цiнними паперами вiдповiдно до проспекту емiсiї)
Станом на 31.12.2013 Банк не мав зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами.
Стосовно вiдповiдностi вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв
Банк не є компанiєю з управлiння активами.
стосовно розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»:
- прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу – Рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 28.03.2013р. прийнято рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК» (облiгацiї серiї Д);
- прийняття рiшення про викуп власних акцiй – такi рiшення не приймалися;
- факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi – 30 вересня 2013 року емiтенту стало вiдомо, що облiгацiї процентнi iменнi АТ «ТАСКОМБАНК» серiї D переведенi з 30 вересня 2013 року до Котирувального списку ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 2-го рiвня лiстингу;
- отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента – не було;
- змiна складу посадових осiб емiтента – Спостережної Ради Банку протягом 2013 року – не було;
- змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй – 23 сiчня 2013 року емiтенту було повiдомлено особою, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, про змiну власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй;
- рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв – не було;
- рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу – не було;
- порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю – не було;
- рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента – не було.
Baker Tilly is a trademark of the UK firm Baker Tilly UK Group LLP, used by Baker Tilly Ukraine LLP under license. The Company Registration is No. 30373906.
An independent member of Baker Tilly International
Iнформацiя, що передбачена Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затверджено Рiшенням ДКЦПФР №1360 вiд 29 вересня 2011)
У вiдповiдностi до вимог Комiсiї до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), що затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку вiд 29 вересня 2011 року №1360, аудитори мають висловити думку стосовно окремо визначених аспектiв iнформацiї, що розкривається емiтентом цiнних паперiв.
Iнформацiя, що викладена нижче, є результатом проведення нами процедур в межах аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (надалi – Банк) за 2013 рiк. Зазначена iнформацiя отримана на основi вибiркового тестування i в обсягах, необхiдних для планування та проведення аудиторських процедур вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту.
При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений характер процедур з оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку та органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю. Крiм того, потрiбно враховувати, що критерiї оцiнки, застосованi нами, можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються НКЦПФР.
В результатi проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту рiчної фiнансової звiтностi ми висловлюємо нашу думку:
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.
За станом на 31.12.2013 фактична вартiсть чистих активiв Банку вiдповiдає вимогам законодавства України.
Висновки щодо наявностi (вiдсутностi) суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю:
В межах виконаних нами процедур пiд час проведення аудиту нами не виявлено суттєвих розбiжностей мiж iнформацiєю, що розкривається у фiнансовiй звiтностi Банку на 31.12.2013 з вiдповiдною iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентами цiнних паперiв та подається до НКЦПФР.
Разом з цiєю фiнансовою звiтнiстю Банком не подається iнша iнформацiя.
Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi):
Зазначенi правочини не виконувалися Банком впродовж звiтного перiоду
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства":
Стан корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». Функцiя внутрiшнього аудиту в структурi Банку органiзована та функцiонує в формi Служби внутрiшнього аудиту.
Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi"):
До процедур, що нами виконувалися пiд час аудиту, входила й оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам.
Baker Tilly is a trademark of the UK firm Baker Tilly UK Group LLP, used by Baker Tilly Ukraine LLP under license. The Company Registration is No. 30373906.
An independent member of Baker Tilly International
Вiдомостi про аудиторську фiрму:
Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА»;
Номер та дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв – 2091, видане 26 сiчня 2001 року;
Мiсцезнаходження - 03680, м. Київ, вул. Фiзкультури, 28.
Тел.: +380 (44) 284 18 65
Факс: +380 (44) 284 18 66
Дата початку проведення аудиту: 01 березня 2014
Дата закiнчення проведення аудиту: 10 квiтня 2014
Генеральний директор
О. В. Почкун
Аудитор
Сертифiкат аудитора банкiв №0034 виданий рiшенням Аудиторської палати України №207/2 вiд 29 жовтня 2009 року
О. С. Коновченко
м. Київ, Україна
10 квiтня 2014 року
Реєстрацiйний №14-062.2
д/н
д/н
д/н

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 2 1
2 2012 3 2
3 2011 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/н Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 4
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 4
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 4

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 327

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Ні Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) З новим зовнiшнiм аудитором ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА» вiд 29.10.2013 р. укладено Договiр про надання аудиторських послуг.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 20.04.2011 ; яким органом управління прийнятий: Загальними Зборами акцiонерiв

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння розмiщено на сайтi АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою www.tascombank.com.ua
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
АТ «ТАСКОМБАНК» дотримується кодексу корпоративного управлiння, вiдхилень протягом 2013 року не було.

