Зміст

Річна інформація
Зміна до Річної інформації
Вступ
Розділ I. Резюме річної інформації
Розділ IІ. Фактори ризику
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про дивіденди
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)
Звіт про прибутки і збитки
Звіт про сукупний дохід
Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
Примітки до фінансової звітності
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Звіт про корпоративне управління*
Річна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 09806443
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК"
Скорочене найменування емітента (за наявності): АТ "ТАСКОМБАНК"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 04073
Область: м.Київ
Район: Оболонський
Населений пункт: Кїив
Вулиця: Куренівська
Будинок: 15А
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 44
Номер факсу емітента: 3932580
Веб-сайт емітента: www.tascombank.com.ua
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік): 31.12.2012

 

Вступ

      Придбання цінних паперів АТ "ТАСКОМБАНК" пов’язане з ризиками, описаними у річній інформації.
      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТАСКОМБАНК" виступає правонаступником по всіх правах та зобов’язаннях Публічного акціонерного товариства “Акціонерний банк “Бізнес Стандарт", який у свою чергу виступає правонаступником по всіх правах та зобов’язаннях Відкритого акціонерного товариства “Акціонерний банк “Бізнес Стандарт”, який у свою чергу виступає правонаступником по всіх правах та зобов’язаннях Акціонерного банку “ТАС-Бізнесбанк”, який у свою чергу виступає правонаступником по всіх правах та зобов’язаннях Акціонерного банку “Муніципальний”, який у свою чергу виступає правонаступником по всіх правах та зобов’язаннях Акціонерного банку "Таврідабанк", створеного рішенням установчих зборів (протокол № 1 від 21 травня 1997р.), який є правонаступником по всім правам та обов'язкам Комерційного банку "Таврідабанк", який було створено у формі товариства з обмеженою відповідальністю та зареєстровано Національним банком України 21 жовтня 1991 року за № 45.
      Основною метою діяльності Банку є одержання прибутку в інтересах Банку та його акціонерів.
     
     
     
     
     

 

Розділ I. Резюме річної інформації
     
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

      Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.
      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТАСКОМБАНК" виступає правонаступником по всіх правах та зобов’язаннях Публічного акціонерного товариства “Акціонерний банк “Бізнес Стандарт", який у свою чергу виступає правонаступником по всіх правах та зобов’язаннях Відкритого акціонерного товариства “Акціонерний банк “Бізнес Стандарт”, який у свою чергу виступає правонаступником по всіх правах та зобов’язаннях Акціонерного банку “ТАС-Бізнесбанк”, який у свою чергу виступає правонаступником по всіх правах та зобов’язаннях Акціонерного банку “Муніципальний”, який у свою чергу виступає правонаступником по всіх правах та зобов’язаннях Акціонерного банку "Таврідабанк", створеного рішенням установчих зборів (протокол № 1 від 21 травня 1997р.), який є правонаступником по всім правам та обов'язкам Комерційного банку "Таврідабанк", який було створено у формі товариства з обмеженою відповідальністю та зареєстровано Національним банком України 21 жовтня 1991 року за № 45.
      АТ «ТАСКОМБАНК» зареєстровано в Україні. Головний офіс розташований у м.Київ, крім того станом на 1 счіня 2013 року Банк має 23 відділення на території України (в 2011році – 22 відділення). Іноземних філій та представництв банк не має.
      АТ «ТАСКОМБАНК» є універсальною банківською установою, яка може надавати майже увесь спектр банківських послуг згідно з діючим законодавством України, у відповідності до наявної банківської ліцензії та планує розвивати весь спектр банківських послуг.
      Мета АТ «ТАСКОМБАНК» - стати інвестиційно привабливою компанією, що динамічно зростає і перетворюється на «банк №1» для наших клієнтів.
      Стратегія АТ «ТАСКОМБАНК» - забезпечення збільшення вартості Банку, надання акціонерам найкращої можливості для інвестування, надання клієнтам банківських послуг високої якості, що задовольняють усі їх потреби за рахунок розвитку клієнтоорієнтованого бізнесу, гарантування співробітникам стабільності та професійного росту.
      У звітному 2012 році основні зміни в господарській діяльності та фінансовому стані Банку не відбувалося.

      д/н

     
      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента - банку за три останні звітні роки (тис. грн)
     
Назва показника201220112010
1234
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 77690 27180 52026
Комісійні доходи 37147 34219 33726
Комісійні витрати (4185) (5513) (6970)
Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 0 0 0
Результат від операцій з хеджування 0 0 0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0 0
Результат від торгівлі іноземною валютою 46098 17171 6561
Прибуток (збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0 0
Прибуток (збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0 0
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 0 0 0
Результат від переоцінки іноземної валюти (288) (260) (123)
Резерв під заборгованість за кредитами (83377) (79918) (46659)
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж (10) (108) (4426)
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж (1902) (4316) (25)
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0 0
Резерви за зобов'язаннями 164 (64) 0
Інші операційні доходи 61834 115959 29659
Доходи (витрати) від дострокового погашення заборгованості 0 0 0
Адміністративні та інші операційні витрати (93336) (69330) (61543)
Дохід від участі в капіталі 0 0 0
Прибуток (збиток) до оподаткування 39707 35051 2226
Витрати на податок на прибуток 2920 59 (788)
Прибуток (збиток) після оподаткування 42627 35110 1438
Чистий прибуток (збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) 42627 35110 1438
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 13 11 0.44
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 13 11 0.44
Усього активів 2294520 2399684 1860557
Усього зобов`язань 1980799 2183589 1678119
Усього власний капітал, у тому числі: 313721 216095 182438
Статутний капітал 224295 169295 165000
Резервні та інші фонди банку 1824 521 449
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 25681 (8046) (3650)
Прибуток (збиток) звітного року, що очікує затвердження 39707 35110 1438

 

Розділ IІ. Фактори ризику

      Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента, які включають, але не обмежуються такими:
      - фактори, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів - дія факторів незначна. Для запобігання можливості дії зазначених факторів контроль за ними здійснюється безпосередньо акціонерами через Спостережну Раду.;
      - фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента - дія факторів незначна, тому що рішення щодо розміру статутного капіталу приймаються виключно Загальними зборами акціонерів відповідно до чинного законодавтсва України та статуту емітента;
      - фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями або основної суми та відсотків за борговими цінними паперами емітента - дія незначна, тому що рішення щодо виплати дивидендів приймається виключно Загальними зборами акціонерів відповідно до чинного законодавтсва України та статуту емітента, а сплата основної суми та відсотків за борговими цінними паперами емітента обумовлена надійним фінансовим станом емітента;
      - недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками - дія незначна, тому що рівень ліквідності емітента суворо контролюється службами емітента відповідно до внутрішніх положень емітента та Національним банком України відповідно до чинного законодавства України;
      - дані про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам - Закон України "Про акціонерні товариства", Податковий Кодекс України;
      - порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів - оподаткування доходів відбувається згідно чинному законодавству України;
     
     
     
     

      Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента, які включають, але не обмежуються такими:
      - нерентабельність - емітент не має збитків у поточному році та не планує таких збитків у майбутньому;
      - нестача ресурсів - надійний фінансовий стан емітента, його ринкова репутація та довіра клієнтів зумовлюють неможливість нестачі ресурсів для здійснення діяльності емітента.
      - конкуренти - емітент зростає швидше за ринок, що зумовляє його впевнене становище в порівнянні з конкурентами;
      - собівартість - ризик надлишкового зростання собівартості контролюється розвиненою системою бюджетування емітента, що дозволяє контролювати та прогнозувати всі витрати;
      - нестабільність фінансово-господарського стану - ризик емітента суворо контролюється службами емітента відповідно до внутрішніх положень емітента та Національним банком України відповідно до чинного законодавства України;
      - неякісне технологічне обладнання - емітент обладнаний якісним та сучасним технологічним обладнанням;
      - ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент - ризики контролюються спеціально створенним юридичним підрозділом, у якому працюють досвідчені професіонали;
      - екологічні ризики - емітент не здійснює діяльності, що може погіршити екологічне становище.
     

      Політичні та макроекономічні ризики емітента, які включають, але не обмежуються такими:
      - податкове навантаження - ефективна економічна діяльність дозволяє сплачувати емітенту всі необхідні податки відповідно до чинного законодавства України без загрози до його фінансового стану;
      - невизначеність регуляторного середовища для діяльності емітента - дія фактору контролюється нормотворчостю Національного банку України, що створює відповідні нормативні акти щодо всіх основних видів діяльності емітента;
      - політична нестабільність - впливає на еімтента на тому ж самому рівні, що й на інших суб"єктів господарювання України;
      - рецесія чи зниження темпів економічного розвитку - впливає на еімтента на тому ж самому рівні, що й на інших суб"єктів господарювання України;
      - зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому - впливає на еімтента на тому ж самому рівні, що й на інших суб"єктів господарювання України;
      - неефективна судова система - впливає на еімтента на тому ж самому рівні, що й на інших суб"єктів господарювання України;
      - обмеження на валютні операції - впливає на еімтента на тому ж самому рівні, що й на інших суб"єктів господарювання України.
     

      Відповідно до чинного законодавства України та вимог Національного банку України емітент створив та постійно розвиває внутрішню систему оцінки та управління ризиками, що складається з постійного контролю за поточною діяльністю емітента, дотриманням відповідних нормативів, плануванням основних показників діяльності емітента.
     

      Емітент не має дочірніх підприємств.
     

 

Розділ IІІ. Основні відомості про емітента

      Повне та скорочене (за наявності) найменування емітента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.
      Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
      Скорочене найменування емітента - АТ "ТАСКОМБАНК"
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 09806443
      Згідно з рішенням установчих зборів (протокол № 1 від 21 травня 1997р.) створений Акціонерний банк “Тавридабанк” як відкрите акціонерне товариство, який є
      правонаступником по всіх правах та обов'язках Комерційного банку “Тавридабанк”, який було створено у формі товариства з обмеженою відповідальністю та зареєстровано Національним банком України за № 45 від 21.10.1991р.
      Загальними зборами акціонерів АБ “Тавридабанк” (протокол від 02.12.1999р.) прийняте рішення про зміну найменування на Акціонерний банк "Муніципальний". Акціонерний банк "Муніципальний" є правонаступником по всім правам та обов'язкам Акціонерного банку “Тавридабанк”.
      Загальними зборами акціонерів АБ “Муніципальний” (протокол від 28.07.2005 р.) прийняте рішення про зміну найменування на Акціонерний банк “ТАС-Бізнесбанк”. Акціонерний банк “ТАС-Бізнесбанк” є правонаступником по всіх правах та обов’язках Акціонерного банку “Муніципальний”.
      Загальними зборами акціонерів АБ “ТАС-Бізнесбанк” (протокол від 20.11.2007р.) прийняте рішення про зміну найменування на Відкрите Акціонерне Товариство «Акціонерний Банк «Бізнес Стандарт», який є правонаступником по всіх правах та обов’язках АБ “ТАС-Бізнесбанк”. Відповідно 30.01.2008 р. до Державного реєстру банків здійснено запис про реєстрацію нової редакції Статуту Відкритого акціонерного товариства “Акціонерний Банк „Бізнес Стандарт” у зв’язку із зміною офіційного найменування банку з Акціонерного Банку “ТАС-Бізнесбанк” на Відкрите акціонерне товариство “Акціонерний Банк „Бізнес Стандарт”.
      На виконання п. 5 Розділу XVII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI, 22 червня 2010 року здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів Банку, відповідно до яких Відкрите акціонерне товариство “Акціонерний Банк „Бізнес Стандарт” перейменоване в Публічне акціонерне товариство “Акціонерний Банк „Бізнес Стандарт” (АТ «АБ «Бізнес Стандарт(публічне)). З урахуванням цього 24 червня 2010 року Національним банком України внесено запис до Державного реєстру банків про реєстрацію Статуту АТ «АБ «Бізнес Стандарт(публічне) у новій редакції.
      Загальними зборами акціонерів АТ «АБ “Бізнес Стандарт”(публічне) (протокол від 20.04.2011р.) прийняте рішення про зміну найменування на Публічне акціонерне товариство «ТАСкомбанк». Відповідно 15.06.2011 р. до Державного реєстру банків здійснено запис про реєстрацію нової редакції Статуту.
      АТ «ТАСКОМБАНК» зареєстровано в Україні. Головний офіс розташований у м.Київ, крім того станом на 1 счіня 2013 року Банк має 23 відділення на території України (в 2011році – 22 відділення). Іноземних філій та представництв банк не має.
      АТ «ТАСКОМБАНК» не перебуває у віданні будь-якої материнської компанії.
      Інформація про зміну юридичної адреси:
      Загальними зборами акціонерів (протокол від 10.05.2007р.) було прийнято рішення про зміну юридичної адреси. У зв‘язку із зміною місцезнаходження банку були внести відповідні зміни до Статуту банку, а саме:
      змінений пункт 1.4. розділу 1 “Загальні положення” та викладений в наступній редакції: “1.4. Місцезнаходження Банку: Україна, 04070, м.Київ, вул.Куренівська, 15А.”. В 2012 році змін юридичної адреси не здійснювалось.
      3.2. Дата проведення державної реєстрації - 21.10.1991
      Місце проведення державної реєстрації - Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація
      Місцезнаходження емітента - 04073, м.Київ, вул.Куренівська, 15А
      Засоби зв'язку - тел. (44)3932555, факс (44)3932580
      Адреса електронної пошти емітента - a.karelin@tascombank.com.ua
      Веб-сторінка - www.tascombank.com.ua
      3.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 21 рік
      Строк, до якого емітент буде існувати - емітента створено на невизначений строк.
     
     
     

      ПУБЛІЧНИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ТАСКОМБАНК" (колишнiй КБ “Таврiдабанк”) було створено у 1989 роцi в м. Мелiтополi сiльськогосподарськими пiдприємствами Мелiтопольського району Запорiзької областi у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.
      КБ “Таврiдабанк” зi статутним фондом 2 млн. крб. Був зареєстрований в Держбанку СРСР 31 жовтня 1989 року за номером 194.
      В 1996 роцi, у зв’язку з неспроможнiстю засновникiв банку збiльшити статутний фонд до розмiрiв, якi вимагалися чинним законодавством, банк було викуплено рядом запорiзьких пiдприємств i розмiр статутного капiталу зрiс до 240 млрд. крб.
      Цього ж року юридична адреса банку була перенесена у м. Запорiжжя.
      7 серпня 1997 року КБ “Таврiдабанк” реорганiзується у вiдкрите акцiонерне товариство АБ “Таврiдабанк”, статут якого зареєстровано Нацiональним банком України за №45.
      Це дає змогу банку поповнювати свiй статутний капiтал за рахунок емiсiй власних акцiй.
      2 грудня 1999 року Загальними Зборами акцiонерiв АБ “Таврiдабанк” прийнято рiшення про змiну назви банку на АБ “Мунiципальний” у зв’язку з орiєнтацiєю на обслуговування мiських проектiв.
      2004 р. став для АБ «Мунiципальний» роком великих змiн, наслiдки яких будуть впливати на його розвиток у найближчi роки. Серед них найбiльше значення мали змiни в складi його акцiонерiв, в результатi яких у лютому 2004 року Банк перейшов пiд контроль групи ТАС.
      В серпнi 2005р на Загальних зборах акцiонерiв прийнято рiшення про змiну назви банку на АБ "ТАС-Бiзнесбанк".
      В листопаді 2007 року Загальних зборах акціонерів прийнято рішення про зміну назви банку на ВАТ "АБ "Бізнес Стандарт"
      В квітні 2010 року на Загальних зборах акціонерів прийнято рішення у зв"язку зі зміною типу товариства про зміну назви банку на АТ "АБ "Бізнес Стандарт" (публічне).
      В червні 2011 року Загальних зборах акціонерів прийнято рішення про зміну назви банку на Публічне акціонерне товариство «ТАСкомбанк».
      У вiдповiдностi з визначеною стратегiєю АТ "ТАСКОМБАНК" здiйснює свою дiяльнiсть в Київському, Житомирському, Запорiзькому, Дніпропетровському, Донецькому, Одеському, Полтавському, Луганському, Кіровоградському, Львівському, Тернопільському регiонах.
      Банк здiйснює всi види банкiвських операцiй.
     
