Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Дубєй Володимир Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.04.2014
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
09806443
4. Місцезнаходження
04073, Київ, Куренiвська, 15а
5. Міжміський код, телефон та факс
44 428-97-46 44 428-97-46

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2014
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.tascombank.com.ua в мережі Інтернет 25.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - не випускались
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" - не випускались
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не надається, взв"язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi
"Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв" - конвертацiя не здiйснювалась
"Iнформацiя про замiну управителя" - iнформацiя вiдсутня
"Iнформацiя про керуючого iпотекою" - iнформацiя вiдсутня
"Iнформацiя про трансформацiю"- iнформацiя вiдсутня
"Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом"- iнформацiя вiдсутня
"Iнформацiя про iпотечне покриття" - iнформацiя вiдсутня
Фiнансова звiтнiсть складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
"звiт про стан об'єкта нерухомостi" - не розкривається, в зв"язку з тим, що АТ "ТАСКОМБАНК" не є емiтентом цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААБ 527631
3. Дата проведення державної реєстрації 21.10.1991
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 220000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 478
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 65.19 Iншi види грошового посередництва, 0 0, 0 0
10. Органи управління підприємства Органами управлiння Банку вiдповiдно до Статуту Банку є: - Загальнi збори акцiонерiв Банку(вищий орган управлiння Банку); - Спостережна рада Банку; - Правлiння Банку. Банк також забезпечує функцiонування ефективної системи контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Така система контролю включає дiяльнiсть: – Ревiзiйної комiсiї Банку; – Служби внутрiшнього аудиту Банку.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Головне управлiння НБУ по м.Києву i Київськiй областi
2) МФО банку 321024
3) поточний рахунок 32007140501
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті ПАТ "ВТБ Банк"
5) МФО банку 321767
6) поточний рахунок 16006101002945
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи АЕ 263379 24.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Опис Срок дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - депозитарна дiяльнiсть Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування АЕ 263380 24.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Опис Срок дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений
Банкiвська лiцензiя 84 25.10.2011 Нацiональний банк України
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Брокерська дiяльнiсть АВ 581426 04.07.2011 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Опис АТ "ТАСКОМБАНК" пiсля закiнчення термiну дiї даної лiцензiї планує одержання нової лiцензiї для здiйснення дiяльностi на ринку цiнних паперiв
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Дилерська дiяльнiсть АВ 581427 04.07.2011 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Опис АТ "ТАСКОМБАНК" пiсля закiнчення термiну дiї даної лiцензiї планує одержання нової лiцензiї для здiйснення дiяльностi на ринку цiнних паперiв
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Андеррайтинг АВ 581428 04.07.2011 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Опис АТ "ТАСКОМБАНК" пiсля закiнчення термiну дiї даної лiцензiї планує одержання нової лiцензiї для здiйснення дiяльностi на ринку цiнних паперiв
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами АВ 581429 04.07.2011 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Опис АТ "ТАСКОМБАНК" пiсля закiнчення термiну дiї даної лiцензiї планує одержання нової лiцензiї для здiйснення дiяльностi на ринку цiнних паперiв

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1. Найменування Вiдсутнi
2. Організаційно-правова форма
3. Код за ЄДРПОУ 0
4. Місцезнаходження 0
5. Опис АТ "ТАСКОМБАНК" не має акцiй, часток, паїв в юридичних особах, створених протягом 1 кварталу 2014 року.