Річна фінансова звітність

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на31.12.2013 
 (число, місяць, рік) 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 144140 381358
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 32875 1572
Торгові цінні папери 7 0 0
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 8 0 0
Кошти в інших банках 9 48033 23979
Кредити та заборгованість клієнтів 10 2101197 1526312
Цінні папери в портфелі банку на продаж 11 176320 188651
Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 0 0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії 13 0 0
Інвестиційна нерухомість 14 65413 10036
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 0 394
Відстрочений податковий актив 2774 4192
Гудвіл 15 0 0
Основні засоби та нематеріальні активи 16 57834 79355
Інші фінансові активи 17 21532 15827
Інші активи 18 5190 3690
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 19 32328 59154
Усього активів 2687636 2294520
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 20 55253 47500
Кошти клієнтів 21 1952651 1813492
Боргові цінні папери, емітовані банком 22 179999 59438
Інші залучені кошти 23 80434 0
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 4269 0
Відстрочені податкові зобов’язання 0 0
Резерви за зобов’язаннями 24 3 4
Інші фінансові зобов'язання 25 15427 730
Інші зобов'язання 26 7994 4402
Субординований борг 27 55234 55233
Зобов'язання групи вибуття 19 0 0
Усього зобов'язань 2351264 1980799
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 28 220000 220000
Емісійні різниці 28 11 11
Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 94740 66149
Резервні та інші фонди банку 3373 1824
Резерви переоцінки 29 18248 25737
Неконтрольована частка3 0 0
Усього власного капіталу 336372 313721
Усього зобов'язань та власного капіталу 2687636 2294520

Примітки Оцiнки та судження, що використовуються при складаннi фiнансової звiтностi
Принципи пiдготовки фiнансової звiтностi вимагають вiд керiвництва Банку використовувати оцiнки i припущення, якi можуть вплинути на вiдображенi суми активiв i зобов'язань, розкриття умовних активiв i зобов'язань на дату фiнансової звiтностi, а також врахованi суми прибутку за звiтний перiод. Данi оцiнки та припущення ґрунтуються на iнформацiї, наявнiй на дату випуску фiнансової звiтностi. Хоча цi оцiнки ґрунтуються на найкращому розумiннi керiвництвом поточних подiй та операцiй, фактичнi результати можуть суттєво вiдрiзнятися вiд цих оцiнок та припущень.
Основнi причини невизначеностi оцiнок наступнi:
Зменшення корисностi кредитiв та дебiторської заборгованостi
Керiвництво оцiнює зменшення корисностi шляхом оцiнки вiрогiдностi погашення кредитiв на основi аналiзу окремих позичальникiв за окремо взятими значними позиками, а також у сукупностi, за позиками з аналогiчними умовами та характеристиками ризику.
Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi окремих позик, включають iсторiю погашення, поточний фiнансовий стан позичальника, своєчаснiсть платежiв i заставу, якщо така iснує. Для визначення суми зменшення корисностi керiвництво проводить оцiнку сум та строкiв майбутнiх платежiв з погашення основної суми та процентiв i надходження вiд реалiзацiї застави, якщо така iснує. Пiсля цього цi грошовi потоки дисконтуються iз застосуванням початкової процентної ставки по позицi. Фактичнi платежi з погашення основної суми заборгованостi та вiдсоткiв залежать вiд спроможностi позичальника генерувати грошовi потоки вiд операцiй або отримати альтернативне фiнансування i можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва.
Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi зменшення корисностi кредитiв, що оцiнюються у сукупностi, включають напрацьований досвiд оцiнки збиткiв вiд кредитування, процент простроченої заборгованостi у кредитному портфелi та загальнi економiчнi умови. У Примiтцi 8 наводиться iнформацiя про балансову вартiсть кредитiв та авансiв та суми визнаних резервiв на зменшення корисностi. Якби фактичнi суми погашення були б меншими, нiж за оцiнками керiвництва, Банк повинен був би вiдобразити в облiку додатковi витрати у зв’язку iз зменшенням корисностi.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Якщо справедливу вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань, вiдображених у звiтi про фiнансовий стан, неможливо визначити на основi цiн на активному ринку, вона визначається з використанням рiзних методик оцiнки, що включають застосування математичних моделей. Вихiднi данi для цих моделей визначаються на основi спостережуваного ринку, за можливостi, а коли це неможливо, то при визначеннi справедливої вартостi використовуються необхiднi певнi судження.
Затверджено до випуску та підписано      
30.04.2014 року   Керівник Дубєй В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Лашевська Л.В.   Головний бухгалтер Устименко Н.М.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2013 рік