     
     
     

      Органи управлiння АТ "ТАСКОМБАНК" — Загальнi збори акцiонерiв, Спостережна рада Банку та Правлiння Банку. Органами контролю Банку є Ревiзiйна комiсiя Банку та Служба внутрiшнього аудиту Банку.
      Вищим органом Банку є Загальнi збори акцiонерiв.
      Спостережна рада Банку представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Банку, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння Банку. Голова Спостережної ради здiйснює керiвництво дiяльнiстю ради, забезпечує контроль за виконанням Спостережною радою та Правлiнням рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, представляє iнтереси Банку в усiх органiзацiях як на територiї Українi, так i за її межами.
      Виконавчим органом Банку є Правлiння Банку. Правлiння банку здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку, формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку, та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з порядком, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради Банку.
      Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Банку, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i Спостережної ради Банку.
      Голова Правлiння очолює Правлiння та керує його роботою, без довiреностi представляє Банк в усiх пiдприємствах, укладає договори та угоди в межах своїх повноважень.
      Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Банку, яка обирається Загальними Зборами з числа акціонерів Банку та підзвітна Загальним Зборам.
      Служба внутрішнього аудиту є органом оперативного контролю Спостережної Ради, підпорядковується Спостережній Раді та звітує перед нею.
      Для забезпечення додаткових заходів з метою управління ризиками в Банку створюються постійно діючі комітети, зокрема:
      а) кредитний комітет, який щомісячно оцінює якість активів Банку та готує пропозиції щодо формування резервів на покриття можливих збитків від їх знецінення.
      б) комітет з питань управління активами та пасивами, який щомісячно розглядає собівартість пасивів та прибутковість активів і приймає рішення щодо політики відсоткової маржі, розглядає питання відповідності строковості активів та пасивів та надає відповідним підрозділам Банку рекомендації щодо усунення розбіжностей у часі, що виникають.
      в) тарифний комітет, який щомісячно аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів, відповідає за політику Банку з питань операційних доходів.
      Також, в структурі Банку наявні функціональні підрозділи (структурні підрозділи в Головному офісі, віддіфлення банку), які виконують операції, на здійснення яких Банк отримав банківську ліцензію та дозвіл, а також допоміжні та обслуговуючі підрозділи (служби).
      Повноваження всіх органів визначені Положеннями та Статутом Товариства.
      Зміни в організаційній структурі порівняно з попереднім звітним роком не відбувались.
     
      Станом на кінець 2012 року Банк має 23 відділення на території України. Іноземних філій та представництв банк не має.
      Київський регіональний центр: адреса: 01032 м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, дата реєстрації - 15.08.2011;
      1 Центральне відділення АТ «ТАСКОМБАНК»: адреса: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, дата реєстрації- 21.12.2009;
      2 Подільське відділення №27 АТ «ТАСКОМБАНК»: адреса: 04070, м. Київ, вул. Волоська, 18/17, дата реєстрації - 10.09.2009;
      3 Київське відділення №36 (МАУП) АТ «ТАСКОМБАНК» адреса: г. Киев, пр-т Червонозоряний, 119,
      Дніпропетровський регіональний центр: адреса: 49027, м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева, буд. 15, дата реєстрації - 28.04.2011;
      4 Центральне Дніпропетровське від. АТ «ТАСКОМБАНК»: адреса: 49027, м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева, буд. 15, дата реєстрації - 19.09.2011;
      5 Дніпродзержинське від. №33 ПАТ АТ «ТАСКОМБАНК»: адреса: 51931, м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 15, дата реєстрації - 19.12.2011;
      Донецький регіональний центр: адреса: 83004, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 152,дата реєстрації - 01.10.2010;
      6 Донецьке відділення №30 АТ «ТАСКОМБАНК»: адреса: 83004, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 152, дата реєстрації - 27.06.2008;
      7 Житомирське відділення №26 АТ «ТАСКОМБАНК»: адреса: 10015, м. Житомир, вул. Київська, 96, дата реєстрації - 24.03.2010;
      Запорізький регіональний центр: адреса: 69037, м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 2а, дата реєстрації - 06.10.2010;
      8 Запорізьке відділення №24 АТ «ТАСКОМБАНК»: адреса: 69037, м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 2а, дата реєстрації - 19.09.2008;
      9 Запорізьке відділення №21 АТ «ТАСКОМБАНК»: адреса: 69037, м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 4 (прим. 22,23,24), дата реєстрації - 02.04.2001;
      10 Комунарське відділення АТ «ТАСКОМБАНК»: адреса: 69104, м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 26, дата реєстрації - 24.09.2001;
      11 Ленінське відділення АТ «ТАСКОМБАНК»: адреса: 69121, м. Запоріжжя, вул. Ладозька, 17а (приміщення, 1), дата реєстрації - 04.11.2003;
      12 Бердянське відділення №28 АТ «ТАСКОМБАНК»: адреса: 71112, Запорізька область, м. Бердянськ, пр. К. Маркса, 29, дата реєстрації - 30.05.2002;
      13 Мелітопольське відділення АТ «ТАСКОМБАНК»: адреса: 72312, м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 42, дата реєстрації - 04.04.1996;
      14 Якимівське відділення АТ «ТАСКОМБАНК»: адреса: 72000, Запорізька область, с.м.т. Якимівка, вул. Леніна, 38, дата реєстрації - 02.10.2007;
      15 Оріхівське відділення АТ «ТАСКОМБАНК»: адреса: 70500, Запорізька область, м. Оріхів, вул. Ленінградських курсантів, 68, дата реєстрації - 23.04.2003;
      16 Кіровоградське відділення №34 АТ «ТАСКОМБАНК»: адреса: 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченко, 16-Б, дата реєстрації - 19.12.2011;
      17 Луганське відділення №12 АТ «ТАСКОМБАНК»: адреса: 91055, м. Луганськ, вул. Шевченко В.В., будинок 18, приміщення 12, дата реєстрації - 12.08.2009;
      Львівський регіональний центр
      18 Львівське відділення №32 АТ «ТАСКОМБАНК»: адреса: 79000, м. Львів, вул. Чайковського, буд. 26 , дата реєстрації - 10.10.2011.
      Одеський регіональний центр: адреса: 65012, м. Одеса, вул. Грецька, 14, дата реєстрації - 15.09.2010;
      19 Одеське відділення №25 АТ «ТАСКОМБАНК»: адреса: 65012, м. Одеса, вул. Грецька, 14, дата реєстрації - 24.06.2008;
      Полтавський регіональний центр: адреса: 36003, м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 46, дата реєстрації - 07.10.2010;
      20 Полтавське відділення №31 АТ «ТАСКОМБАНК»: адреса: 36003, м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 46, дата реєстрації - 17.08.2010;
      21 Кременчуцьке відділення №9 АТ «ТАСКОМБАНК»: адреса: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Перемоги, 32/3, дата реєстрації - 12.08.2009;
      22 Тернопільське відділення №35 АТ «ТАСКОМБАНК»: адреса: м. Тернопіль, вул.Руська, 11, приміщення 1,
      23 Харківське відділення №11 АТ «ТАСКОМБАНК»: адреса: 61057, м. Харків, вул. Римарська, 17, дата реєстрації - 12.08.2009;
      Відділення створені для надання банківськиї послуг.
     
      3.7. Інформація про створення протягом звітного періоду нових дочірніх підприємств емітента або набуття підприємством протягом звітного періоду статусу залежного від емітента - таких підприємств немає.
     
     
     
     
     
     

      3.8 Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного (складеного, пайового) та власного капіталу емітента на початок та кінець звітного періоду.
      Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу станом на 31.12.2011 складає 165 000 тис. грн. та на кінець дня 31.12.2012 складає 220 000 тис. грн.
      Розмір власного капіталу станом на 31.12.2011 складає 216 095 тис.грн. та на кінець дня 31.12.2012 складає 313 721 тис.грн.
      Загальними зборами акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК" (протокол від 15 серпня 2012 року) емітентом прийнято рішення про додатковий випуск акцій до 220 000 тис. грн.,
      Інформація про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів:
      Перший випуск акцій Банку - 50330 штук простих іменних акцій (номінальна вартість однієї акції - 50 гривень) у бездокументарній формі випуску загальною номінальною вартістю 2516500 гривень. Свідоцтво про реєстрацію випуску видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28 жовтня 1997 р. № 850/1/97.
      Другий випуск акцій Банку - 19964 штук простих іменних акцій (номінальна вартість однієї акції - 50 гривень) у бездокументарній формі випуску загальною номінальною вартістю 998200 гривень. Свідоцтво про реєстрацію випуску видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13 травня 1998 р. № 227/1/98.
      Четвертий випуск акцій Банку - 22760 штук простих іменних акцій (номінальна вартість однієї акції - 50 гривень) у бездокументарній формі випуску загальною номінальною вартістю 1138000 гривень. За підсумками всіх випусків акцій Банку Державною комісію з цінних паперів та фондового ринку видано Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 210/1/99 від 08 червня 1999р. в кількості 93054 шт. на загальну суму 4652700 гривень (Свідоцтва №850/1/97 від 28 жовтня 1997р. та №227/1/98 від 13 травня 1998р. анульовані).
      П’ятий випуск акцій Банку - 140946 штук простих іменних акцій (номінальна вартість однієї акції - 50 гривень) у бездокументарній формі випуску загальною номінальною вартістю 7047300 гривень. За підсумками всіх випусків акцій Банку Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 101/1/00 від 03 березня 2000р. в кількості 234000 штук на загальну суму 11700000 гривень (Свідоцтво №210/1/99 від 08 червня 1999р. анульовано).
      Сьомий випуск акцій Банку - 100000 штук простих іменних акцій (номінальна вартість однієї акції - 50 гривень) у бездокументарній формі випуску загальною номінальною вартістю 5000000 гривень. За підсумками всіх випусків акцій Банку Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 395/1/03 від 20 серпня 2003р. в кількості 334000 штук на загальну суму 16700000 гривень (Свідоцтво №101/1/00 від 03 березня 2000р. анульовано).
      Восьмий випуск акцій Банку - 166000 штук простих іменних акцій (номінальна вартість однієї акції - 50 гривень) у бездокументарній формі випуску загальною номінальною вартістю 8300000 гривень. За підсумками всіх випусків акцій Банку Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 145/1/05 від 28 березня 2005р. в кількості 500000 штук на загальну суму 25000000 гривень (Свідоцтво № 395/1/03 від 20 серпня 2003р. анульовано).
      Дев’ятий випуск акцій Банку - 200000 штук простих іменних акцій (номінальна вартість однієї акції - 50 гривень) у бездокументарній формі випуску загальною номінальною вартістю 10000000 гривень. За підсумками всіх випусків акцій Банку Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 507/1/05 від 16 листопада 2005р. в кількості 700000 штук на загальну суму 35000000 гривень (Свідоцтво № 145/1/05 від 28 березня 2005р. анульовано).
      Десятий випуск акцій Банку - 500000 штук простих іменних акцій (номінальна вартість однієї акції - 50 гривень) у бездокументарній формі випуску загальною номінальною вартістю 25000000 гривень. За підсумками всіх випусків акцій Банку Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 217/1/06 від 22 травня 2006р. в кількості 1200000 штук на загальну суму 60000000 гривень (Свідоцтво № 507/1/05 від 16 листопада 2005р. анульовано).
      Одинадцятий випуск акцій Банку - 500000 штук простих іменних акцій (номінальна вартість однієї акції - 50 гривень) у бездокументарній формі існування загальною номінальною вартістю 25000000 гривень. За підсумками всіх випусків акцій Банку Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 312/1/06 від 13 липня 2006р. (дата видачі Свідоцтва 26 вересня 2006р.) в кількості 1700000 штук на загальну суму 85000000 гривень (Свідоцтво № 217/1/06 від 22 травня 2006р. анульовано).
      Дванадцятий випуск акцій Банку - 1600000 штук простих іменних акцій (номінальна вартість однієї акції - 50 гривень) у бездокументарній формі існування загальною номінальною вартістю 80000000 гривень. За підсумками всіх випусків акцій Банку Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 39/1/09 від 02 березня 2009р. (дата видачі Свідоцтва 27 травня 2009р.) в кількості 3300000 штук на загальну суму 165000000 гривень (Свідоцтво № 312/1/06 від 13 липня 2006р. анульовано).
      Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 39/1/09 від 02 березня 2009р. (дата видачі Свідоцтва 27 травня 2009р.) втратило чинність після видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів № 39/1/09 від 02 березня 2009р. (дата видачі Свідоцтва 13 серпня 2010р.) при зміні назви Банку на Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк «Бізнес Стандарт».

      Емітент не входив та не припиняв участі в об'єднаннях підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань підприємств) чи груп суб'єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо) протягом звітного періоду.

 

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

      Основні види діяльності емітента - банківська діяльність
      65.12.0 Iнше грошове посередництво
      Основний вид продукції емітента - видача кредитів, обсяг виданих кредитів наростаючим підсумком з початку звітного року складає 873 005 тис.грн.
      Експорт емітентом не здійснюється.
      Діяльність емітента здійснюється на теріторії України.
      Собівартість наданих кредитів складається з вартості залучених коштів (в тому числі облігації) та отриманих кредитів та позик від фінансових установ.
     

      У 2012 році Банк здійснював свою діяльність в умовах повільного подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи.
      Побудова чіткої вертикалі влади у країні, створення додаткового попиту у формі державних замовлень і закупівель на внутрішньому ринку, стабілізація валютного курсу створюють додаткові фактори покращення фінансового стану Банку та результатів його роботи в майбутньому.
      Оскільки АТ «ТАСКОМБАНК» є часткою банківської системи України, то усі процеси, які відбуваються в банківському сегменті, так чи інакше впливають на діяльність банку.
      Основними конкурентами є банки.
      Ринок збуту внутрішній. АТ «ТАСКОМБАНК» є універсальною банківською установою, яка може надавати майже увесь спектр банківських послуг згідно з діючим законодавством України, у відповідності до наявної банківської ліцензії та планує розвивати весь спектр банківських послуг.
     
      4.6. Виходячі з виду діяльності емітента основним постачальниками емітента є вкладники, якими відповідно до чинного законодавства України можуть бути резиденти та нерезиденти, фізичні та юридичні особи.
     
      4.7 Клієнтами емітента є юридичні та фізичні особи, інформація про яких є конфіденційною.
     
      4.8. Спільна діяльність не ведеться.
     
