Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Дубєй Володимир Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
09806443
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 01032, Київ, Симона Петлюри, 30
5. Міжміський код, телефон та факс
44 428-97-46 44 428-97-46
6. Електронна поштова адреса
a.karelin@tascombank.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Бюлетень. Цiннi папери України" 78   30.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.tascombank.com.ua в мережі Інтернет 30.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - АТ "ТАСКОМБАНК" не має акцiй, часток, паїв в юридичних особах, створених протягом 2014 року
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - Посада корпоративного секретаря не передбачена Статутом
"Iнформацiя про дивiденди" - Загальними Зборами було прийнято рiшення за результатами 2014 року виплату дивiдендiв акцiонерам не здiйснювати
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - не випускались
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" - не випускались
"Iнформацiя про викуп власних акцiй" - не здiйснювалось
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не надається, взв"язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi
" iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - iнформацiя вiдсутня
" Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй"- iнформацiя вiдсутня
"Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття"- iнформацiя вiдсутня
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття"- iнформацiя вiдсутня
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв- iнформацiя вiдсутня
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв- iнформацiя вiдсутня
Основнi вiдомостi про ФОН- iнформацiя вiдсутня
Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН- iнформацiя вiдсутня
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН- iнформацiя вiдсутня
Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН- iнформацiя вiдсутня
Правила ФОН- iнформацiя вiдсутня
Фiнансова звiтнiсть складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
"звiт про стан об'єкта нерухомостi" - не розкривається, в зв"язку з тим, що АТ "ТАСКОМБАНК" не є емiтентом цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АД 516112
3. Дата проведення державної реєстрації
21.10.1991
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
220000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
408
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.19 Iншi види грошового посередництва
0 0
0 0
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Банку вiдповiдно до Статуту Банку є: - Загальнi збори акцiонерiв Банку(вищий орган управлiння Банку); - Спостережна рада Банку; - Правлiння Банку. Банк також забезпечує функцiонування ефективної системи контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Така система контролю включає дiяльнiсть: – Ревiзiйної комiсiї Банку; – Служби внутрiшнього аудиту Банку.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Головне управлiння НБУ по м.Києву i Київськiй областi
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок
32007140501
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ВТБ Банк"
5) МФО банку
321767
6) поточний рахунок
16006101002945

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи АЕ 294421 16.09.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Необмежена
Опис Срок дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений
 
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - депозитарна дiяльнiсть Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування АЕ 294422 16.09.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Необмежена
Опис Срок дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений
 
Банкiвська лiцензiя 84 25.10.2011 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений
 
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Брокерська дiяльнiсть АВ 581426 04.07.2011 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 13.05.2015
Опис АТ "ТАСКОМБАНК" пiсля закiнчення термiну дiї даної лiцензiї планує одержання нової лiцензiї для здiйснення дiяльностi на ринку цiнних паперiв
 
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Дилерська дiяльнiсть АВ 581427 04.07.2011 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 13.05.2015
Опис АТ "ТАСКОМБАНК" пiсля закiнчення термiну дiї даної лiцензiї планує одержання нової лiцензiї для здiйснення дiяльностi на ринку цiнних паперiв
 
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Андеррайтинг АВ 581428 04.07.2011 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 13.05.2015
Опис АТ "ТАСКОМБАНК" пiсля закiнчення термiну дiї даної лiцензiї планує одержання нової лiцензiї для здiйснення дiяльностi на ринку цiнних паперiв
 
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами АВ 581429 04.07.2011 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 13.05.2015
Опис АТ "ТАСКОМБАНК" пiсля закiнчення термiну дiї даної лiцензiї планує одержання нової лiцензiї для здiйснення дiяльностi на ринку цiнних паперiв
 

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
ТОВ "Кредит-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство 27.03.2015 uaА-

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
КП "Водоканал" 03327121 69002Україна Запорiжжя вул.Артема, 61 0.1781
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0.1781