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
Процентні доходи 31 336799 242736
Процентні витрати 31 -225452 -165046
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 111347 77690
Комісійні доходи 32 31382 37147
Комісійні витрати 32 -3145 -4185
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 0 0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 43 0 0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки 0 0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 -5927 -1902
Результат від операцій з іноземною валютою 22744 46098
Результат від переоцінки іноземної валюти 1142 -288
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 0 0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 9, 10 -784 0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 20, 21, 23 0 0
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 9, 10 -31580 -83377
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 17, 18 -487 -128
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 0 -10
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 12 0 0
Відрахування до резервів за зобов'язаннями 24 1 164
Інші операційні доходи 33 39141 61834
Адміністративні та інші операційні витрати 34 -126803 -93336
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 13 0 0
Прибуток/(збиток) до оподаткування 37031 39707
Витрати на податок на прибуток 35 -7891 2920
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 29140 42627
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 19 0 0
Прибуток/(збиток) за рік 29140 42627
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 660 -12
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів -7149 0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків 0 0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності 0 0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 29 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування за рік -6489 -12
Усього сукупного доходу за рік 22651 42615
 
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку 22651 42615
неконтрольованій частці 0 0
 
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку 0 0
неконтрольованій частці 0 0
 
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 6.62 12.92
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 6.62 12.92
 
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
 
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0 0

Примітки Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Станом на 31 грудня 2013 року Банк не проводив операцiї репо.
За станом на кiнець звiтного року загальна заборгованiсть за кредитами, що були наданi 10 найбiльшим позичальникам Банку, становила 778 382 тис. грн., що склало 35,93% вiд загального обсягу кредитiв, наданих клiєнтам.
Протягом звiтного року загальна сума списаної безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву склала 27 227,13 тис.грн., у тому числi сума заборгованостi за тiлом кредиту – 25 885,3 тис. грн. та сума нарахованих вiдсоткiв – 1 341,8 тис.грн. (Примiтка 8, Таблиця 8.2)
Протягом звiтного року Банк здiйснив продаж кредитного портфеля на суму 1 792 тис.грн., у тому числi сума заборгованостi за тiлом кредиту – 1 382 тис. грн. та сума нарахованих вiдсоткiв – 408 тис.грн.
Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за попереднiй перiод
За 2012 рiк було погашено 897 тис.грн. списаної за рахунок спецiального резерву суми безнадiйної заборгованостi.
У рядку «Непростроченi та незнецiненi» зазначається сума кредитiв, що на звiтну дату були непростроченими та за якими сума резерву вiдсутня (чистий кредитний ризик дорiвнює 0 грн.).
У рядку «Простроченi, але незнецiненi» зазначається сума кредитiв, що на звiтну дату були простроченими та за якими сума резерву вiдсутня (чистий кредитний ризик дорiвнює 0 грн.)
У рядку «Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi» зазначається сума кредитiв, що на звiтну дату були простроченими та за якими сума резерву була бiльше 0 грн.
У рядку «Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв» зазначається сума вищезазначених рядкiв
Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за попереднiй перiод
Cправедлива вартiсть застави визначалася на момент укладання первiсного договору застави та пiд час реструктуризацiї. В процесi визначення справедливої вартостi застави застосовувались наступнi методи:
? нерухомiсть – використовувався порiвняльний пiдхiд та дохiдний;
? земельнi дiлянки – порiвняльний;
? обладнання – порiвняльний, рiдше витратно-порiвняльний(виходячи з первiсної балансової вартостi);
? товари в оборотi – переважно по балансовiй вартостi та перевiряються порiвняльно;
? автотранспортнi засоби – порiвняльний.
Протягом рокiв, якi закiнчилися 31 грудня 2013 та 2012, Банк отримав нефiнансовi активи шляхом набуття права володiння заставою, яку вiн утримував як забезпечення. Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв такi активи у сумi 32 328 тис. грн. та 59 154 тис. грн, вiдповiдно, включенi до складу активiв, утримуваних для продажу
Цiннi папери в портфелi банку на продаж
До складу цiнних паперiв в портфелi банку на продаж включенi нарахованi процентнi доходи:
- станом на 31 грудня 2013 року у сумi: 4 862 тис. грн.
- станом на 31 грудня 2012 року у сумi: 3 951 тис. грн.

Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року цiннi папери, якi використовувались як застава за операцiями рефiнансування НБУ, складали 25 538 тис. грн. за номiнальною вартiстю. (Примiтка 35) Цiннi папери, якi використовувались для операцiй репо, вiдсутнi.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року у складi цiнних паперiв, наявних для продажу, облiковуються ОВДП номiнальною вартiстю 151 059 тис. грн., облiгацiї ПАТ «Iдея Банк» номiнальною вартiстю 20 000 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2012 року у складi цiнних паперiв, наявних для продажу, облiковувались векселi ЗАТ "Промкомбiнат" номiнальною вартiстю 2800 тис. грн., щодо яких Банк визнав збитки вiд зменшення корисностi у розмiрi 100 %. В 2013 роцi Банк списав векселi ЗАТ "Промкомбiнат" за рахунок резерву (Таблиця 9.4).
Затверджено до випуску та підписано      
30.04.2014 року   Керівник Дубєй В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Лашевська Л.В.   Головний бухгалтер Устименко Н.М.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2013 рік

Найменування статті Примітки Належить власникам банку Неконтрольована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці резервні, інші фонди та резерви переоцінки нерозподілений прибуток усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) 165000 0 26270 24825 0 0 216095
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення 5 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду 0 0 0 0 0 0 0
Усього сукупного доходу 29 0 0 1291 41324 42615 0 42615
Емісія акцій: 28
номінальна вартість 55000 0 0 0 55000 0 55000
емісійний дохід 0 11 0 0 11 0 11
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 28 0 0 0 0 0 0 0
продаж 28 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 48 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець попереднього періоду 220000 11 27561 66149 313721 0 313721
Усього сукупного доходу 29 0 0 -5940 28591 22651 0 22651
Емісія акцій: 28
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 28 0 0 0 0 0 0 0
продаж 28 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець звітного періоду 220000 11 21621 94740 336372 0 336372