     
     
     
     
     
     

      4.9. Емітент має ліцензіїНаціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку:
      серія АВ №581426 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність, строк дії ліцензії 13.05.2010 – 13.05.2015 р., дата видачі ліцензії 04.07.2011 р.;
      серія АВ №581427 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: дилерська діяльність, строк дії ліцензії 13.05.2010 – 13.05.2015 р., дата видачі ліцензії 04.07.2011 р.;
      серія АВ №581428 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: андерайтинг, строк дії ліцензії 13.05.2010 – 13.05.2015 р., дата видачі ліцензії 04.07.2011 р.;
      серія АВ №581429 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: діяльність з управління цінними паперами, строк дії ліцензії 13.05.2010 – 13.05.2015 р., дата видачі ліцензії 04.07.2011 р.;
      серія АД №034356 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності: депозитарна діяльність зберігача цінних паперів, строк дії ліцензії з 14.05.2012 р. необмежений, дата видачі ліцензії 14.05.2012 р.
     
      4.10.Таких об"єктів протягом звітного періоду не було.

      4.11 АТ "ТАСКОМБАНК" у своєї діяльності керується чинним законодавством України, а також нормативно-правовими актами Національної банку України.
      4.12 Науково-дослідна діяльність у звітному періоді емітентом не проводилась
      4.13 Суттєвих капітальних інвестицій протягом звітного періоду емітент не здійснював.
      4.14 Екологічне законодавство, дія якого поширюється на емітента і встановлює обмеження чи в інший спосіб впливає на його діяльність, додержання емітентом норм цього законодавства та витрати емітента на екологічні заходи - емітент не є виробничим підприємством.

      Дочірні підприємства відсутні.

 

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

      Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс Банку за первісною вартістю, яка включає усі витрати, що пов’язані з придбанням (створенням), доставкою, установкою і введенням їх в експлуатацію. Зміни до первісної вартості основних засобів вносяться у випадку їх поліпшення (добудови, реконструкції, модернізації) або переоцінки.
      Балансова вартість основних засобів та інвестиційної нерухомості станом на кінець дня 31 грудня 2012 року становить 76 813тис. грн. Основна частина вартості основних засобів – вартість власних приміщень банку 65 355тис. грн., що складає 85,1 % вартості основних засобів Банку.
      Балансова вартість незавершених капітальних вкладень в основні засоби станом на кінець дня 31 грудня 2012 року становить 2 270 тис. грн.
      При нарахуванні амортизації основних засобів Банк застосовує прямолінійний метод, відповідно до якого річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на строк корисного використання об‘єкта основних засобів.
      За звітний рік:
      До інших необоротних матеріальних активів відносяться завершені капітальні інвестиції в поліпшення (реконструкцію) орендованих приміщень під відділення та підрозділи Банку.
      Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів станом на кінець дня 31.12.2012 року становить 8 449,4 тис. грн.
      Основні засоби вилучені з експлуатації на продаж або ті що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо) - відсутні.
      Основні засоби оформлені в заставу або стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння користування та розпорядження - відсутні.
      Нематеріальні активи щодо яких є обмеження права власності – відсутні
      Створені нематеріальні активи – відсутні.
      Вартість основних засобів, що прийняті в оперативний лізинг станом на кінець дня 31.12.2012 року становить 73 384 тис.грн.
      Збільшення або зменьшення вартості основних засобів, які виникають у результаті переоцінок, за звітний рік не відбувалось.
      За попередній рік:
      До інших необоротних матеріальних активів відносяться завершені капітальні інвестиції в поліпшення (реконструкцію) орендованих приміщень під відділення та підрозділи Банку.
      Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів станом на кінець дня 31.12.2011 року становить 4 472 тис. грн.
      Основні засоби вилучені з експлуатації на продаж або ті що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо) - відсутні.
      Основні засоби оформлені в заставу або стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння користування та розпорядження - відсутні.
      Нематеріальні активи щодо яких є обмеження права власності – відсутні
      Створені нематеріальні активи – відсутні.
      Вартість основних засобів, що прийняті в оперативний лізинг станом на кінець дня 31.12.2011 року становить 67 715 тис.грн.
      Станом на 01.01.2013р. в Банку відсутні укладені невиконані договори на купівлю основних засобів.
     
     
     
     
     
     
     
     

      Немає

      Д/н

 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента

      6.1. Інформація про кількість працівників емітента на кінець звітного року
      Станом на 31.12.2012 року в АТ «ТАСКОМБАНК»
      Середньооблікова чисельність працівників – 391
      Облікова кількість штатних працівників – 448
      З них сумісників – 2
      На умовах неповного робочого часу – 8 (з них 2 - сумісники, 1 - декретна відпустка)
      Фонд оплати праці на кінець звітного періоду - 37 124,4 тис.грн.
     
      6.2. З працівниками Банку укладено Колективний договір, який чинний на дату подання звіту. Колективний договір Банку діє до укладення нового договору.
      При прийнятті на роботу працівники підписують зобов’язання про дотримання таємниці відомостей АТ «ТАСКОМБАНК», що становлять банківську таємницю або мають обмежений доступ. З окремими категоріями працівників у визначених законодавством випадках укладаються договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
     
      6.3. АТ «ТАСКОМБАНК» персоналом забезпечене повністю.
      Із 448 працівників вищу освіту мають 368 (неповну або базову – 79, повну –289).
      Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента. Персонал Банку в 2012 році підвищував рівень кваліфікації шляхом участі у семінарах та тренінгах.
      Згідно з Колективним договором та внутрішньобанківськими нормативними документами в Банку діє система мотивації, додаткових виплат, соціальних пільг для працівників.
      Працівникам Банку виплачується разова матеріальна грошова допомога в зв’язку з
      • народженням дитини,
      • вступом до шлюбу,
      • ювілейною датою,
      • смертю близького родича.
      Працівникам Банку надаються додаткового оплачуванні відпустки відповідно до Колективного договору в зв’язку зі вступом до шлюбу, народженням дитини та зі смертю рідних по крові чи по шлюбу.
     
      6.4. Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутня.

 

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      Органами управління Банку відповідно до Статуту Банку є:
      - Загальні збори акціонерів Банку(вищий орган управління Банку);
      - Спостережна рада Банку;
      - Правління Банку.
      Банк також забезпечує функціонування ефективної системи контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку. Така система контролю включає діяльність:
      – Ревізійної комісії Банку;
      – Служби внутрішнього аудиту Банку.
      Склад Спостережної Ради АТ «ТАСкомбанк» та його зміни за 2012 рік, у тому числі утворені нею комітети;
      Голова Спостережної ради Шляхетко Борис Володимирович
      Член Спостережної Ради Попенко Сергій Павлович
      Член Спостережної ради Коврига-Ястремська Наталія Євгенівна
      Член Спостережної Ради Куценко Олександр Васильович
      Змін у складі Спостережної Ради протягом 2012 року не було, комітети не утворювались.
      Склад Правління АТ «ТАСкомбанк»:
      Голова Правління Дубєй Володимир Володимирович
      Заступник Голови Правління, Член Правління Альмяшев Іван Алімович
      Заступник Голови Правління, Член Правління Березнікова Рината Миколаївна
      Заступник Голови Правління, Член Правління Кареліна Людмила Миколаївна
      Заступник Голови Правління, Член Правління Опалатенко Сергій Миколайович
      Заступник Голови Правління, Член Правління Поляк Олег Якович.
      Змін та доповненнь до статуту чи інших внутрішніх документів емітента в частині регулювання діяльності органів емітента протягом 2012 року не було.
     

      д/н

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афі-
лійо-
ваних
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Шляхетко Борис Володимирович 0 Голова Спостережної Ради(2) 1965 вища економічна 0 0 0 0 0 0 немає
Попенко Сергій Павлович 0 Член Спостережної Ради(3) 1976 вища економічна 0 0 0 0 0 0 Голова Ради директорів ТОВ "ТАС Груп" (код за ЄДРПОУ 37471294)
Куценко Олександр Васильович 0 Член Спостережної Ради(3) 1973 вища економічна 0 0 0 0 0 0 Фінансовий директор ТОВ "ТАС Груп" (код за ЄДРПОУ 37471294)
Ястремська Наталія Євгенівна 0 Член Спостережної Ради(3) 1979 вища економічна 0 0 0 0 0 0 Директор з управління активами ТОВ "ТАС Груп" (код за ЄДРПОУ 37471294)
Дубєй Володимир Володимирович 0 Голова Правління (2) 1961 вища економічна 0 0 0 0 0 0 немає
Альмяшев Іван Алімович 0 Заступник Голова Правління, Член Правління(2) 1976 вища економічна 0 0 0 0 0 0 немає
Березнікова Рината Миколаївна 0 Заступник Голова Правління, Член Правління(1) 1966 вища економічна 0 0 0 0 0 0 немає
Опалатенко Сергій Миколайович 0 Заступник Голова Правління, Член Правління(0) 1969 вища економічна 0 0 0 0 0 0 немає
Кареліна Людмила Миколаївна 0 Заступник Голова Правління, Член Правління(3) 1976 вища економічна 0 0 0 0 0 0 немає
Поляк Олег Якович 0 Заступник Голова Правління, Член Правління(1) 1982 вища економічна 0 0 0 0 0 0 немає
Яценко Оксана Богданівна 0 Голова Ревізійної комісії(1) 1970 вища економічна 0 0 0 0 0 0 старший менеджер ТОВ "ТАС Груп" (код за ЄДРПОУ 37471294)
Мальцева Анастасія Валеріївна 0 Член Ревізійної комісії(3) 1983 вища економічна 0 0 0 0 0 0 старший менеджер ТОВ "ТАС Груп" (код за ЄДРПОУ 37471294)
Тишик Тетяна Михайлівна 0 Член Ревізійної комісії(4) 1982 вища економічна 0 0 0 0 0 0 немає

      Дочірніх підприємств емітент не має.
      - процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство - інформації не має;
      - посадові особи емітента не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678

      1 Посада Голова Правління Дубєй Володимир Володимирович
      Стаж керівної роботи (років) 12
      Попередні посади: Заступник Голови Правління АТ «Сведбанк» (публічне);
      Керуючий Центральною Дніпропетровською філією АКБ «ТАС-Комерцбанк».
      Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
      Згоди на розкриття розміру виплаченої винагороди не отримано.
      Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
     
      2 Заступник Голови Правління, Член Правління Опалатенко Сергій Миколайовича
      Стаж керівної роботи (років) 17
      Попередні посади: Голова Правління ПАТ «СК «ЛАФОРТ».
      Директора Департаменту підтримки Офісу фінансової реструктуризації та
      стягнення проблемних кредитів АТ «Сведбанк (публічне).
      Заступник Голови Правління ЗАТ «Сведбанк Інвест».
      Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
      Згоди на розкриття розміру виплаченої винагороди не отримано.
      Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
     
      3 Заступник Голови Правління, Член Правління Альмяшев Іван Алімович
      Стаж керівної роботи (років) - 5
      Попередні посади: Заступника начальника Управління ризиків – начальника відділу кредитних ризиків АТ «Сбербанк Росії»,
      Заступника Департаменту ризик-менеджменту АТ «Сведбанк» (публічне);
      Головного фахівця відділу оцінки ризиків корпоративних клієнтів управління корпоративних клієнтів «УнікредитБанк ТзОВ».
      Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
      Згоди на розкриття розміру виплаченої винагороди не отримано.
      Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
     
      4 Заступник Голови Правління, Член Правління Кареліна Людмила Миколаївна
      Стаж керівної роботи (років) - 7
      Попередні посади: головний бухгалтер ВАТ «АБ «Бізнес Стандарт»,
      начальник служби внутрішнього аудиту ВАТ «АБ «Бізнес Стандарт»,
      головний бухгалтер АТ «Наш Банк»,
      начальник відділу методології та обліку АТ «Наш Банк».
      Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
      Згоди на розкриття розміру виплаченої винагороди не отримано.
      Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
     
      Заступник Голови Правління, Член Правління Березнікова Рината Миколаївна
      Стаж керівної роботи (років) - 12
      Попередні посади: Директор Департаменту по роботі з VIP-клієнтами АТ «АБ «Бізнес Стандарт» (публічне).
      Директор Департаменту корпоративних продаж АТ «АБ «Бізнес Стандарт» (публічне).
      Директор Департаменту нерухомості Офісу фінансової реструктуризації та стягнення проблемних кредитів АТ «Сведбанк (публічне).
      Начальник Управління активних операцій корпоративних клієнтів АКБ «ТАС-Комерцбанк».
      Начальник відділу кредитування клієнтів АКБ «ТАС-Комерцбанк».
      Зазначена особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
     
      Заступник Голови Правління, Член Правління Поляка Олега Яковича
      Стаж керівної роботи (років) - 8
      Попередні посади:
      Виконуючого обов’язки директора Київського регіонального центру АТ «Сведбанк» (публічне).
      Директора Київського Регіонального роздрібного центру АТ «Сведбанк» (публічне).
      Заступника директора Київського регіонального департаменту АКБ «ТАС-Комерцбанк».
      Директора відділення №16 АКБ «ТАС-Комерцбанк».
     
      Голова Спостережної ради Шляхетко Борис Володимирович
      Стаж керівної роботи (років) - 20
      Попередні посади: Голова Правління ВАТ "АБ "Бізнес Стандарт",
      Заступник Голови Правління АКБ «ТАС-Комерцбанк»;
      Заступник Голови Наглядової ради АКБ «ТАС-Комерцбанк»;
      Заступник керуючого КОФ АКБ «Укрсоцбанк»;
      Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
      Згоди на розкриття розміру виплаченої винагороди не отримано.
      Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
     
      Член Спостережної Ради Попенко Сергій Павлович
      Стаж керівної роботи (років) - 10
      Попередні посади: Голова Ради директорів ТОВ “Інвестиційно-фінансова група “ТАС”,
      заступник Голови правління АКБ «ТАС-Комерцбанк».
      Посадова особа працює Головою Ради директорів ТОВ "ТАС ГРУП".
     
      Член Спостережної ради Ястремська Наталія Євгенівна
      Стаж керівної роботи (років) - 6
      Попередні посади: ТОВ "Інвестиційно-фінансова група "ТАС", начальник Департаменту Корпоративного управління банками.
      Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
     
      Член Спостережної Ради Куценко Олександр Васильович
      Стаж керівної роботи (років) - 13
      Попередні посади: ООО «Техкорм», группа Nutreco (Нидерланды), Москва;
      Hifeed Russia B.V., группа Nutreco (Нидерланды), Москва,
      Генеральный директор ООО «Регионлизинг» (Москва),
      Финансовый директор ООО «Альфа-Эко Дон» (Альфа Груп),
      заместитель финансового директора ООО «Альфа-Эко».
      Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
     
      Голова Ревізійної комісії Яценко Оксана Богданівна.
      Стаж керівної роботи (років) - 1
      Попередні посади: старший менеджер з фінансової та банківської діяльності Дирекції з управління активами у фінансовому секторі ТОВ «ТАС Груп»,
      менеджер з фінансової та банківської діяльності ТОВ «ІФГ «ТАС»,
      головного економіста відділу бюджетування та управлінської звітності по бізнес-лініях управління бюджетування та управлінської звітності департаменту контролінгу ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».
      Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
     
      Член Ревізійної комісії Мальцева Анастасія Валеріївна
      Стаж керівної роботи (років) - 0
      Попередні посади: старший менеджер з фінансової та страхової діяльності ТОВ «ТАС Груп»,
      менеджера з фінансової та банківської діяльності ТОВ «ІФГ «ТАС»,
      економіста планово- економіческого відділу Іршанського ГЗК.
      Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
      Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
      Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має
     
      Член Ревізійної комісії Тишик Тетяна Михайлівна
      Стаж керівної роботи (років) - 4
      Попередні посади: заступник начальника управління проектів АТ «Страхова Група «ТАС» (приватне),
      начальника департаменту страхового напряму ТОВ «ІФГ «ТАС»,
      фінансового аналітика з страхового напрямку ТОВ «ІФГ «ТАС».
      Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
      Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
      Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

 

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу

      Згоди на оприлюднення інформації щодо розміру винагороди членів Спостережної Ради та Правління АТ «ТАСКОМБАНК» не було.

Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)
Вид виплатиНаглядова радаВиконавчий органРазом
201220112010201220112010201220112010
12345678910
Основна заробітна плата 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Премії 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Компенсаційні виплати 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виплати у натуральній формі 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші виплати (зазначити) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Д/н

 

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      Загальна кількість акціонерів - 11 (одинадцять).
      Кількість власних акцій, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду - 4 400 000 (чотири мільйони чотириста тисяч) штук.

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567
Приватна акціонерна компанія "Холдингова компанія "ТЕКОДНІПРОМЕТИЗ" 31282490 99.6538 0 99.6538 99.6538 99.6538

      Змін у складі власників істотної участі Банку в 2012 році не було.

 

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      Всі правочини, у разі їх укладення з власниками істотної участі, членами Спостережної ради або членами Правління, у звітному періоді відповідають вимогам банківського законодавства щодо угод з інсайдерами Банку (Постанова НБУ №368).

 

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      11.1. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає емітент - таких судових процесів немає.
      Справи про банкрутство щодо емітента не проваджуються.
      11.2.Інформація про факти виплати емітентом, його відокремленими підрозділами, дочірніми підприємствами протягом звітного періоду штрафних санкцій, а також опис правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафні санкції – 29 636,34 грн в .т.ч.:
      штраф за порушення рекламного законодавства - 400,00 грн.
      штраф за порушення валютного законодавства – 29 236,34 грн.
     

 

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

      Кодекс корпоративного управління АТ «ТАСКОМБАНК», затверджено Загальними Зборами акціонерів АТ «АБ «Бізнес Стандарт»(публічне), протокол від «20» квітня 2011 року.
      АТ «ТАСКОМБАНК» дотримується кодексу корпоративного управління, відхилень протягом 2012 року не було. Кодекс корпоративного управління розміщено на сайті АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою www.tascombank.com.ua

      Вищим органом управління Банку є Загальні Збори акціонерів Банку, які можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.
      Правомочність, порядок і строки скликання, проведення та прийняття рішень Загальними Зборами акціонерів Банку (далі - Загальні Збори) визначаються відповідно до законодавства України, Положення про Загальні Збори акціонерів Банку (далі – Регламент Загальних Зборів акціонерів Банку) та цього Статуту.
      В Загальних Зборах мають право брати участь всі акціонери незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є, які включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь або їх представники. Такий перелік акціонерів визначається згідно з Реєстром акціонерів, складеним на дату, визначену Спостережною Радою, згідно чинного законодавства (або акціонерами, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні Збори).
      На вимогу акціонера Банк або особа, яка веде облік права власності на акції Банку, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.
      Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Банку, після його складення заборонено.
      Законодавством можуть встановлюватися обмеження права акціонера на участь у Загальних Зборах.
      Загальні Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків простих акцій.
      Банк зобов'язаний щороку скликати Загальні Збори (річні Загальні Збори) не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими.
      Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Спостережною Радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів на дату визначену акціонерами. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних Зборів.
      Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні Збори, рекомендованим поштовим відправленням, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.
      Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку у разі скликання Загальних Зборів акціонерами.
      Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.
      Банк додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних Зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує таке повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет
      У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних Зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
      У повідомленні про проведення Загальних Зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) з матеріалами та документами щодо загальних зборів акціонерів та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
      У разі скликання позачергових Загальних Зборів акціонерами. Банк надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні Збори.
      Детальний порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних Зборів визначається Регламентом Загальних Зборів акціонерів Банку.
      Порядок денний Загальних Зборів попередньо затверджується Спостережною Радою Банку, а у разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством випадках - акціонерами, які цього вимагають. Порядок денний являє собою перелік питань, які планується розглянути на Загальних Зборах, і може доповнюватись проектами рішень з цих питань.
      Будь-який з акціонерів має право письмово вносити свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборів не пізніше як за 20 днів до проведення Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних Зборів.
      Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Спостережною Радою Банку, або акціонерами, які вимагають проведення Загальних Зборів, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів
      Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Банку, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних Зборів.
      Зміни до порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
      Загальні Збори не мають права приймати рішення стосовно питань, які не включені до порядку денного.
      Рішення про зміни у порядку денному доводяться до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 днів до проведення Загальних Зборів.
      Банк також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних Зборів фондовій біржі (біржам), на яких Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних Зборів.
      Порядок (регламент) проведення Загальних Зборів затверджується Загальними Зборами перед початком розгляду питань порядку денного. Затвердження порядку (регламенту) Загальних Зборів не виділяється як окреме питання порядку денного і відбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальні Збори. Головує на Загальник Зборах особа, призначена рішенням Спостережної Ради Банку. Спостережна Рада Банку може обрати головуючим на Загальних Зборах будь-яку особу, в тому числі, члена Спостережної Ради Банку.
      Рішення Загальних Зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (від загальної кількості випущених Банком акцій) з наступних питань:
      - про внесення змін та доповнень до Статуту Банку;
      - про зміни розміру статутного капіталу Банку (збільшення або зменшення);
      - про анулювання викуплених акцій;
      - про прийняття рішення про зміну типу товариства;
      - про прийняття рішення про розміщення акцій.
      - про виділ та припинення діяльності Банку (шляхом злиття, приєднання, поділу), про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
      Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за 8.даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості..
      У ході Загальних Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.
      Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
      Після перерви Загальні Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних Зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних Зборів не може перевищувати трьох.
      Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня затверджуються Спостережною Радою Банку у порядку, визначеному Регламентом Загальних Зборів акціонерів Банку, або акціонерами, що ініціюють проведення Загальних Зборів, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів. Бюлетені для голосування повинні містити всі без винятку питання, внесені до порядку денного.
      Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються Регламентом Загальних Зборів акціонерів Банку.
      Перед початком розгляду питань порядку денного Загальні Збори обирають лічильну комісію у складі не менше ніж три особи (але не більше ніж сім осіб, при цьому кількість членів лічильної комісії має бути непарною). До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Спостережної Ради Банку, Ревізійної комісії Банку та Правління Банку або є кандидатами до складу Спостережної Ради та Ревізійної комісії Банку.
      Повноваження лічильної комісії можуть передаватися депозитарію, зберігачу або реєстратору за договором, умови якого затверджуються Загальними Зборами. Такі повноваження набувають чинності з наступних Загальних Зборів.
      Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами голосування з питань порядку денного, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах.
      За підсумками голосування з кожного питання порядку денного та у разі необхідності з інших питань складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних Зборів. Вимоги до змісту та форми протоколу про підсумки голосування визначаються Регламентом Загальних Зборів акціонерів Банку та чинним законодавством.
      Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосуванні.
      Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Банку.
      Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
      Протокол Загальних Зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних Зборів та підписується: головуючим і секретарем Загальних Зборів, підшивається, та скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління Банку. Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних Зборів визначаються Регламентом Загальних Зборів акціонерів Банку та чинним законодавством.
      Протягом трьох робочих днів після складання протоколу Загальних Зборів, протокол передається Правлінню Банку для виконання прийнятих рішень. Зберігання протоколів Загальних Зборів та засвідчення копій (виписок з них) здійснюється особою, що призначається Головою Правління Банку з числа працівників Банку.
     
      12.2.2. Інформацію про кількість чергових та позачергових зборів вищого органу емітента, які було проведено товариством за три останні роки, дата і місце проведення, кворум зборів.
      у 2010 року були проведені чергові загальні збори акціонерів 30.04.2010р. за адресою: м.Київ, бул.Т.Шевченка, 11, кворум зборів, % 97,0872.
      У 2011 році були проведені чергові загальні збори акціонерів 20.04.2011р. за адресою: м.Київ, бул.Т.Шевченка, 11, кворум зборів, % 97,0872.
      У 2012 році були проведені чергові загальні збори акціонерів 06.04.2012р. за адресою: м.Київ, вул.Петлюри,30, кворум зборів, % 99,6538
      У 2012 році були проведені позачергові загальні збори акціонерів 15.08.2012р. за адресою: м.Київ, вул.Петлюри,30, кворум зборів, % 99,6538
      У 2012 році були проведені позачергові загальні збори акціонерів 20.11.2012р. за адресою: м.Київ, вул.Петлюри,30, кворум зборів, % 99,6538
     
      12.2.3.
      Порядок денний Загальних Зборів акціонерів, які відбулись 20.11.2012р.:
      1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів. - обрано
      2. Про внесення змін до Статуту АТ «ТАСкомбанк», шляхом затвердження його нової редакції. - затверджено
      3. Про внесення змін до внутрішніх положень (документів) АТ «ТАСкомбанк», шляхом затвердження їх у нових редакціях:
      - Положення про Правління;
      - Положення про Спостережну Раду;
      - Положення про ревізійну комісію;
      - Положення про акції та дивідендну політику;
      - Регламент загальних зборів акціонерів;
      - Положення про інформаційну політику;
      - Кодекс корпоративної етики;
      - Кодекс корпоративного управління;
      - Кодекс «Принципи корпоративного громадянства». - затверджено
     
      Результати розгляду питань порядку денного:
      1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів. - обрано
      2. Про внесення змін до Статуту АТ «ТАСкомбанк», шляхом затвердження його нової редакції. - затверджено
      3. Про внесення змін до внутрішніх положень (документів) АТ «ТАСкомбанк», шляхом затвердження їх у нових редакціях:
      - Положення про Правління;
      - Положення про Спостережну Раду;
      - Положення про ревізійну комісію;
      - Положення про акції та дивідендну політику;
      - Регламент загальних зборів акціонерів;
      - Положення про інформаційну політику;
      - Кодекс корпоративної етики;
      - Кодекс корпоративного управління;
      - Кодекс «Принципи корпоративного громадянства». - затверджено
     
      12.2.4. Опис процедури здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків; органи, які здійснювали реєстрацію, та орган, який здійснював нагляд за реєстрацією (за наявності нагляду).
      Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Спостережною Радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. За рішенням Спостережної Ради Банку повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися особі, що веде Реєстр акціонерів Банку.
      Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних Зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних Зборах.
      Рішення Загальних Зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім визначених законодавством випадків.
     
      12.2.5. Зазначається спосіб, у який відбувалося голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу.
      Голосування на Загальних Зборах акціонерів проводиться з розрахунку одна акція – один голос з питань 1,2,3 з використанням бюлетенів для голосування.
     
      12.2.6. Опис політики емітента щодо участі членів виконавчого органу у загальних зборах акціонерів, вказується кількість членів наглядової ради і виконавчого органу, які були присутні на останніх загальних зборах. Необхідно вказати інформацію про присутність кожного члена наглядової ради на засіданнях наглядової ради за звітний рік.
      На останніх Загальних зборах акціонерів були присутні:
      - Голова Спостережної Ради Банку Шляхетко Борис Володимирович;
      - Виконуючий обов’язки Голови Правління Банку Альмяшев Іван Алімович.
     
     
     
     

      Спостережна рада Банку обирається Загальними зборами із числа акціонерів Банку або їх представників (акціонер може мати необмежену кількість представників у Спостережній Раді). Кількісний склад Спостережної ради Банку визначається Загальними зборами, але не повинен бути меншим ніж 3 (три) особи, строком на три роки.
      Кількість проведених засідань Спостережної ради протягом року за три останні роки:
      2009 рік - 291 засідань,
      2010 рік - 329 засідань,
      2011 рік - 407 засідань.
      2012 рік - 444 засідання
      Головою та членами Спостережної ради Банку не можуть бути:
      - Голова та члени Правління та Ревізійної Комісії Банку;
      - особи, кандидатури яких не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством України.
      Голова та член Спостережної ради Банку для виконання своїх обов’язків повинен мати належну кваліфікацію, досвід, репутацію та можливості, включаючи:
      1) вищу освіту (як правило, з фінансів, економіки або юриспруденції);
      2) належну репутацію (відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності; до адміністративної відповідальності за порушення фінансового законодавства України; відсутність доведених незаконних дій, що призвели до банкрутства чи ліквідації юридичної особи; відсутність фактів невиконання зобов’язань з оплати боргу);
      3) високий рівень комунікаційних та особистих якостей;
      4) достатність часу для виконання функцій, покладених на нього.
      До складу Спостережної ради Банку не повинні висуватися та обиратися особи, які є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Банку;
      У разі, якщо в процесі роботи Спостережної ради Банку кількість її членів стає меншою 2/3 від загальної кількості, члени Спостережної ради Банку, які залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо, розпочати процедуру скликання позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу (нових членів) Спостережної ради Банку.
      Члени Спостережної ради Банку обираються строком не більше ніж на три роки.
      Спостережна Рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Спостережної Ради. Повноваження члена Спостережної Ради дійсні з моменту його обрання (затвердження) рішенням Загальних Зборів, якщо інше не зазначено в рішенні Загальних Зборів.
      У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Спостережна рада Банку, Голова чи член Спостережної ради Банку, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Спостережної ради Банку, Голови чи члена Спостережної ради Банку, повноваження Спостережної ради Банку, Голови чи члена Спостережної ради Банку продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Спостережної ради Банку, Голови чи члена Спостережної ради Банку.
      Одна й та сама особа може переобиратися Головою та членом Спостережної ради Банку необмежену кількість разів.
      Після обрання, з Головою та членами Спостережної ради Банку може укладатися цивільно-правовий або трудовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність, умови та порядок оплати виконуваних ними функцій, підстави дострокового припинення (розірвання) договору тощо. Договір може не укладатися у випадку прийняття такого рішення Спостережною радою Банку, при наявності згоди відповідного члена або Голови Спостережної ради Банку. Від імені Банку цивільно-правовий або трудовий договір з Головою та членами Спостережної ради Банку укладає Голова Правління Банку, або інша уповноважена на те Загальними зборами акціонерів особа, протягом 30 календарних днів з дати їх обрання Загальними зборами Банку. Проект зазначеного договору затверджується Загальними зборами акціонерів Банку.
      Відповідальна особа за роботу з акціонерами - директор департаменту інвестиційного обслуговування Карелін Артем Валерійович, тел. (044) 393-25-55, a.karelin@tascombank.com.ua
     
      12.4.До складу Правління входять Голова Правління та інші члени Правління, які обираються Спостережною Радою Банку за поданням Голови Правління. Кількісний склад Правління визначається Спостережною Радою Банку, але не повинен бути меншим ніж 3 (три) особи.
      Головою та членами Правління Банку можуть бути особи, які перебувають в трудових відносинах з Банком. Кандидатури Голови Правління Банку та членів Правління Банку узгоджуються з Національним банком України у встановленому порядку. Голова та члени Правління не можуть одночасно бути Головою, членами Спостережної Ради та/або Ревізійної комісії Банку.
      Членами Правління не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління Банку.
      Членами Правління не можуть бути члени Спостережної Ради Банку або Ревізійної Комісії Банку.
      Члени Правління обираються Спостережною Радою Банку на строк не більше 3 (трьох) років з можливістю дострокового відкликання та можуть бути переобрані на новий строк.
      Голова та члени Правління можуть переобиратися на посаду необмежену кількість разів.
      Організаційною формою роботи Правління є засідання. Засідання Правління можуть бути черговими та позачерговими. Чергові засідання Правління скликаються Головою Правління не менше одного разу на місяць.
      План роботи Правління формується відповідно до рішень Загальних зборів, Спостережної Ради, пропозицій аудиторів (зовнішніх та внутрішніх), Голови та членів Правління.
      Позачергові засідання Правління скликаються Головою Правління у разі необхідності:
      - за власною ініціативою Голови Правління;
      - на вимогу Спостережної Ради Банку;
      - на вимогу Ревізійної комісії Банку;
      - на вимогу члена Правління Банку.
      Протягом звітного року засідання Правління проводились регулярно.
      Правління є підзвітним Загальним зборам учасників і Спостережній Раді Банку.
      Правління не рідше ніж один раз на квартал звітує перед Спостережною Радою Банку про:
      - фінансові показники діяльності Банку;
      - виконання бюджету;
      - наявні ризики;
      - іншу суттєву інформацію.
      За підсумками року Правління звітує перед Загальними зборами акціонерів та Спостережною Радою Банку.