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мальцева Анастасiя Валерiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВМ 866627 06.03.2000 Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ» СК»ТАС» (приватне), Начальник управлiння фiнансiв ТОВ «ТАС Груп», Старший менеджер з фiнансової та страхової дiяльностi Дирекцiї з управлiння активами у фiнансовому секторi ТОВ «Iнвестицiйно фiнансова Група «ТАС», менеджер з фiнансової та страхової дiяльностi Дирекцiї з управлiння активами у фiнансовому секторi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2014 5 рокiв
9) Опис
Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку
дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв,
Радi Банку; вносять на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю
Загальний стаж роботи:12 рокiв
Обiймає посаду Начальника управлiння фiнансiв АТ» СК»ТАС» (приватне), код ЄДРПОУ 30929821,
мiсцезнаходження 03062, м.Київ, Проспект Перемоги, 65
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв :
ТОВ «ТАС Груп», Старший менеджер з фiнансової та страхової дiяльностi Дирекцiї з управлiння активами у
фiнансовому секторi;
ТОВ «Iнвестицiйно фiнансова Група «ТАС», менеджер з фiнансової та страхової дiяльностi Дирекцiї з
управлiння активами у фiнансовому секторi.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гiренко Катерина Вiталiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВЕ 105027 20.06.2001 Будьоннiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження**
1984
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Старший менеджер департамента финансовой отчетности и аудита Группа ТАС Финансовый аналитик «Raben Ukraine» Аудитор, отдел аудиторских услуг «PricewaterhouseCoopers» в Украине
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2014 5 рокiв
9) Опис
Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку
дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв,
Радi Банку; вносять на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю
Загальний стаж роботи: 6 рокiв
Обiймає посаду Старшого менеджера департамента финансовой отчетности и аудита ТОВ "ТАС Груп"
код за ЄДРПОУ 37471294, мiсцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд.30
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв:
Финансовый аналитик «Raben Ukraine»
Аудитор, отдел аудиторских услуг «PricewaterhouseCoopers» в Украине
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дубєй Володимир Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 969910 07.10.2000 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Заступник Голови Правлiння АТ «Сведбанк» (публiчне); Керуючий Центральною Днiпропетровською фiлiєю АКБ «ТАС-Комерцбанк»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.10.2014 3 роки
9) Опис
Голова Правлiння здiйснює загальне керiвництво i забезпечує ефективну роботу банку, у своїй роботi
керується та дотримується чинного законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку
України, Статуту банку та Положення про Правлiння банку
Загальний стаж роботи: 14 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
Голова Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Заступник Голови Правлiння АТ «Сведбанк» (публiчне);
Керуючий Центральною Днiпропетровською фiлiєю АКБ «ТАС-Комерцбанк»
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Перший Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Альмяшев Iван Алiмович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 050854 15.01.1999 Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Заступника начальника Управлiння ризикiв – начальника вiддiлу кредитних ризикiв АТ «Сбербанк Росiї»; Заступника Департаменту ризик-менеджменту АТ «Сведбанк» (публiчне); Головного фахiвця вiддiлу оцiнки ризикiв корпоративних клiєнтiв управлiння корпоративних клiєнтiв «УнiкредитБанк ТзОВ» ТзОВ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.10.2014 3 роки
9) Опис
Перший Заступник Голови Правлiння виконує обов'язки Голови Правлiння пiд час його вiдсутностi,
органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв (напрямок – ризики, фiнансово-
економiчний), координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку.
Загальний стаж роботи: 9 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
Заступник Голови Правлiння, члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Заступник начальника Управлiння ризикiв – начальника вiддiлу кредитних ризикiв АТ «Сбербанк Росiї»;
Заступник Департаменту ризик-менеджменту АТ «Сведбанк» (публiчне);
Головний фахiвець вiддiлу оцiнки ризикiв корпоративних клiєнтiв управлiння корпоративних клiєнтiв «УнiкредитБанк ТзОВ»
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Голова Правлiння, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Березнiкова Рината Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 763487 01.10.1997 1ВМ Павлоградського МВУМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Правлiння, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Директор Департаменту по роботi з VIP-клiєнтами АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне); Директор Департаменту корпоративних продаж АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне); Директор Департаменту нерухомостi Офiсу фiнансової реструктуризацiї та стягнення проблемних кредитiв АТ «Сведбанк (публiчне); Начальник Управлiння активних операцiй корпоративних клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк»; Начальник вiддiлу кредитування клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.10.2014 3 роки
9) Опис
Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Загальний стаж роботи: 14 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
Заступник Голови Правлiння, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Директор Департаменту по роботi з VIP-клiєнтами АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне);
Директор Департаменту корпоративних продаж АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне);
Директор Департаменту нерухомостi Офiсу фiнансової реструктуризацiї та стягнення проблемних кредитiв АТ «Сведбанк (публiчне);
Начальник Управлiння активних операцiй корпоративних клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк»;
Начальник вiддiлу кредитування клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк»
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Голови Правлiння- керiвник Центрального регiону, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Поляк Олег Якович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 931610 14.04.2009 Подiльським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1982