V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1 2 3
25.04.2014 25.04.2014 Не передбачено
Опис Посада корпоративного секретаря не передбачена Статутом.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Голова Спостережної Ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Назаренко Людмила Василiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ 901298 28.11.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 28.11.1997 року
4. Рік народження 1975
5. Освіта вища юридична
6. Стаж керівної роботи (років) 10
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО «СIТIТРЕНД-КРОК», начальник юридичного управлiння.
8. Опис Обрана Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 13 сiчня 2014 року обрано з 18 сiчня 2014 року Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» на строк 3 (три) роки.
Зазначена особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.
1. Посада Член Спостережної Ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дурицький Iгор Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 355656 13.11.2012 Мiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 09.03.2000 року
4. Рік народження 1975
5. Освіта вища економiчна
6. Стаж керівної роботи (років) 13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ «Фiнансова компанiя «Центр Фiнансових Рiшень», Генеральний директор
8. Опис Обраний Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 13 сiчня 2014 року обрано з 18 сiчня 2014 року Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» на строк 3 (три) роки.
Зазначена особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.
1. Посада Член Спостережної Ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Cавчук Сергiй Дмитрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ТТ 140477 13.11.2012 Оболонським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi 13.11.2012 року
4. Рік народження 1974
5. Освіта вища економiчна
6. Стаж керівної роботи (років) 9
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ «Рутил-iльменiтова компанiя», Директор департаменту стратегiчного планування
8. Опис Обраний Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 13 сiчня 2014 року обрано з 18 сiчня 2014 року Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» на строк 3 (три) роки.
Зазначена особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.
1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яценко Оксана Богданiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 054827 27.10.1995 Залiзничним РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4. Рік народження 1970
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 2
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав старший менеджер з фiнансової та банкiвської дiяльностi Дирекцiї з управлiння активами у фiнансовому секторi ТОВ «ТАС Груп»
8. Опис Зазначена особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мальцева Анастасiя Валерiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВМ 866627 06.03.2000 Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
4. Рік народження 1983
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Старший менеджер з фiнансової та страхової дiяльностi ТОВ «ТАС Груп»
8. Опис Зазначена особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гiренко Катерина Вiталiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВЕ 105027 20.06.2001 Будьоннiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
4. Рік народження 1984
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 1
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Старший менеджер з фiнансової та страхової дiяльностi ТОВ «ТАС Груп»
8. Опис Зазначена особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.
1. Посада Голова Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дубєй Володимир Володимирович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АК 969910 03.10.2000 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4. Рік народження 1961
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник Голови Правлiння АТ «Сведбанк» (публiчне).
8. Опис Зазначена особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має
1. Посада Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Альмяшев Iван Алiмович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 050854 15.01.1999 Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4. Рік народження 1976
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 8
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступника начальника Управлiння ризикiв – начальника вiддiлу кредитних ризикiв АТ «Сбербанк Росiї»
8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
1. Посада Заступник Голова Правлiння, Член Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Березнiкова Рината Миколаївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ 763487 01.10.1997 1ВМ Павлоградського МВУМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4. Рік народження 1966
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор Департаменту по роботi з VIP-клiєнтами АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне)
8. Опис Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Опалатенко Сергiй Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ 502817 24.02.1997 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4. Рік народження 1969
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Голова Правлiння ПАТ «СК «ЛАФОРТ».
8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має
1. Посада Заступник Голови Правлiння- керiвник Центрального регiону, Член Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Поляк Олег Якович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 931610 14.04.2009 Подiльським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4. Рік народження 1982
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 8
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Виконуючого обов’язки директора Київського регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне).
8. Опис Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада Заступник Голови Правлiння – керiвник Схiдного регiону, Член Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Путiнцева Тетяна Володимирiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВК 377744 30.07.2007 Ворошиловським РВ ДМУ ГУМВС України в м. Донецьку
4. Рік народження 1975
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 11
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директора Донецького регiонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»
8. Опис Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада Заступник Голови Правлiння – керiвник Пiвденного регiону, Член Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Швець Андрiй Павлович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СА 360911 16.01.1997 Заводським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4. Рік народження 1976
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директора Запорiзького регiонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»
8. Опис Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сахань Олексiй Iванович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 394225 20.04.2000 Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi
4. Рік народження 1974
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 14
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав IТ - Директора АТ «ТАСКОМБАНК»
8. Опис Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування ТОВ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 30373906
4. Місцезнаходження 04112, м.Київ, вул.Грекова, 3, кв.9
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2091
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 284 18 65 (044) 284 18 66
8. Вид діяльності Аудит
9. Опис Аудиторська фiрма
1. Найменування ТОВ "Кредит-Рейтинг"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 31752402
4. Місцезнаходження 04080, м.Київ, вул. Верхнiй Вал, 72
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 6
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2015
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 490-25-50 (044) 490-25-54
8. Вид діяльності Рейтингове агенство
9. Опис Здiйснює рейтингову оцiнку.
1. Найменування АТ "СГ "ТАС" (приватне)
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 25821620
4. Місцезнаходження 03062, м.Київ, пр.Перемоги, 65
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 500438
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.12.2009
7. Міжміський код та телефон/факс 0 800 500 195 0 800 500 195
8. Вид діяльності Страховi послуги
9. Опис Страхова компанiя