      Ревізійна комісія Банку здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку.
      Ревізійна комісія Банку:
      - контролює дотримання Банком законодавства України, в т.ч. нормативно-правових актів Національного банку України;
      - розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним Зборам;
      - вносить на Загальні Збори або засідання Спостережної Ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії Банку, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів.
      Ревізійна комісія Банку обирається Загальними Зборами з числа акціонерів Банку або їх представників виключно шляхом кумулятивного голосування. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.
      Кількісний склад Ревізійної комісії та строк повноважень її членів визначається Загальними Зборами. Строк повноважень Ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових Загальних Зборів, якщо Загальні Збори не визначать інший строк повноважень Ревізійної комісії, але не більше ніж п'ять років.
      До складу Ревізійної комісії не можуть бути обрані члени Спостережної Ради або Правління Банку, корпоративний секретар, а також особи, що є працівниками Банку. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії.
      Ревізійна комісія Банку діє у межах Статуту та Положення про Ревізійну комісію Банку, яке затверджується Загальними Зборами. Ревізійна комісія Банку підзвітна Загальним Зборам.
      Ревізійна комісія Банку здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Положенням про Ревізійну комісію Банку або рішеннями Загальних Зборів. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних Зборів або Спостережної Ради, на вимогу акціонера (-ів), які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.
      Ревізійна комісія має право залучати до ревізії та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів.
      Ревізійна комісія доповідає про результати ревізії та перевірок Загальним Зборам чи Спостережній Раді. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Банку. Без висновку Ревізійної комісії Загальні Збори не мають права затверджувати фінансовий звіт Банку.
      Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного, можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Спостережної Ради та Правління Банку.
      Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.
      Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Спостережною Радою чи за ініціативою акціонерів, які володіють більше ніж 10 відсотками голосів.
      Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії Банку.
     
      Голова Ревізійної комісії Яценко Оксана Богданівна.
      Стаж керівної роботи (років) - 2
      Попередні посади: старший менеджер з фінансової та банківської діяльності Дирекції з управління активами у фінансовому секторі ТОВ «ТАС Груп»,
      менеджер з фінансової та банківської діяльності ТОВ «ІФГ «ТАС»,
      головного економіста відділу бюджетування та управлінської звітності по бізнес-лініях управління бюджетування та управлінської звітності департаменту контролінгу ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».
      Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
     
      Член Ревізійної комісії Мальцева Анастасія Валеріївна
      Стаж керівної роботи (років) - 1
      Попередні посади: старший менеджер з фінансової та страхової діяльності ТОВ «ТАС Груп»,
      менеджера з фінансової та банківської діяльності ТОВ «ІФГ «ТАС»,
      економіста планово- економіческого відділу Іршанського ГЗК.
      Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
      Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
      Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має
     
      Член Ревізійної комісії Тишик Тетяна Михайлівна
      Стаж керівної роботи (років) - 5
      Попередні посади: заступник начальника управління проектів АТ «Страхова Група «ТАС» (приватне),
      начальника департаменту страхового напряму ТОВ «ІФГ «ТАС»,
      фінансового аналітика з страхового напрямку ТОВ «ІФГ «ТАС».
      Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
      Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
      Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
     
      Остання перевірка здійснювалась за дорученням Спостережної Ради.
     
      Внутрішній аудит Банку.
      Банк створює службу внутрішнього аудиту, яка є органом оперативного контролю Спостережної Ради та здійснює перевірки діяльності Банку (його структурних підрозділів).
      Службу внутрішнього аудиту Банку очолює начальник Служби внутрішнього аудиту Банку, що призначається на посаду на підставі рішення Спостережної Ради за наказом Голови Правління та за погодженням з Національним банком України, звільняється з посади за рішенням Спостережної Ради та за наказом Голови Правління.
      Служба внутрішнього аудиту виконує такі функції:
      - наглядає за поточною діяльністю Банку;
      - контролює дотримання законів, нормативно-правових актів Національного банку України та рішень органів управління Банку;
      - перевіряє результати поточної фінансової діяльності Банку;
      - аналізує інформацію та відомості про діяльність Банку, професійну діяльність її
      працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку;
      - здійснює позапланові аудиторські перевірки за окремими дорученнями Спостережної Ради Банку;
      - надає Спостережній Раді висновки та пропозиції за результатами перевірок;
      - інші функції, пов'язані з наглядом та контролем за діяльністю Банку.
      Служба внутрішнього аудиту підпорядковується Спостережній Раді та звітує перед нею про проведену роботу не менше одного разу на рік.
      Служба внутрішнього аудиту діє на підставі положення, затвердженого Спостережною Радою.
      Служба внутрішнього аудиту має право на ознайомлення з усією документацією Банку та здійснює нагляд за діяльністю будь-якого підрозділу Банку. Служба внутрішнього аудиту уповноважена вимагати письмові пояснення від окремих посадових осіб Банку щодо виявлених недоліків у роботі.
      Служба внутрішнього аудиту не несе відповідальності і не має владних повноважень щодо операцій, за якими вона здійснює аудит.
      Служба внутрішнього аудиту несе відповідальність за обсяги та достовірність звітів, які подаються Спостережній Раді щодо питань, віднесених до її компетенції, визначених цим Статутом та законодавством України.
      Працівники служби внутрішнього аудиту при призначенні на посаду дають письмове зобов'язання про нерозголошення інформації щодо діяльності Банку та збереження банківської таємниці.
      Інформацію про орган емітента, що здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у звітному році - Ревізійна комісія та Служба внутрішнього аудиту.
      Внутрішній документ, який встановлює правила щодо запобігання розголошенню комерційної таємниці чи інсайдерської інформації - "Порядок використання, зберігання та захисту інформації, яка містить банківську та комерційну таємницю в системі АТ "ТАСКОМБАНК".

      Відповідно до Статуту Банку до виключної компетенції Спостережної Ради належать:
      - затвердження умов контрактів (договорів), які можуть укладатися з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
      - визначення зовнішнього аудитора та умови договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг;
      - прийняття рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку ;
      - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
      Договорів, укладених емітентом, які потребували схвалення (затвердження) уповноваженим органом емітента в звітному році не було.
      Положення статуту про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість відсутнє.
      Положення статуту щодо обов'язкового викупу акцій відсутнє.

      Емітентом прийняті документи, що стосуються повноважень органів емітента та відносин із акціонерами, а саме:
      - Положення про Правління ;
      - Положення про Спостережну Раду;
      - Положення про ревізійну комісію;
      - Положення про акції та дивідендну політику;
      - Регламент загальних зборів акціонерів;
      - Положення про інформаційну політику;
      - Кодекс корпоративної етики;
      - Кодекс корпоративного управління;
      - Кодекс «Принципи корпоративного громадянства».
      Всі положення затверджені Загальними зборами акціонерів, Протокол від 20.11.2012р.
     
      Джерела та способи можливого отримання акціонерами інформації про діяльність емітента:
      Місцезнаходження емітента - 04073, м.Київ, вул.Куренівська, 15А
      Засоби зв'язку - тел. (44)3932555, факс (44)3932580
      Адреса електронної пошти емітента - a.karelin@bank-bs.com
      Веб-сторінка - tascombank.com.ua
     
      Платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту, які емітент протягом звітного року не отримував.

 

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента

      тип акцій - прості
      - форма випуску - іменні
      - форма існування акцій - бездокументарна;
      - номінальна вартість акції - 50,00 грн.;
      - кількість акцій, які перебувають в обігу - 4 400 000 штук;
      - кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - немає;
      - кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - не має;
      - дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 203/1/2012 від 16.10.2012;
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - НКЦПФР.

      Немає

      немає

      Немає

      Немає

      По кожному випуску, цінні папери якого знаходяться в обігу, зазначаються:
      - вид, форма випуску, форма існування, серія (тип) - процентні іменні незабезпечені облігації серії В
     
      - дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 86/2/10 від 22.09.2010;
     
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - ДКЦПФР;
     
      - кількість цінних паперів випуску - 100 000 штук;
     
      - номінальна вартість цінних паперів випуску - 1 000,00 грн.;
     
      - загальна номінальна вартість випуску - 100 000 000,00 грн.;
     
      - права, закріплені за кожним цінним папером випуску: право купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; право надати облігації емітенту для викупу відповідно до умов їх емісії; право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій відповідно до умов їх емісії в кінці кожного відсоткового періоду; право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству.
     
      - у разі присвоєння цінним паперам емітента кредитного рейтингу — інвестиційний рівень (uaBBB) прогноз стабильний;
     
      - порядок та умови погашення цінних паперів випуску
      А) Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій
      Погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Куренівська, 15А; тел: (44) 393-25-55; факс: (44) 393-25-80; Е-mail: office@bank-bs.com.
      Дата початку погашення облігацій – 24.09.2015 р.
      Дата закінчення погашення облігацій – 25.09.2015 р.
      Б) Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення
      Погашення облігацій відбувається шляхом виплати власникам облігацій їх номінальної вартості, в національній валюті України – гривні. При погашенні облігацій одночасно виплачується відсотковий дохід за останній відсотковий період.
      На дату початку погашення облігацій емітент отримує в депозитарії зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій. Згідно зведеного реєстру емітент розраховує суми до погашення для кожного власника облігацій. Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій перераховують належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок емітента в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» до 12 години дати початку погашення облігацій.
      Емітент перераховує власникам облігацій суму погашення на їх поточні рахунки згідно вимогам чинного законодавства України. У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо рахунків власників облігацій, належна сума депонується на рахунку емітента №364110310 в АТ «ТАСКОМБАНК», код банку 339500, код за ЄДРПОУ 09806443, до особистого звернення власників.
      Відсотки по депонованим сумам за час, що минув з дати їх виплати емітентом, не нараховуються та не виплачуються. Подальші розрахунки по облігаціям здійснює безпосередньо емітент за особистим зверненням власників облігацій.
      При реорганізації емітента всі зобов'язання щодо випущених цінних паперів переходять до його правонаступника.
      В) Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення
      Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій не передбачена.
      Г) Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення випуску облігацій
      Якщо власник облігацій не перерахував протягом терміну погашення належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок емітента в депозитарії, або, якщо наданий депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, кошти, що підлягають виплаті депонуються на рахунку емітента №364110310 в АТ «ТАСКОМБАНК», код банку 339500, код за ЄДРПОУ 09806443, до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються.
      Відсотки на кошти, що не отримані власником облігацій, починаючи з дати початку погашення облігацій, не нараховуються. Подальші розрахунки за облігаціями емітент здійснює за особовим зверненням власника облігацій;
     
      - Якщо дати виплати відсоткового доходу за облігаціями припадають на святковий (вихідний) день згідно чинному законодавству України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.
      На дату початку виплати відсоткового доходу за облігаціями емітент отримує в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» зведений обліковий реєстр, складений на кінець робочого дня, що передує даті початку виплати. На підставі зведеного облікового реєстру емітент розраховує суми виплати відсоткового доходу для кожного власника та виплачує власникам належний їм відсотковий дохід згідно вимогам чинного законодавства України та умовами емісії.
      Для отримання відсоткового доходу за облігаціями власник облігацій-резидент повинен мати рахунок у гривнях.
      Для отримання відсоткового доходу за облігаціями власник облігацій-нерезидент повинен мати рахунок у гривнях та надати емітенту довідку про резидентність, яка відповідає вимогам, що встановлені чинним законодавством України.
      У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується до особистого звернення власника на рахунку в емітента №364110310 в АТ «ТАСКОМБАНК», код банку 339500, код за ЄДРПОУ 09806443. На депоновані кошти відсотки не нараховуються та не виплачуються.
      Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями, розраховується за формулою:
      UAH%i t
      Сі = N * ------------- * ---------
      100% 365
      де
      Сі - сума відсоткового доходу;
      N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;
      UAH%i - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;
      t – кількість днів у відповідному відсотковому періоді;
      365 – кількість днів у році;
      Сума результату по кожній облігації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію.
      Відсоткова ставка на перший - четвертий відсоткові періоди для облігацій встановлюється в розмірі 18% (вісімнадцять) відсотків річних.
      Відсоткова ставка на п’ятий – восьмий відсоткові періоди для облігацій встановлюється в розмірі 15% (п_ятнадцять) відсотків річних
      Відсоткові ставки на дев’ятий – дванадцятий періоди для облігацій встановлюється в розмірі 16% (шістнадцять) відсотків річних
      Відсоткові ставки на тринадцятий – шістнадцятий та сімнадцятий - двадцятий відсоткові періоди встановлюється за рішенням Спостережної Ради Емітента, виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншою, ніж облікова ставка Національного банку України;
     
     
      По кожному випуску, цінні папери якого знаходяться в обігу, зазначаються:
      - вид, форма випуску, форма існування, серія (тип) - процентні іменні незабезпечені облігації серії С
     
      - дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 44/2/11 від 10.03.2011;
     
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - ДКЦПФР;
     
      - кількість цінних паперів випуску - 100 000 штук;
     
      - номінальна вартість цінних паперів випуску - 1 000,00 грн.;
     
      - загальна номінальна вартість випуску - 100 000 000,00 грн.;
     
      - права, закріплені за кожним цінним папером випуску: право купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; право надати облігації емітенту для викупу відповідно до умов їх емісії; право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій відповідно до умов їх емісії в кінці кожного відсоткового періоду; право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству.
     