Примітки Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 кiлькiсть випущених i сплачених акцiй становить 4 400 000 штук.
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї складає 50 (п’ятдесят) гривень.
Акцiї на пред'явника та привiлейованi акцiї Банком не випускались.
Банк випускає простi iменнi акцiї. Вiдповiдно до Статуту Банку cтатутний капiтал подiлено на 4 400 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 50 гривень кожна, якi розподiляються мiж акцiонерами.
Акцiонери Банку мають право:
? брати участь в управлiннi справами Банку в порядку, визначеному в цьому Статутi та внутрiшнiх положеннях Банку;
? брати участь у розподiлi прибутку Банку та одержувати його частку (дивiденди). Право отримувати частку прибутку (дивiденди) пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй мають особи, якi є акцiонерами на початок строку виплати дивiдендiв;
? отримувати повну та достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть Банку;
? розпоряджатися акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України;
? переважне право на придбання додатково випущених Банком акцiй в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера у статутному капiталi Банку у випадку приватного розмiщення акцiй Банку;
? вносити пропозицiї щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Банку;
? у разi лiквiдацiї Банку отримати частину вартостi його майна, пропорцiйну кiлькостi належних їм акцiй.
Акцiї, призначенi для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу Банком не розмiщувались.
Керiвництво Банку не має частки в статутному капiталi.
Затверджено до випуску та підписано      
30.04.2014 року   Керівник Дубєй В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Лашевська Л.В.   Головний бухгалтер Устименко Н.М.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2013 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Процентні доходи, що отримані 330660 228460
Процентні витрати, що сплачені -218788 -163231
Комісійні доходи, що отримані 31382 36959
Комісійні витрати, що сплачені -3145 -4185
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 22744 46098
Інші отримані операційні доходи 33089 47431
Витрати на утримання персоналу, сплачені -57937 -50222
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені -94921 -26830
Податок на прибуток, сплачений -5367 -1402
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 37717 113078
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України -31303 18767
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках -24021 380760
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів -574433 -810795
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів -5382 99724
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 26088 163727
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 8072 -332405
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 212567 109025
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 120901 17412
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями -1 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 9, 17 22264 1689
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 16042 -44209
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 17 0 0
Придбання асоційованих компаній 11 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 12 -58821 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
Придбання основних засобів 14 13643 -9643
Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0
Придбання нематеріальних активів 14 -1982 -2942
Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
Дивіденди, що отримані 0 12448
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності -31118 -44346
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій 26 0 55000
Емісія привілейованих акцій 26 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 11
Викуп власних акцій 26 0 0
Продаж власних акцій 26 0 0
Отримання субординованого боргу 25 0 0
Погашення субординованого боргу 25 0 0
Отримання інших залучених коштів 21 0 0
Повернення інших залучених коштів 21 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 17 0 0
Дивіденди, що виплачені 35 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності 0 55011
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти 1431 -288
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів -237218 -228642
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 381358 610000
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 144140 381358

Примітки У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв на кiнець 2013 та 2012 рокiв вiдсутнi нарахованi процентнi доходи.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року грошовi еквiваленти, що фактично були забезпеченi цiнними паперами, придбаними за договорами репо, вiдсутнi.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року iнвестицiйнi операцiї, якi не потребували використання грошових коштiв та їх еквiвалентiв, вiдсутнi.
Затверджено до випуску та підписано      
30.04.2014 року   Керівник Дубєй В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Лашевська Л.В.   Головний бухгалтер Устименко Н.М.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2013 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Прибуток/(збиток) до оподаткування 0 0
Коригування:
Знос та амортизація 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 0 0
Амортизація дисконту/(премії) 0 0
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 0 0
(Нараховані доходи) 0 0
Нараховані витрати 0 0
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 0 0
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності діяльності 0 0
Інший рух коштів, що не є грошовим 0 0
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток 0 0
Податок на прибуток, що сплачений 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 17 0 0
Придбання асоційованих компаній 11 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
Придбання основних засобів 14 0 0
Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0
Придбання нематеріальних активів 14 0 0
Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від інвестиційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій 26 0 0
Емісія привілейованих акцій 26 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0
Викуп власних акцій 26 0 0
Продаж власних акцій 26 0 0
Отримання субординованого боргу 25 0 0
Погашення субординованого боргу 25 0 0
Отримання інших залучених коштів 21 0 0
Повернення інших залучених коштів 21 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 17 0 0
Дивіденди, що виплачені 35 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності 0 0
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 0 0

Примітки Нема даних
Затверджено до випуску та підписано      
30.04.2014 року   Керівник Дубєй В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Лашевська Л.В.   Головний бухгалтер Устименко Н.М.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)