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16.10.2012 203/1/2012 НКЦПФР UA0801121007 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 50 4400000 220000000 100
Опис Торгiвляакцiями здiйснюється на внутрвшньому ринку.
Акцiї iменнi простi в бездокументарнiй формi iснування - допущенi до котирувального списку 2 рiвня бiржового реєстру

2. Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22.09.2010 86/2/10 ДКЦПФР відсоткові 1000 100000 Бездокументарні іменні 100000000 17 Щоквартально 3562717.08 24.09.2015
Опис Торгiвля облiгацiями здiйснюється на внутрвшньому ринку.
Мета емiсiї облiгацiй:
Кошти залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї В використовуватимуться за такими напрямами:
- на проведення кредитних операцiй для юридичних та фiзичних осiб – 90% вiд фактично залучених коштiв;
- на проведення операцiй з цiнними паперами – 10% вiд фактично залучених коштiв.
Виплата доходу за облiгацiями та погашення облiгацiй вiдбуватиметься за рахунок доходу вiд дiяльностi емiтента, що залишиться в його розпорядженнi пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов’язкових платежiв.
Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування та поповнення статутного капiталу, а також для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi.
Порядок розмiщення облiгацiй:
А) адреси мiсць, дати початку та закiнчення розмiщення облiгацiй
Первинне розмiщення (продаж) облiгацiй проводиться емiтентом самостiйно на бiржi ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС» за адресою: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31; тел: (380 44) 522-88-08.
Дата початку розмiщення облiгацiй – 07.10.2010 року.
Дата закiнчення розмiщення облiгацiй – 30.12.2010 року, або дата розмiщення останньої облiгацiї, якщо таке розмiщення вiдбулось до 30.12.2010 року.
Звiт про результати розмiщення облiгацiй та результати розмiщення облiгацiй затверджується рiшенням Спостережної Ради емiтента.
Б) Можливiсть дострокового закiнчення розмiщення
Розмiщення облiгацiй може бути завершено достроково у разi продажу та повної оплати всiєї кiлькостi облiгацiй випуску до настання термiну закiнчення розмiщення. Рiшення про дострокове закiнчення розмiщення облiгацiй приймається рiшенням Спостережної Ради емiтента.
В) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно через органiзатора торгiвлi ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС»: зареєстрована Печерською районною у м. Києвi адмiнiстрацiєю 03.11.2008р., Код ЄДРПОУ 21672206; адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31; тел: (380 44) 522-88-08; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв — дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку cерiї АВ № 390872, видана на пiдставi рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 05.03.2009р.
Розмiщення облiгацiй здiйснюється у вiдповiдностi до Правил ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС».
Г) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно без залучення андерайтера на бiржi ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС».
Облигацiї iменнi процентнi серiї С в бездокументарнiй формi iснування - включенi до котирувального списку 2 рiвня бiржового реєстру.
10.03.2011 44/2/11 ДКЦПФР відсоткові 1000 100000 Бездокументарні іменні 100000000 20 Щоквартально 4467306.42 17.03.2016
Опис Торгiвля облiгацiями здiйснюється на внутрвшньому ринку.
Мета емiсiї облiгацiй:
Кошти залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї В використовуватимуться за такими напрямами:
- на проведення кредитних операцiй для юридичних та фiзичних осiб – 90% вiд фактично залучених коштiв;
- на проведення операцiй з цiнними паперами – 10% вiд фактично залучених коштiв.
Виплата доходу за облiгацiями та погашення облiгацiй вiдбуватиметься за рахунок доходу вiд дiяльностi емiтента, що залишиться в його розпорядженнi пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов’язкових платежiв.
Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування та поповнення статутного капiталу, а також для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi.
Порядок розмiщення облiгацiй:
А) адреси мiсць, дати початку та закiнчення розмiщення облiгацiй
Первинне розмiщення (продаж) облiгацiй проводиться емiтентом самостiйно на бiржi ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС» за адресою: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31; тел: (380 44) 522-88-08.
Дата початку розмiщення облiгацiй – 07.10.2010 року.
Дата закiнчення розмiщення облiгацiй – 30.12.2010 року, або дата розмiщення останньої облiгацiї, якщо таке розмiщення вiдбулось до 30.12.2010 року.
Звiт про результати розмiщення облiгацiй та результати розмiщення облiгацiй затверджується рiшенням Спостережної Ради емiтента.
Б) Можливiсть дострокового закiнчення розмiщення