      - у разі присвоєння цінним паперам емітента кредитного рейтингу — інвестиційний рівень (uaBBB) прогноз стабильний;
     
      - порядок та умови погашення цінних паперів випуску
      А) Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій
      Погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою: 04073, Україна, м. Київ, вул. Куренівська, 15А; тел: (44) 393-25-55; факс: (44) 393-25-80; Е-mail: office@bank-bs.com.
      Дата початку погашення облігацій – 17.03.2016 р.
      Дата закінчення погашення облігацій – 18.03.2016 р.
      Б) Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення
      Погашення облігацій відбувається шляхом виплати власникам облігацій їх номінальної вартості, в національній валюті України – гривні. При погашенні облігацій одночасно виплачується відсотковий дохід за останній відсотковий період.
      На дату початку погашення облігацій емітент отримує в депозитарії зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій. Згідно зведеного реєстру емітент розраховує суми до погашення для кожного власника облігацій. Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій перераховують належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок емітента в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» до 12 години дати початку погашення облігацій.
      Емітент перераховує власникам облігацій суму погашення на їх поточні рахунки згідно вимогам чинного законодавства України. У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо рахунків власників облігацій, належна сума депонується на рахунку емітента №364110310 в АТ «ТАСКОМБАНК», код банку 339500, код за ЄДРПОУ 09806443, до особистого звернення власників.
      Відсотки по депонованим сумам за час, що минув з дати їх виплати емітентом, не нараховуються та не виплачуються. Подальші розрахунки по облігаціям здійснює безпосередньо емітент за особистим зверненням власників облігацій.
      При реорганізації емітента всі зобов'язання щодо випущених цінних паперів переходять до його правонаступника.
      В) Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення
      Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій не передбачена.
      Г) Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення випуску облігацій
      Якщо власник облігацій не перерахував протягом терміну погашення належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок емітента в депозитарії, або, якщо наданий депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, кошти, що підлягають виплаті депонуються на рахунку емітента №364110310 в АТ «ТАСКОМБАНК», код банку 339500, код за ЄДРПОУ 09806443, до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються.
      Відсотки на кошти, що не отримані власником облігацій, починаючи з дати початку погашення облігацій, не нараховуються. Подальші розрахунки за облігаціями емітент здійснює за особовим зверненням власника облігацій;
     
      - Якщо дати виплати відсоткового доходу за облігаціями припадають на святковий (вихідний) день згідно чинному законодавству України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.
      На дату початку виплати відсоткового доходу за облігаціями емітент отримує в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» зведений обліковий реєстр, складений на кінець робочого дня, що передує даті початку виплати. На підставі зведеного облікового реєстру емітент розраховує суми виплати відсоткового доходу для кожного власника та виплачує власникам належний їм відсотковий дохід згідно вимогам чинного законодавства України та умовами емісії.
      Для отримання відсоткового доходу за облігаціями власник облігацій-резидент повинен мати рахунок у гривнях.
      Для отримання відсоткового доходу за облігаціями власник облігацій-нерезидент повинен мати рахунок у гривнях та надати емітенту довідку про резидентність, яка відповідає вимогам, що встановлені чинним законодавством України.
      У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується до особистого звернення власника на рахунку в емітента №364110310 в АТ «ТАСКОМБАНК», код банку 339500, код за ЄДРПОУ 09806443. На депоновані кошти відсотки не нараховуються та не виплачуються.
      Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями, розраховується за формулою:
      UAH%i t
      Сі = N * ------------- * ---------
      100% 365
      де
      Сі - сума відсоткового доходу;
      N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;
      UAH%i - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;
      t – кількість днів у відповідному відсотковому періоді;
      365 – кількість днів у році;
      Сума результату по кожній облігації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію.
      Відсоткова ставка на перший - четвертий відсоткові періоди для облігацій встановлюється в розмірі 18% (вісімнадцять) відсотків річних.
      Відсоткові ставки на п’ятий – восьмий, дев’ятий – дванадцятий, тринадцятий – шістнадцятий та сімнадцятий - двадцятий відсоткові періоди встановлюється за рішенням Спостережної Ради Емітента, виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншою, ніж облікова ставка Національного банку України;
     
      Цінні папери емітента, за якими не виконане або виконане неналежним чином (дефолт) - немає

      Облігацій з забезпеченням немає.

      Таких цінних паперів немає

      Таких цінних паперів немає

      - повне найменування організатора торгівлі - ПрАТ «Фондова біржа ПФТС»;
      - дата укладення і номер договору, на підставі якого організатором торгівлі здійснюється лістинг цінних паперів емітента - Договір б/н про допуск цінних паперів до торгівлі від 30.03.2011;
      - вид, форма випуску, форма існування, тип цінних паперів емітента, включених до лістингу організатора торгівлі -
      - акції іменні прості в бездокументарній формі існування - допущені до котирувального списку 2 рівня біржового реєстру
      - облигації іменні процентні серії В в бездокументарній формі існування - включені до котирувального списку 2 рівня біржового реєстру
      - облигації іменні процентні серії C в бездокументарній формі існування - включені до котирувального списку 2 рівня біржового реєстру;
     
      - у разі якщо до торгівлі допускаються цінні папери у процесі їх відкритого (публічного) розміщення – всі цінні папери розміщені;
     
     
      Ринкова капіталізація емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі складає
      50 * 3 300 000 = 165 000 000,00 грн.
     
      Ринкова капіталізація розраховується як добуток кількості акцій відповідного типу (класу) на біржовий курс однієї акції, визначений відповідно до законодавства, станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту.

      Ринкова капіталізація емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі складає
      50 * 3 300 000 = 165 000 000,00 грн.
     
      Ринкова капіталізація розраховується як добуток кількості акцій відповідного типу (класу) на біржовий курс однієї акції, визначений відповідно до законодавства, станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту.

      Дивіденди по акціям не нараховувались.
     
      Протягом звітного року виплачувався дохід, по насткпним випускамоблігацій:
      - вид, форма випуску, форма існування, серія (тип) - процентні іменні незабезпечені облігації серії В
     
      - дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 86/2/10 від 22.09.2010;
     
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - ДКЦПФР;
     
      - кількість цінних паперів випуску - 100 000 штук;
     
      - номінальна вартість цінних паперів випуску - 1 000,00 грн.;
     
      - загальна номінальна вартість випуску - 100 000 000,00 грн.;
     
      - права, закріплені за кожним цінним папером випуску: право купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; право надати облігації емітенту для викупу відповідно до умов їх емісії; право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій відповідно до умов їх емісії в кінці кожного відсоткового періоду; право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству.
     
      - у разі присвоєння цінним паперам емітента кредитного рейтингу — інвестиційний рівень (uaBBB) прогноз стабильний;
     
      - порядок та умови погашення цінних паперів випуску
      А) Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій
      Погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Куренівська, 15А; тел: (44) 393-25-55; факс: (44) 393-25-80; Е-mail: office@bank-bs.com.
      Дата початку погашення облігацій – 24.09.2015 р.
      Дата закінчення погашення облігацій – 25.09.2015 р.
      Б) Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення
      Погашення облігацій відбувається шляхом виплати власникам облігацій їх номінальної вартості, в національній валюті України – гривні. При погашенні облігацій одночасно виплачується відсотковий дохід за останній відсотковий період.
      На дату початку погашення облігацій емітент отримує в депозитарії зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій. Згідно зведеного реєстру емітент розраховує суми до погашення для кожного власника облігацій. Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій перераховують належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок емітента в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» до 12 години дати початку погашення облігацій.
      Емітент перераховує власникам облігацій суму погашення на їх поточні рахунки згідно вимогам чинного законодавства України. У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо рахунків власників облігацій, належна сума депонується на рахунку емітента №364110310 в АТ «ТАСКОМБАНК», код банку 339500, код за ЄДРПОУ 09806443, до особистого звернення власників.
      Відсотки по депонованим сумам за час, що минув з дати їх виплати емітентом, не нараховуються та не виплачуються. Подальші розрахунки по облігаціям здійснює безпосередньо емітент за особистим зверненням власників облігацій.
      При реорганізації емітента всі зобов'язання щодо випущених цінних паперів переходять до його правонаступника.
      В) Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення
      Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій не передбачена.
      Г) Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення випуску облігацій
      Якщо власник облігацій не перерахував протягом терміну погашення належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок емітента в депозитарії, або, якщо наданий депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, кошти, що підлягають виплаті депонуються на рахунку емітента №364110310 в АТ «ТАСКОМБАНК» (публічне), код банку 339500, код за ЄДРПОУ 09806443, до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються.
      Відсотки на кошти, що не отримані власником облігацій, починаючи з дати початку погашення облігацій, не нараховуються. Подальші розрахунки за облігаціями емітент здійснює за особовим зверненням власника облігацій;
     
      - Якщо дати виплати відсоткового доходу за облігаціями припадають на святковий (вихідний) день згідно чинному законодавству України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.
      На дату початку виплати відсоткового доходу за облігаціями емітент отримує в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» зведений обліковий реєстр, складений на кінець робочого дня, що передує даті початку виплати. На підставі зведеного облікового реєстру емітент розраховує суми виплати відсоткового доходу для кожного власника та виплачує власникам належний їм відсотковий дохід згідно вимогам чинного законодавства України та умовами емісії.
      Для отримання відсоткового доходу за облігаціями власник облігацій-резидент повинен мати рахунок у гривнях.
      Для отримання відсоткового доходу за облігаціями власник облігацій-нерезидент повинен мати рахунок у гривнях та надати емітенту довідку про резидентність, яка відповідає вимогам, що встановлені чинним законодавством України.
      У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується до особистого звернення власника на рахунку в емітента №364110310 в АТ «ТАСКОМБАНК» (публічне), код банку 339500, код за ЄДРПОУ 09806443. На депоновані кошти відсотки не нараховуються та не виплачуються.
      Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями, розраховується за формулою:
      UAH%i t
      Сі = N * ------------- * ---------
      100% 365
      де
      Сі - сума відсоткового доходу;
      N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;
      UAH%i - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;
      t – кількість днів у відповідному відсотковому періоді;
      365 – кількість днів у році;
      Сума результату по кожній облігації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію.
      Відсоткова ставка на перший - четвертий відсоткові періоди для облігацій встановлюється в розмірі 18% (вісімнадцять) відсотків річних.
      Відсоткова ставка на п’ятий – восьмий відсоткові періоди для облігацій встановлюється в розмірі 15% (п_ятнадцять) відсотків річних
      Відсоткові ставки на дев’ятий – дванадцятий, тринадцятий – шістнадцятий та сімнадцятий - двадцятий відсоткові періоди встановлюється за рішенням Спостережної Ради Емітента, виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншою, ніж облікова ставка Національного банку України;
      В першому кварталі було виплачено 2 429 344,60 грн. за всіма облігаціями випуску,
      В другому кварталі було виплачено 1 680 905,60 грн. за всіма облігаціями випуску,
      В третьому кварталі було виплачено 2 463 874,60 грн. за всіма облігаціями випуску,
      В третьому кварталі було виплачено 3 242 259,20 грн. за всіма облігаціями випуску,
      По кожному випуску, облігацій, за яким протягом звітного року виплачувався дохід, зазначаються:
      - вид, форма випуску, форма існування, серія (тип) - процентні іменні незабезпечені облігації серії С
     
      - дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 44/2/11 від 10.03.2011;
     
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - ДКЦПФР;
     
      - кількість цінних паперів випуску - 100 000 штук;
     
      - номінальна вартість цінних паперів випуску - 1 000,00 грн.;
     
      - загальна номінальна вартість випуску - 100 000 000,00 грн.;
     
      - права, закріплені за кожним цінним папером випуску: право купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; право надати облігації емітенту для викупу відповідно до умов їх емісії; право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій відповідно до умов їх емісії в кінці кожного відсоткового періоду; право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству.
     
      - у разі присвоєння цінним паперам емітента кредитного рейтингу — інвестиційний рівень (uaBBB) прогноз стабильний;
     
      - порядок та умови погашення цінних паперів випуску
      А) Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій
      Погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою: 04073, Україна, м. Київ, вул. Куренівська, 15А; тел: (44) 393-25-55; факс: (44) 393-25-80; Е-mail: office@bank-bs.com.
      Дата початку погашення облігацій – 17.03.2016 р.
      Дата закінчення погашення облігацій – 18.03.2016 р.
      Б) Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення
      Погашення облігацій відбувається шляхом виплати власникам облігацій їх номінальної вартості, в національній валюті України – гривні. При погашенні облігацій одночасно виплачується відсотковий дохід за останній відсотковий період.
      На дату початку погашення облігацій емітент отримує в депозитарії зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій. Згідно зведеного реєстру емітент розраховує суми до погашення для кожного власника облігацій. Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій перераховують належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок емітента в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» до 12 години дати початку погашення облігацій.
      Емітент перераховує власникам облігацій суму погашення на їх поточні рахунки згідно вимогам чинного законодавства України. У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо рахунків власників облігацій, належна сума депонується на рахунку емітента №364110310 в АТ «ТАСКОМБАНК», код банку 339500, код за ЄДРПОУ 09806443, до особистого звернення власників.
      Відсотки по депонованим сумам за час, що минув з дати їх виплати емітентом, не нараховуються та не виплачуються. Подальші розрахунки по облігаціям здійснює безпосередньо емітент за особистим зверненням власників облігацій.
      При реорганізації емітента всі зобов'язання щодо випущених цінних паперів переходять до його правонаступника.
      В) Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення
      Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій не передбачена.
      Г) Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення випуску облігацій
      Якщо власник облігацій не перерахував протягом терміну погашення належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок емітента в депозитарії, або, якщо наданий депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, кошти, що підлягають виплаті депонуються на рахунку емітента №364110310 в АТ «ТАСКОМБАНК» (публічне), код банку 339500, код за ЄДРПОУ 09806443, до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються.
      Відсотки на кошти, що не отримані власником облігацій, починаючи з дати початку погашення облігацій, не нараховуються. Подальші розрахунки за облігаціями емітент здійснює за особовим зверненням власника облігацій;
     
      - Якщо дати виплати відсоткового доходу за облігаціями припадають на святковий (вихідний) день згідно чинному законодавству України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.
      На дату початку виплати відсоткового доходу за облігаціями емітент отримує в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» зведений обліковий реєстр, складений на кінець робочого дня, що передує даті початку виплати. На підставі зведеного облікового реєстру емітент розраховує суми виплати відсоткового доходу для кожного власника та виплачує власникам належний їм відсотковий дохід згідно вимогам чинного законодавства України та умовами емісії.
      Для отримання відсоткового доходу за облігаціями власник облігацій-резидент повинен мати рахунок у гривнях.
      Для отримання відсоткового доходу за облігаціями власник облігацій-нерезидент повинен мати рахунок у гривнях та надати емітенту довідку про резидентність, яка відповідає вимогам, що встановлені чинним законодавством України.
      У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується до особистого звернення власника на рахунку в емітента №364110310 в АТ «ТАСКОМБАНК» , код банку 339500, код за ЄДРПОУ 09806443. На депоновані кошти відсотки не нараховуються та не виплачуються.
      Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями, розраховується за формулою:
      UAH%i t
      Сі = N * ------------- * ---------
      100% 365
      де
      Сі - сума відсоткового доходу;
      N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;
      UAH%i - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;
      t – кількість днів у відповідному відсотковому періоді;
      365 – кількість днів у році;
      Сума результату по кожній облігації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію.
      Відсоткова ставка на перший - четвертий відсоткові періоди для облігацій встановлюється в розмірі 18% (вісімнадцять) відсотків річних.
      Відсоткові ставки на п’ятий – восьмий, дев’ятий – дванадцятий, тринадцятий – шістнадцятий та сімнадцятий - двадцятий відсоткові періоди встановлюється за рішенням Спостережної Ради Емітента, виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншою, ніж облікова ставка Національного банку України;
      В першому кварталі було виплачено 2 798 178,24 грн. за всіма облігаціями випуску,
      В другому кварталі було виплачено 3 066 743,20 грн. за всіма облігаціями випуску,
      В третьому кварталі було виплачено 3 339 790,25 грн. за всіма облігаціями випуску,
      В третьому кварталі було виплачено 3 303 849,36 грн. за всіма облігаціями випуску,

      Повне найменування та місцезнаходження особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, дата і номер ліцензії на цей вид діяльності.
      Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
      місцезнаходження: 04107, м.Київ, вул.Тропініна, 7-Г
      ліцензія АВ №498004 від 19.11.2009

      таких цінних паперів немає

      таких цінних паперів немає

 

Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:
Печатка
Аудитори:
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:
Печатка
Аудитори:

 

Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

      Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
     
      Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
     
      Протягом звітного періоду емітент продовжував здійснювати свою основну діяльність відповідно до отриманих дозволів та ліцензій згідно чинного законодавства України. розмір кредитного портфелю станом на 31.12.2012 досяг 1 526 312тис.грн., розмір вкладень в цінні папери 188 651 тис.грн., сума активів 2 294 520 тис.грн., обсяг залучених коштів юридичних осіб досяг 888 787тис.грн., фізичних осіб 972 205тис.грн., розмір власного капіталу склав 313 721тис.грн.
      Погіршення фінансово-економічних показників емітентом не планується
     
      У найбільшій мірі негативно вплинути на можливість отримання емітентом у майбутньому таких самих чи вищих результатів порівняно з результатами, отриманими за попередній звітний період, можуть зовнішні фактори, а саме: макроекономічна нестабільність, різкі зміни курсів валют, ринкова коньюнктура, політична ситуація у країні. Ймовірність настання таких подій - середня.
      Суттєві події/фактори, які можуть покращити результати діяльності емітента - здійснення реформ в економіці країни, стабільність валютних курсів, економічний зріст в країні. Ймовірність настання факторів - середня.
     
      Інформація про витрати, які були понесені емітентом за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку виробництва, у тому числі капітальні витрати на такі цілі, із зазначенням джерел їх покриття - на 31.12.2012 - 15 006,5тис. грн.
     
     
     

 

Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

      16.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО»
      Юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 4, тел. 370-30-44
      Код за ЄДРПОУ: 20197074
      Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги № 2868 від 23.04.2002 року, дійсне до 22.12.2016 року.
      Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів серії АВ №000055, від 21.02.2012 року.
      Договір на надання аудиторських послуг № 162/17А від 23.12.2011 р.
      Термін проведення аудиту з 01.02.2012 по 26.03.2012.
      16.2. Рішення про затвердження аудитора (аудиторської фірми) приймала Спостережна Рада Банку. Протягом трьох останніх звітних років аудиторські перевіри проводились один раз на рік.
      16.3. Фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента, у тому числі інформація про наявність істотної зацікавленості, яка пов'язує аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента) - відсутні.
      16.4 Аудит проводився однією аудиторською фірмою.
      16.5 Рішення про затвердження аудитора (аудиторської фірми) приймає Спостережна Рада Банку.

 

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.
Посада керівника емітента
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента
Посада головного бухгалтера емітента
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

Узагальнені дані річної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) АТ "ТАСКОМБАНК"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 04073
1.1.6. Область м.Київ
1.1.7. Район Оболонський
1.1.8. Населений пункт Кїив
1.1.9. Вулиця Куренівська
1.1.10. Будинок 15А
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва ААБ №527631
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 09.06.2011
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Оболонська районна в м.Києві державна адміністрація
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 220000000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 220000000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
Головне управління НБУ по м.Києву і Київській області 321024 32007140501 гривня

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Інше грошове посередництво 65.12.0

1.5. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1234
ТОВ "Рейтингове агенство "ІВІ-Рейтинг" уповноважене 28.03.2012 uaBBB

 

2. Інформація про дивіденди
За звітний період За період, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
12345
Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн 0 0 0 0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн 0 0 0 0

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м.Київ, вул.Тропініна, 7 Депозитарна діяльність депозитарію НКЦПФР 19.11.2009 АВ№498004
ТОВ "БДО" Товариство з обмеженою відповідальністю 20197074 49000, м.Дніпропетровськ, вул.Сєрова, 4 Аудиторська фірма Аудиторська палата України 23.04.2002 2868
АТ "Страхова Група "ТАС" (приватне) Акціонерне товариство 25821620 03062, м.Київ, пр.Перемоги, 65 Страхові послуги Держфінпослуг 12.10.2005 АБ№100306

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифіка-
ційний номер
Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011
16.10.2012 203/1/2012 НКЦПФР UA0801121007 прості бездокументарна іменні 50 4400000 220000000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Термін виплати процентів Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011
22.09.2010 86/2/10 ДКЦПФР 1000 100000 бездокументарна іменні 100000000 15 щоквартально 24.09.2015
10.03.2011 44/2/11 ДКЦПФР 1000 100000 бездокументарна іменні 100000000 18 щоквартально 17.03.2016

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.) 0
у тому числі: сертифікатів акцій 0
сертифікатів облігацій 0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) 0
у тому числі: сертифікатів акцій 0
сертифікатів облігацій 0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 0

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345

      Гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів не надавались
      .

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення 64922 76791 67715 73394 132637 150185
будівлі та споруди 57062 65355 67610 73201 124672 138556
машини та обладнання 6348 9763 0 193 6348 9956
транспортні засоби 1512 1673 105 0 1617 1673
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення 40 22 0 0 40 22
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 30 14 0 0 30 14
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 10 8 0 0 10 8
Усього 64962 76813 67715 73394 132677 150207

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний рік За рік, що передував звітному
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 313721 216095
Статутний капітал 220000 165000
Скоригований статутний капітал 224295 169295
Опис* Під вартістю чистих активів емітента розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Під вартістю чистих активів емітента розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Висновок** Розрахункова вартість чистих активів(313721тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(224295тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець звітного періоду. Розрахункова вартість чистих активів(216095тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(169295тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець звітного періоду.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123
01.03.2012 03.03.2012 Інформація про інші суттєві дії, що впливають на фінансово-господарський стан емітента
10.07.2012 11.07.2012 Інформація про інші суттєві дії, що впливають на фінансово-господарський стан емітента
10.08.2012 13.08.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
15.08.2012 16.08.2012 Інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента
17.08.2012 20.08.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
12.11.2012 13.11.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2012 р.
Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1234
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 381358 610000
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 0 1572 20339
Торгові цінні папери 0 0 0
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0 0
Кошти в інших банках 7 23979 404866
Кредити та заборгованість клієнтів 8 1526312 871643
Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 188651 146907
Цінні папери в портфелі банку до погашення 0 0 0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 10 10036 6231
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 0 394 0
Відстрочений податковий актив 0 4192 587
Гудвіл 0 0 0
Основні засоби та нематеріальні активи 11 79355 76376
Інші фінансові активи 12 15827 115551
Інші активи 13 3690 4209
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 14 59154 142975
Усього активів 0 2294520 2399684
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 15 47500 380101
Кошти клієнтів 16 1813492 1702445
Боргові цінні папери, емітовані банком 17 59438 42036
Інші залучені кошти 0 0 0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 0 0 326
Відстрочені податкові зобов'язання 0 0 0
Резерви за зобов'язаннями 18 4 168
Інші фінансові зобов'язання 19 730 104
Інші зобов'язання 20 4402 3175
Субординований борг 21 55233 55234
Зобов'язання групи вибуття 0 0 0
Усього зобов'язань 0 1980799 2183589
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 22 224295 169295
Емісійні різниці 22 11 0
Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 0 68388 27064
Резервні та інші фонди банку 0 1824 521
Резерви переоцінки 23 19203 192015
Неконтрольована частка 0 0 0
Усього власного капіталу 0 313721 216095
Усього зобов'язань та власного капіталу 0 2294520 2399684

Затверджено до випуску та підписано 26.04.2013
Прізвище виконавця, номер телефону Устименко Н.М. 044-393-25-60

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)
за 2012 рік
Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1234
Процентні доходи 25 242736 165137
Процентні витрати 25 (165046) (137957)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 0 77690 27180
Комісійні доходи 26 37147 34219
Комісійні витрати 26 (4185) (5513)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 0 0 0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 0 0 0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки 0 0 0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 9 (1902) (4316)
Результат від операцій з іноземною валютою 0 46098 17171
Результат від переоцінки іноземної валюти 0 (288) (260)
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 0 0 0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0 0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0 0
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 7,8 (83377) (79918)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 12,13 (128) 31
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 9 (10) (108)
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0 0
Відрахування до резервів за зобов'язаннями 18 164 (64)
Інші операційні доходи 33 61834 115959
Адміністративні та інші операційні витрати 28 (93336) (69330)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 0 0 0
Прибуток/(збиток) до оподаткування 0 39707 35051
Витрати на податок на прибуток 29 2920 59
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 0 42627 35110
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 0 0 0
Прибуток/(збиток) за рік 0 42627 35110
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 (12) (7)
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 0 0 1993
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків 0 0 0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності 0 0 0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 0 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування за рік 0 (12) 1986
Усього сукупного доходу за рік 0 42615 37096
Прибуток (збиток), що належить: 0 0 0
власникам банку 0 42615 37096
неконтрольованій частці 0 0 0
Усього сукупного доходу, що належить: 0 0 0
власникам банку 0 42615 37096
неконтрольованій частці 0 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 30 0 0
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 13 11
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 13 11
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 0 0 0
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: 0 0 0
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0 0 0

Затверджено до випуску та підписано 26.04.2013
Прізвище виконавця, номер телефону Устименко Н.М. 044-393-25-60

Звіт про прибутки і збитки
за 2012 рік
Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1234
Процентні доходи 0 0 0
Процентні витрати 0 0 0
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 0 0 0
Комісійні доходи 0 0 0
Комісійні витрати 0 0 0
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 0 0 0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 0 0 0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0 0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0 0
Результат від операцій з іноземною валютою 0 0 0
Результат від переоцінки іноземної валюти 0 0 0
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 0 0 0
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0 0
Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0 0
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 0 0 0
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 0 0 0
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0 0
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0 0
Відрахування до резервів за зобов'язаннями 0 0 0
Інші операційні доходи 0 0 0
Адміністративні та інші операційні витрати 0 0 0
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 0 0 0
Прибуток/(збиток) до оподаткування 0 0 0
Витрати на податок на прибуток 0 0 0
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 0 0 0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 0 0 0
Прибуток/(збиток) за рік 0 0 0
Прибуток /(збиток), що належить: 0 0 0
власникам банку 0 0 0
неконтрольованій частці 0 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 0 0 0
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 0 0 0
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам: 0 0 0
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0 0 0

Затверджено до випуску та підписано 26.04.2013
Прізвище виконавця, номер телефону Устименко Н.М. 044-393-25-60

Звіт про сукупний дохід
за 2012 рік
Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1234
Прибуток/(збиток) за рік 0 0 0
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0 0
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 0 0 0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків 0 0 0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності 0 0 0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 0 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 0 0 0
Усього сукупного доходу за рік 0 0 0
Усього сукупного доходу, що належить: 0 0 0
власникам банку 0 0 0
неконтрольованій частці 0 0 0

Затверджено до випуску та підписано 26.04.2013
Прізвище виконавця, номер телефону Устименко Н.М. 044-393-25-60

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2012 рік
Найменування статті Примітки Належить власникам банку Неконтро- льована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці резервні, інші фонди та резерви переоцінки нерозпо- ділений прибуток усього
123456789
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) 0 169295 0 17678 (7974) 178999 0 178999
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду 0 169295 0 17678 (7974) 178999 0 178999
Усього сукупного доходу 29 0 0 2058 35038 37096 0 37096
Емісія акцій: 0 0 0 0 0 0 0 0
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів: 0 0 0 0 0 0 0 0
купівля 0 0 0 0 0 0 0 0
продаж 0 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 0 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець попереднього періоду 0 169295 0 19736 27064 216095 0 216095
Усього скупного доходу 29 0 0 1291 41324 42615 0 42615
Емісія акцій: 28 0 0 0 0 0 0 0
номінальна вартість 0 55000 0 0 0 55000 0 55000
емісійний дохід 0 0 11 0 0 11 0 11
Власні акції, що викуплені в акціонерів: 0 0 0 0 0 0 0 0
купівля 0 0 0 0 0 0 0 0
продаж 0 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 0 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець звітного періоду 0 224295 11 21027 68388 313721 0 313721

Затверджено до випуску та підписано 26.04.2013
Прізвище виконавця, номер телефону Устименко Н.М. 044-393-25-60

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 2012 рік
Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1234
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані 0 228460 168011
Процентні витрати, що сплачені 0 (163231) (136271)
Комісійні доходи, що отримані 0 36959 34219
Комісійні витрати, що сплачені 0 (4185) (5513)
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 0 46098 16911
Інші отримані операційні доходи 0 47431 123497
Виплати на утримання персоналу, сплачені 0 (50222) (42384)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 0 (26830) (21589)
Податок на прибуток, сплачений 0 (1402) (143)
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 0 113078 136738
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 0 18767 (20340)
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 0 380760 (118960)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 0 (810795) (277387)
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 0 99724 57
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 0 163727 (63778)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 (332406) 105045
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 0 109025 362483
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 17412 (5623)
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 0 1689 1311
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 0 (239019) 119546
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 (44209) 6393
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0 0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0 0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 0 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 0 0 0
Придбання асоційованих компаній 0 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 0 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 0 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 0 0 0
Придбання основних засобів 0 (9718) (14389)
Надходження від реалізації основних засобів 0 75 221
Придбання нематеріальних активів 0 (2942) 0
Надходження від вибуття нематеріальних активів 0 0 0
Дивіденди, що отримані 0 12448 57065
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності 0 (44346) 49290
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій 0 55000 0
Емісія привілейованих акцій 0 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 0 11 0
Викуп власних акцій 0 0 0
Продаж власних акцій 0 0 0
Отримання субординованого боргу 0 0 45000
Погашення субординованого боргу 0 0 0
Отримання інших залучених коштів 0 0 0
Повернення інших залучених коштів 0 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 0 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 0 0 0
Дивіденди, що виплачені 0 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 0 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності 0 55011 45000
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти 0 (288) (260)
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 0 (228642) 213576
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 0 610000 396424
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 0 381358 610000

Затверджено до випуску та підписано 26.04.2013
Прізвище виконавця, номер телефону Устименко Н.М. 044-393-25-60

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2012 рік
Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1234
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування 0 0 0
Коригування: 0 0 0
Знос та амортизація 0 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 0 0 0
Амортизація дисконту/(премії) 0 0 0
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 0 0 0
(Нараховані доходи) 0 0 0
Нараховані витрати 0 0 0
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 0 0 0
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 0 0 0
Інший рух коштів, що не є грошовим 0 0 0
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 0 0 0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 0 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 0 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 0 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 0 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 0 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 0 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 0 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток 0 0 0
Податок на прибуток, що сплачений 0 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 0 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0 0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0 0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 0 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 0 0 0
Придбання асоційованих компаній 0 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 0 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 0 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 0 0 0
Придбання основних засобів 0 0 0
Надходження від реалізації основних засобів 0 0 0
Придбання нематеріальних активів 0 0 0
Надходження від вибуття нематеріальних активів 0 0 0
Дивіденди, що отримані 0 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від інвестиційної діяльності 0 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій 0 0 0
Емісія привілейованих акцій 0 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 0 0 0
Викуп власних акцій 0 0 0
Продаж власних акцій 0 0 0
Отримання субординованого боргу 0 0 0
Погашення субординованого боргу 0 0 0
Отримання інших залучених коштів 0 0 0
Повернення інших залучених коштів 0 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 0 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 0 0 0
Дивіденди, що виплачені 0 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 0 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності 0 0 0
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти 0 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 0 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 0 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 0 0 0

Затверджено до випуску та підписано 26.04.2013
Прізвище виконавця, номер телефону Устименко Н.М. 044-393-25-60

 

Примітки до фінансової звітності
     

      Основа подання фінансової звітності
      Заява про відповідність
      Фінансова звітність складена у відповідності з положеннями Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ).
      Історична вартість
      Дана фінансова звітність була підготовлена на основі принципу оцінки за історичною вартістю, за винятком таких статей як цінні папери, наявні для продажу, будівлі, які відображені за вартістю переоцінки за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності, а також інвестиційна нерухомість, яка обліковується за справедливою вартістю.
      Бухгалтерський облік в умовах гіперінфляції
      Україна вважалася країною з гіперінфляційною економікою протягом десятирічного періоду, що закінчився 31 грудня 2000 року. Вплив застосування МСФЗ (МСБО) 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» полягає в тому, що немонетарні статті були перераховані із застосуванням індексу споживчих цін в валюту виміру, яка була чинною на 31 грудня 2000 року, і ці перераховані показники були покладені в основу облікових записів в наступних облікових періодах.
      Функціональна валюта та валюта подання
      Основний об’єм операцій Банку здійснюється в гривнях. Українська гривня являється національною валютою України, в цій валюті ведуться бухгалтерські записи та складається звітність за національними правилами обліку. Виходячи з цього, Банк визначив українську гривню в якості функціональної валюти. Операції в інших валютах, ніж гривня, розглядаються як операції в іноземних валютах. Валютою подання фінансової звітності також визначена українська гривня. Всі суми в даній фінансовій звітності представлені в тисячах українських гривень (якщо не вказано інше).
     