Розмiщення облiгацiй може бути завершено достроково у разi продажу та повної оплати всiєї кiлькостi облiгацiй випуску до настання термiну закiнчення розмiщення. Рiшення про дострокове закiнчення розмiщення облiгацiй приймається рiшенням Спостережної Ради емiтента.
В) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно через органiзатора торгiвлi ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС»: зареєстрована Печерською районною у м. Києвi адмiнiстрацiєю 03.11.2008р., Код ЄДРПОУ 21672206; адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31; тел: (380 44) 522-88-08; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв — дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку cерiї АВ № 390872, видана на пiдставi рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 05.03.2009р.
Розмiщення облiгацiй здiйснюється у вiдповiдностi до Правил ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС».
Г) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно без залучення андерайтера на бiржi ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС».
Облигацiї iменнi процентнi серiї В в бездокументарнiй формi iснування - включенi до котирувального списку 2 рiвня бiржового реєстру.
30.04.2013 58/2/2013 НКЦПФР відсоткові 1000 100000 Бездокументарні іменні 100000000 18 Щоквартально 594794.64 25.05.2018
Опис Торгiвля облiгацiями здiйснюється на внутрвшньому ринку.
Мета емiсiї облiгацiй
Кошти залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї D використовуватимуться за такими напрямами:
- на проведення кредитних операцiй для юридичних та фiзичних осiб – 90% вiд фактично залучених коштiв;
- на проведення операцiй з цiнними паперами – 10% вiд фактично залучених коштiв.
Виплата доходу за облiгацiями та погашення облiгацiй вiдбуватиметься за рахунок доходу вiд дiяльностi емiтента, що залишиться в його розпорядженнi пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов’язкових платежiв.
Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування та поповнення статутного капiталу, а також для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi.
Порядок розмiщення облiгацiй
А) адреси мiсць, дати початку та закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй
Первинне укладання договорiв з першими власниками (продаж) облiгацiй проводиться емiтентом самостiйно на бiржi ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС» за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00.
Дата початку укладання договорiв з першими власниками облiгацiй – 27.05.2013 року.
Дата закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй – 25.11.2013 року, або дата розмiщення останньої облiгацiї, якщо таке вiдбулось до 25.11.2013 року.
Результати укладання договорiв з першими власниками облiгацiй, результати розмiщення облiгацiй та звiт про результати укладання договорiв з першими власниками облiгацiй затверджується рiшенням Спостережної Ради емiтента.
Б) Можливiсть дострокового закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй
У разi, якщо на запланований обсяг облiгацiй будуть укладенi договори з першими власниками облiгацiй та проведена повна оплата їх вартостi до настання термiну закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй, Спостережна Рада емiтента може прийняти рiшення про дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй.
В) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно через органiзатора торгiвлi ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС»: зареєстрована Печерською районною у м. Києвi адмiнiстрацiєю 03.11.2008р., Код ЄДРПОУ 21672206; адреса: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв — дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку серiї АВ № 390872, видана на пiдставi рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 05.03.2009р.
Розмiщення облiгацiй здiйснюється у вiдповiдностi до Правил ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС».
Г) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно без залучення андерайтера на бiржi ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС».
Облигацiї iменнi процентнi серiї D в бездокументарнiй формi iснування - включенi до котирувального списку 2 рiвня бiржового реєстру.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
Зобов'язання за цінними паперами X 187109 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 187109 X X
облiгацiї процентнi 22.09.2010 83284914 17 24.09.2015
облiгацiї процентнi 10.03.2011 90156981 20 17.03.2016
облiгацiї процентнi 30.04.2013 13667498 18 25.05.2018
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 2926 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 2679878 X X
Усього зобов'язань X 2869913 X X
Опис: Зобов'язання банку за результатами 1-го кварталу 2013 збiльшилися на 22% i склали 2,8 млрд грн. Кошти клiєнтiв (юридичних i фiзичних осiб) збiльшилися на 14% до 2 229,5 млн.грн. Зокрема, кошти юридичних осiб становили 809,6 млн.грн. i кошти фiзичних осiб зросли до 1 420 млн грн.