      Облікова політика і методи оцінки
     
      Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, що повинні застосовуватись Банком
      В цілому, облікова політика відповідає тій, що застосовувалась у попередньому звітному році. Деякі нові стандарти та інтерпретації стали обов’язковими для застосування з 1 січня 2012 року. Нижче наведені нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які повинні застосовуватись Банком у теперішній час або в майбутньому:
     
      Поправка до МСБО 12 «Податок на прибуток» - «Відшкодування активів, що лежать в основі відкладених податків» роз'яснює механізм визначення відстроченого податку щодо інвестиційної нерухомості, що переоцінюється по справедливій вартості. В рамках поправки вводиться спростовне припущення про те, що відстрочений податок на інвестиційну нерухомість, для оцінки якої використовується модель справедливої вартості згідно з МСБО 40, має визначатися на підставі
      припущення про те, що її балансова вартість буде відшкодована за допомогою продажу. Крім того, в поправці введена вимога про необхідність розрахунку відстроченого податку за активами, що не амортизуються, які оцінюються згідно моделі переоцінки в МСБО 16, тільки на підставі припущення про продаж активу. Поправка набирає чинності для річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2012 або пізніше.
      Поправки до МСФЗ 7 „Фінансові інструменти: розкриття інформації” – Ці поправки запроваджують додаткові розкриття інформації, призначені для того, щоб користувачі фінансової звітності могли покращити своє розуміння операцій передачі фінансових активів (наприклад, сек’юритизації), у тому числі розуміння можливого впливу будь-яких ризиків, які можуть залишатися у підприємства, яке передало активи. Згідно з поправками, вимагаються також додаткові розкриття інформації, якщо відбуваються операції передачі у невідповідних сумах ближче до кінця звітного періоду.
      Прийняття зазначених стандартів та інтерпретацій не мало суттєвого впливу на фінансові результати та фінансовий стан Банку.
     
      Примітка 12. Інші фінансові активи
      31.12.2012 31.12.2011
      Дебіторська заборгованість за цінними паперами - 101 316
      Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками 2 466 616
      Грошові кошти з обмеженим правом використання 12 929 13 478
      Інші фінансові активи 468 523
      Резерв на зменшення корисності * (36) (382)
      Усього інших фінансових активів за мінусом резервів 15 827 115 551
     
      Примітка. Інші активи
      31.12.2012 31.12.2012
      Дебіторська заборгованість з придбання активів 1 310 1 885
      Витрати майбутніх періодів 906 349
      Передоплата за послуги 1 004 662
      Матеріали 63 128
      Дорогоцінні метали 426 -
      Інші активи 116 1 211
      Резерв на зменшення корисності інших активів (135) (26)
      Усього інших активів за мінусом резервів 3 690 4 209
     
      Примітка 19. Інші фінансові зобов'язання
      Найменування статті 31.12.2012 31.12.2011
      Розрахунки по операціях клієнтів 692 80
      Інші фінансові зобов'язання 38 24
      Усього інших фінансових зобов'язань 730 104
     
     
      Примітка 20. Інші зобов'язання
      31.12.2012 31.12.2011
      Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім податку на прибуток 87 20
      Кредиторська заборгованість перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 1 572 834
      Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 2 420 2 281
      Доходи майбутніх періодів 302 29
      Інша заборгованість 21 11
      Усього 4 402 3 175
     
      Примітка 27. Інші операційні доходи
     
      2012 2011
      Дивіденди 12 448 57 065
      Дохід від надання в оренду інвестиційної нерухомості 502 126
      Дохід від операційного лізингу (оренди) 4 181 230
      Дохід від вибуття основних засобів та нематеріальних активів 92 5
      Дохід від реалізації активів на продаж 46 751 43 162
      Результат від довгострокового викупу власних облігацій 5 176 15 579
      Штрафи, пені отримані 186 350
      Результат переуступлення прав вимоги за кредитними операціями (7 670) (606)
      Інші 168 48
      Усього операційних доходів 61 834 115 959
     
     
      Примітка 28. Адміністративні та інші операційні витрати
      2012 2011
      Витрати на утримання персоналу (50 361) (42 384)
      Амортизація основних засобів та нематеріальних активів (8 476) (5 719)
      Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів,
      телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги (5 468) (4 054)
      Витрати на оперативний лізинг (оренду) (10 180) (5 942)
      Інші витрати, пов'язані з основними засобами (2 942) (1 392)
      Професійні послуги (3 059) (1 810)
      Витрати на маркетинг та рекламу (881) (145)
      Сплата інших податків та зборів платежів, крім податку на прибуток (5 441) (3 779)
      Інші (6 528) (4 105)
      Усього адміністративних та інших операційних витрат (93 336) (69 330)

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

 

Загальні збори акціонерів
Кількість проведених загальних зборів за останні три роки
№ з/п Рік Чергові збори Позачергові збори
1234
1 2010 1 -
2 2011 1 -
3 2012 1 2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Реєстраційна комісія
Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Бюлетенями (таємне голосування)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства v
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть)
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вкажіть необхідне) Ні

 

Органи акціонерного товариства
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 4
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 4

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 344
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне) Так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою v
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інші (запишіть)
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі v
Знання у сфері фінансів і менеджменту v
Особисті якості (чесність, відповідальність) v
Відсутність конфлікту інтересів v
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інші (запишіть)
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства v
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
Інше (запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вкажіть необхідне) Так
Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1234
Члени правління (директор)
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління v
Секретар загальних зборів v
Секретар наглядової ради v
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
Інше (запишіть)

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
12345
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) v v
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) v
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету v
Обрання та відкликання голови виконавчого органу v
Обрання та відкликання членів виконавчого органу v
Обрання та відкликання голови наглядової ради v
Обрання та відкликання членів наглядової ради v
Обрання голови та членів ревізійної комісії v
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу v
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради v
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу v v
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій v
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій v v
Затвердження аудитора v
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів v

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів v
Положення про наглядову раду v
Положення про виконавчий орган (правління) v
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію v
Положення про акції акціонерного товариства v
Положення про порядок розподілу прибутку v
Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
123456
Фінансова звітність, результати діяльності v v v v v
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу v v
Інформація про склад органів товариства v v v v v
Статут та внутрішні документи v v v v
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення v v v
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства v v

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Раз на рік
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне) Наглядова рада
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Ревізійна комісія v
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства v
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
З власної ініціативи v
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням правління
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне) Ні

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Випуск акцій v
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій v
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори v
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть)
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Так
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття. 20.04.2011
Яким органом прийнятий? Загальними зборами акціонерів
Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Так
Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено. Розміщено на веб-сторінці емітента

     
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

      Виконується

 

Звіт про корпоративне управління*

      Основною метою діяльності АТ «ТАСКОМБАНК» є одержання прибутку в інтересах АТ «ТАСКОМБАНК» та його акціонерів

      Тігіпко Сергію Леонідовичу належить 99% голосів від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «Страхова компанія «Індустріальна», 03062, м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, будинок 65, код за ЄДРПОУ 32920354.
      ПрАТ «Страхова компанія «Індустріальна» належить 49,4312% голосів від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «Холдінгова компанія «ТЕКО-ДНІПРОМЕТИЗ».
      Тігіпко Наталії Іванівні належить 85% голосів від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «Страхова компанія «КАПІТАЛ ГРУП», 01033, м. Київ , Голосіївський район, вулиця Саксаганського, будинок, 39-А, код за ЄДРПОУ 31282857.
      ПрАТ «Страхова компанія «КАПІТАЛ ГРУП» належить 50% голосів від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «Холдінгова компанія «ТЕКО-ДНІПРОМЕТИЗ».
      ПрАТ «Холдінгова компанія «ТЕКО-ДНІПРОМЕТИЗ» 03062, м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, будинок 65, код за ЄДРПОУ 31282490 належить 99,6538% голосів від загальної кількості голосуючих акцій АТ «ТАСКОМБАНК».
      Змін у складі власників істотної участі банку в 2012 році не було.

      Фактів порушення членами Спостережної Ради та Правління АТ «ТАСКОМБАНК» внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди АТ «ТАСКОМБАНК» або споживачам фінансових послуг у 2012 році не виявлено.

      Протягом 2012 року Національним банком України до АТ «ТАСКОМБАНК» було застосовано три заходи впливу у вигляді письмового застереження. А саме:
      - письмове застереження №48-112/761-3515БТ від 03.04.2012р. за порушення Банком законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;
      - письмове застереження №28-212/2502-5107 від 21.05.2012р. за порушення Банком вимог валютного законодавства та нормативно – правових актів НБУ;
      - письмове застереження №28-212/3283-6773 від 05.07.2012р. за порушення Банком вимог валютного законодавства та нормативно – правових актів НБУ.
      До членів її наглядової ради та виконавчого органу заходи впливу, протягом року органами державної влади не застосовувались.

      Відповідно до чинного законодавства України та вимог Національного банку України АТ «ТАСКОМБАНК» створив та постійно розвиває внутрішню систему оцінки та управління ризиками, що складається з постійного контролю за поточною діяльністю АТ «ТАСКОМБАНК», дотриманням відповідних нормативів, плануванням основних показників діяльності АТ «ТАСКОМБАНК».

      Протягом 2012 року Службою внутрішнього аудиту (далі - СВА) здійснено 12 планових перевірок, відповідно до затвердженого Головою Спостережної Ради Банку Плану роботи СВА на 2012 рік, та 5 позапланових перевірок на виконання завдань, наданих керівництвом Спостережної Ради Банку та Правлінням Банку.
      Підвищена увага під час аудиторських перевірок приділялась ефективності системи внутрішнього контролю та банківським операціям, що несуть найбільші ризики в діяльності Банку: активним операціям суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб, поточним торговельним та неторговельним операціям в іноземній валюті, валютно-обмінним операціям та операціям розрахунково-касового обслуговування клієнтів, з питань організації роботи та системи внутрішнього контролю щодо реалізації в Банку програм по запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, достовірності бухгалтерського обліку та звітності, достатності в Банку інформаційних систем та технологій, автоматизації банківських процесів, стану нормативного забезпечення (з питань зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці та захисту персональних даних у Банку, з питань фінансового моніторингу, закриття недіючих рахунків, нормативної регламентації порядку приймання-передачі документів при звільненні матеріально-відповідальних осіб на Відділеннях і в Регіональних центрах) та інше.
      За результатами проведених перевірок Службою внутрішнього аудиту налагоджено процедуру реалізації матеріалів перевірок за схемою: максимальне усунення недоліків та порушень під час перевірок; підготовка перевіреними регіональними структурними підрозділами та підрозділами Головного офісу при безпосередній участі СВА Планів заходів щодо усунення встановлених аудиторськими перевірками порушень та недоліків; розгляд матеріалів перевірок Служби внутрішнього аудиту на засіданнях Правління Банку та прийняття керівництвом Банку рішень за поданням СВА; обговорення матеріалів перевірок та адекватності прийнятих керівництвом Банку заходів щодо недопущення порушень у майбутньому на засіданнях Аудиторського комітету Спостережної Ради Банку; контроль з боку Служби внутрішнього аудиту щодо усунення відповідними структурними підрозділами встановлених порушень та недоліків, впровадження рекомендацій з наданням матеріалів Голові Спостережної Ради та Голові Правління Банку; вибіркова перевірка структурних підрозділів щодо стану впровадження наданих СВА рекомендацій.

      Таких фактів протягом 2012 року не було.

      Таких фактів протягом 2012 року не було.

      Таких фактів протягом 2012 року не було.

      Рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку - виконуються.

      Змін зовнішнього аудитора АТ «ТАСКОМБАНК» протягом 2012 року не було.

      Діяльність зовнішнього аудитора ТОВ «БДО», зокрема:
      загальний стаж аудиторської діяльності - 19 років;

      кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги АТ «ТАСКОМБАНК» - 6 років;

      перелік інших аудиторських послуг, що надавалися АТ «ТАСКОМБАНК» протягом 2012 року - не надавались;

      випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора - випадків не було;

      ротації аудиторів у АТ «ТАСКОМБАНК» протягом останніх п'яти років - остання ротація відбулась у 2007 році ;

      стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом 2012 року, та факти подання недостовірної звітності АТ «ТАСКОМБАНК», що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг - стягнень не має;

      Договірна база, переддоговірні відносини, інформація, що надається клієнтам банку, приведені у відповідність з вимогами статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів», статті 1054 Цивільного кодексу України, Постанови Правління НБУ від 10.05.2007 р. №168, з метою дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів при наданні фінансових послуг банком.
      Механізм розгляду скарг споживачів фінансових послуг в АТ «ТАСКОМБАНК» регламентований відповідно до Конституції України, Закону України «Про звернення громадян» та інших законодавчих актів України з метою встановлення єдиного порядку розгляду та обліку звернень і особистого прийому громадян в АТ «ТАСКОМБАНК», а також відповідальності за порушення законодавства України про звернення громадян.

      Уповноважені розглядати скарги особи - Голова Правління Банку, Заступники Голови Правління Банку.

      Стан розгляду АТ «ТАСКОМБАНК» протягом 2012 року скарг стосовно надання фінансових послуг - скарги розглядаються належним чином відповідно до чинного законодавства України.

      Позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою протягом 2012 року не було.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.