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 1 квартал 2014 року


Найменування статті Звітний період Попередній період
1 2 3
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 345752 144140
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 18726 32875
Торгові цінні папери 0 0
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0
Кошти в інших банках, у тому числі: 9660 42590
в іноземній валюті 10960 0
резерви під знецінення коштів в інших банках -2938 -5444
Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: 2307123 2089939
кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі: 2160566 1970073
в іноземній валюті 1241507 949975
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів -71658 -72152
кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: 146557 119866
в іноземній валюті 116047 85736
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів -9094 -5242
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому числі: 239478 176320
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж -10928 0
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у тому числі: 100000 0
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 0 0
Інвестиційна нерухомість 65121 65413
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 620 0
Відстрочений податковий актив 5780 5780
Основні засоби та нематеріальні активи 56049 57834
Інші фінансові активи, у тому числі: 14314 21532
резерви під інші фінансові активи -132 -102
Інші активи, у тому числі: 6125 5190
резерви під інші активи -921 -557
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 32328 32328
Усього активів, у тому числі: 3201076 2673941
в іноземній валюті 1638999 1276514
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків, у тому числі: 97870 55253
в іноземній валюті 0 0
Кошти клієнтів, у тому числі: 2229539 1952651
кошти юридичних осіб, у тому числі: 809634 762119
в іноземній валюті 413660 319093
кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі: 367656 349404
в іноземній валюті 100097 83219
кошти фізичних осіб, у тому числі: 1419905 1190532
в іноземній валюті 1045194 751760
кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі: 71297 34367
в іноземній валюті 36905 7959
Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі: 187109 179999
в іноземній валюті 0 0
Інші залучені кошти 110474 80434
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 2926 4269
Відстрочені податкові зобов'язання 0 0
Резерви за зобов’язаннями 3 3
Інші фінансові зобов’язання 177881 15427
Інші зобов'язання 8877 7994
Субординований борг 55234 55234
Зобов'язання групи вибуття 0 0
Усього зобов'язань, у тому числі: 2869913 2351264
в іноземній валюті 1574986 1164075
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 220000 220000
Емісійні різниці 11 11
Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 88645 81045
Резервні та інші фонди банку 3373 3373
Резерви переоцінки 19134 18248
Усього власного капіталу 331163 322677
Усього зобов'язань та власного капіталу 3201076 2673941
Примiтка. Потенцiйнi зобов’язання Банку
Розгляд справи в судi.
В ходi своєї поточної дiяльностi Банку час вiд часу доводиться виступати вiдповiдачем за позовами, що надходять до судових органiв у вiдношеннi до Банку. Виходячи з власної оцiнки, а також рекомендацiй внутрiшнiх та зовнiшнiх професiйних консультантiв, керiвництво Банку вважає, що результати таких судових справ не приведуть до суттєвих збиткiв для Банку, i вiдповiдно не нарахувало резерв за такими судовими справами.
Потенцiйнi податковi зобов'язання.
Можливе виникнення потенцiйних податкових зобов'язань. Податкове, валютне та митне законодавство України, часто змiнюється, а їх положення часто нечiткi або не розробленi. Також немає достатньої кiлькостi судових прецедентiв щодо цих проблем. Iснують рiзнi точки зору вiдносно тлумачення правових норм серед державних мiнiстерств, що викликає загальну невизначенiсть i створює пiдстави для конфлiктних ситуацiй. Правильнiсть складання податкових декларацiй, а також iншi питання дотримання законодавства, пiдлягають перевiрцi i вивченню з боку ряду контролюючих органiв, якi в законодавчому порядку уповноваженi накладати штрафи та пенi в значних обсягах. Перерахованi фактори визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно бiльших, нiж iснують в країнах з бiльш розвиненою податковою системою.
Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Банку здiйснюється в повнiй вiдповiдностi з дiючим законодавством, що регулює його дiяльнiсть, i що Банк нарахував всi вiдповiднi податки. В тих випадках, коли iснує невизначенiсть вiдносно сум податкiв до сплати, нарахування проводяться виходячи з оцiнок керiвництва Банку на основi аналiзу iнформацiї, що є в його розпорядженнi.
Зобов'язання за капiтальними iнвестицiями.
Станом на кiнець дня 31 березня 2014 року Банк не має контрактних зобов’язань, пов'язаних з реконструкцiєю будiвель, придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв.
Зобов'язання оперативного лiзингу (оренди).
Станом на кiнець дня 31 березня 2014 року Банк не має зобов’язаннь оперативного лiзiнгу (оренди).
Таблиця 1.Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за невiдмовною орендою
У зв’язку з вiдсутностi вiдповiдних даних не надається.
Зобов’язання з кредитуванням.
Таблиця 2 . Структура зобов’язань, що пов’язанi з кредитуванням
(тис.грн.)
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
1 2 4 5
1 Зобов’язання з кредитування, що наданi - -
2 Невикористанi кредитнi лiнiї 783 176 593 939
3 Експортнi акредитиви - 123
4 Iмпортнi акредитиви - -
5 Гарантiї виданi 2 049 3 249
6 Резерв за зобов’язаннями, що пов’язанi з кредитуванням (3) (3)
7 Усього зобов’язань, що пов’язанi з кредитуванням за мiнусом резерву 785 222 597 308
Таблиця 3 . Зобов'язання з кредитування у розрiзi валют
(тис.грн.)
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
1 2 4 5
1 Гривня 415 307 387 700
2 Долар США 337 793 166 576
3 Євро 32 122 43 032
4 Iншi - -
5 Усього 785 222 597 308
Активи, що наданi в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володiнням, користуванням та розпорядженням ними.
Таблиця 4. Активи, наданi в заставу
(тис.грн.)
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
активи, наданi в заставу забезпечене зобов’язання активи, наданi в заставу забезпечене зобов’язання
1 2 4 5 6 7
1 Торговi цiннi папери - - - -
2 Цiннi папери в портфелi Банку на продаж 73 528 68 419 25 538 24 759
3 Цiннi папери в портфелi Банку до погашення - - - -
4 Iнвестицiйна нерухомiсть - - - -
5 Основнi засоби - - - -
6 Iншi (Майновi права) 13 605 91 361 95 131 51 997
7 Усього 87 133 159 780 120 669 76 756

Затверджено до випуску та підписано      
25.04.2014 року   Керівник Дубєй В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Лашевська Л.В. (044) 428-97-46   Головний бухгалтер Устименко Н.М.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 1 квартал 2014 року


Найменування статті Звітний період Попередній період
за поточний квартал за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року за відповідний квартал попереднього року за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року
1 2 3 4 5
Процентні доходи 92577 92577 74721 74721
Процентні витрати -58724 -58724 -48783 -48783
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 33853 33853 25938 25938
Комісійні доходи 6957 6957 7011 7011
Комісійні витрати -2247 -2247 -653 -653
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 0 0 0 0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 0 0 0 0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки 743 743 0 0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж -1287 -1287 161 161
Результат від операцій з іноземною валютою 5396 5396 6367 6367
Результат від переоцінки іноземної валюти 7453 7453 -101 -101
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 0 0 0 0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0 0 0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0 0 0
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках -854 -854 10501 10501
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів -394 -394 -136 -136
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж -10928 -10928 0 0
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0 0 0
Відрахування до резервів за зобов'язаннями 0 0 -2 -2
Інші операційні доходи 2230 2230 12109 12109
Адміністративні та інші операційні витрати -30396 -30396 -25064 -25064
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 0 0 0 0
Прибуток/(збиток) до оподаткування 10526 10526 36131 36131
Витрати на податок на прибуток -2926 -2926 0 0
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 7600 7600 36131 36131
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 0 0 0 0
Прибуток/(збиток) 7600 7600 36131 36131
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 886 886 0 0
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 0 0 0 0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків 0 0 0 0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 0 0 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 886 886 0 0
Усього сукупного доходу 8486 8486 36131 36131
 
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

1.73

1.73

8.21

8.21
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 1.73 1.73 8.21 8.21
 
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

1.73

1.73

8.21

8.21
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0 0 0
 
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

1.73

1.73

8.21

8.21
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 1.73 1.73 8.21 8.21

Примiтка "Окремi показники дiяльностi банку" за I квартал 2014 року
.
Ря-док Найменування рядка На звiтну дату Нормативнi показники
1 2 3 4
1 Регулятивний капiтал банку (тис. грн.) 400 886 не менше 120 000
2 Адекватнiсть регулятивного капiталу1 (%) 14.00% не менше 10%
3 Спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв (%) 12.85% не менше 9%
4 Поточна лiквiднiсть2 (%) 103.73% не менше 40%
5 Максимальний розмiр кредитного ризику на одного контрагента (%) 23.38% не бiльше 25%
6 Великi кредитнi ризики (%) 415.06% не бiльше 800%
7 Максимальний розмiр кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному iнсайдеру(%) 1.09% не бiльше 5%
8 Максимальний сукупний розмiр кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих iнсайдерам (%) 4.32% не бiльше 30%
9 Рентабельнiсть активiв3 (%) 0.92% х
10 Кредитнi операцiї, що класифiкованi за I категорiєю якостi (тис. грн.) 1 203 461 х
10.1 Сформований резерв за операцiями, що класифiкованi за I категорiєю якостi (тис. грн.) 4 559 х
11 Кредитнi операцiї, що класифiкованi за II категорiєю якостi (тис. грн.) 1 702 089 х
11.1 Сформований резерв за операцiями, що класифiкованi за II категорiєю якостi (тис. грн.) 18 720 х
12 Кредитнi операцiї, що класифiкованi за III категорiєю якостi (тис. грн.) 182 992 х
12.1 Сформований резерв за операцiями, що класифiкованi за III категорiєю якостi (тис. грн.) 27 638 х
13 Кредитнi операцiї, що класифiкованi за IV категорiєю якостi (тис. грн.) 92 679 х
13.1 Сформований резерв за операцiями, що класифiкованi за IV категорiєю якостi (тис. грн.) 2 935 х
14 Кредитнi операцiї, що класифiкованi за V категорiєю якостi (тис. грн.) 37 277 х
14.1 Сформований резерв за операцiями, що класифiкованi за V категорiєю якостi (тис. грн.) 29 841 х
15 Чистий прибуток на одну просту акцiю (грн.) 1,73 х
16 Сума сплачених дивiдендiв за 2013 рiк на одну: - х
16.1 Просту акцiю - х
16.2 Привiлейовану акцiю - х
17 Перелiк учасникiв (акцiонерiв) банку, якi прямо та опосередковано володiють 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу банку Приватне акцiонерне товариство "Холдiнгова компанiя "ТЕКО-ДНIПРОМЕТИЗ";
Україна - 804;
пряма участь 99,7404%; опосередкована участь 0,0000% х
1 Адекватнiсть регулятивного капiталу вiдображає здатнiсть банку своєчасно i в повному обсязi розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають з торговельних, кредитних або iнших операцiй грошового характеру.
2 Поточна лiквiднiсть - спроможнiсть банку вчасно виконувати свої поточнi зобов'язання (до 31 дня) перед клiєнтами.
3 Рентабельнiсть активiв - показник ефективностi використання активiв.
Затверджено до випуску та підписано      
25.04.2014 року   Керівник Дубєй В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Лашевська Л.В. (044) 428-97-46   Головний бухгалтер Устименко Н.М.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)