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Правлiння - керiвника Центрального регiону, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Виконуючий обов’язки директора Київського регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне); Директор Київського Регiонального роздрiбного центру АТ «Сведбанк» (публiчне); Заступник директора Київського регiонального департаменту АКБ «ТАС-Комерцбанк»; Директор вiддiлення №16 АКБ «ТАС-Комерцбанк».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.10.2014 3 роки
9) Опис
Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Загальний стаж роботи: 9 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
Заступник Голови Правлiння - керiвника Центрального регiону, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Виконуючий обов’язки директора Київського регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне);
Директор Київського Регiонального роздрiбного центру АТ «Сведбанк» (публiчне);
Заступник директора Київського регiонального департаменту АКБ «ТАС-Комерцбанк»;
Директор вiддiлення №16 АКБ «ТАС-Комерцбанк».
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Голови Правлiння – керiвник Схiдного регiону, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Путiнцева Тетяна Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВК 377744 30.07.2007 Ворошиловським РВ ДМУ ГУМВС України в м. Донецьку
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Правлiння - керiвника Схiдного регiону, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Директор Донецького регiонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»; Начальник Управлiння по роботi з корпоративними клiєнтами фiлiї «Головне управлiння ПАТ Промiнвестбанк в Донецькiй областi; Виконуючий обов’язки директора Донецького регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне); Директор Донецького мiжрегiонального та корпоративного центру АТ «Сведбанк» (публiчне).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.10.2014 3 роки
9) Опис
Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Загальний стаж роботи: 12 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
Заступник Голови Правлiння - керiвника Схiдного регiону, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Директор Донецького регiонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»;
Начальник Управлiння по роботi з корпоративними клiєнтами фiлiї «Головне управлiння ПАТ Промiнвестбанк в Донецькiй областi;
Виконуючий обов’язки директора Донецького регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне);
Директор Донецького мiжрегiонального та корпоративного центру АТ «Сведбанк» (публiчне).
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Голови Правлiння – керiвник Пiвденного регiону, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Швець Андрiй Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СА 360911 16.01.2002 Заводським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Правлiння - керiвника Пiвденного регiону, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Директор Запорiзького регiонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»; Заступник директора ГРУ, РУ, СФ, Керiвника Об’єднаного Кредитного Центру Запорiзького РУ Приватбанк; Заступник директора – Начальника Кредитного центра Запорiзького РУ Приватбанк.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.10.2014 3 роки
9) Опис
Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Загальний стаж роботи: 14 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
Заступник Голови Правлiння - керiвника Пiвденного регiону, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
Директор Запорiзького регiонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»;
Заступник директора ГРУ, РУ, СФ, Керiвника Об’єднаного Кредитного Центру Запорiзького РУ Приватбанк;
Заступник директора – Начальника Кредитного центра Запорiзького РУ Приватбанк.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сахань Олексiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 394225 20.04.2000 Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Правлiння, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; IТ - Директор АТ «ТАСКОМБАНК»; Керiвник Центра банкiвських iнформацiйних технологiй АТ «Сведбанк» (публiчне); Директор Департаменту iнформацiйних технологiй АТ «Сведбанк» (публiчне). Заступник директора Департаменту iнформацiйних технологiй АКБ «ТАС-Комерцбанк»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.10.2013 3 роки
9) Опис
Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв,
координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Загальний стаж роботи: 15 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
Заступник Голови Правлiння, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»;
IТ - Директор АТ «ТАСКОМБАНК»;
Керiвник Центра банкiвських iнформацiйних технологiй АТ «Сведбанк» (публiчне);
Директор Департаменту iнформацiйних технологiй АТ «Сведбанк» (публiчне).
Заступник директора Департаменту iнформацiйних технологiй АКБ «ТАС-Комерцбанк»
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Назаренко Людмила Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 901298 28.11.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО «СIТIТРЕНД-КРОК», начальник юридичного управлiння; ТОВ «Група ТАС», Заступник директора з юридичних питань; ТОВ «ТАС Груп», Заступник директора з юридичних питань; ТОВ «Iнвестицiйно-фiнансова Група «ТАС» (з 03.01.08 р. по 13.10.08 р. мало назву ТОВ «Схiдноєвропейська iнвестицiйна компанiя»; з 13.10.08 р. мало назву ТОВ «Iнвестицiйно-Фiнансова Група «ТАС»), заступник директора з правових та корпоративних питань; ТОВ «Домiнант Альянс», директор; ТОВ «КИЇВ ЖИТЛО-IНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ», директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.01.2014 3 роки
9) Опис
Голова Спостережної ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Спостережної ради та головує на них,
вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, здiйснює
iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Спостережну раду.
Загальний стаж роботи: 10 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО «СIТIТРЕНД-КРОК», начальник юридичного управлiння;
ТОВ «Група ТАС», Заступник директора з юридичних питань;
ТОВ «ТАС Груп», Заступник директора з юридичних питань;
ТОВ «Iнвестицiйно-фiнансова Група «ТАС» (з 03.01.08 р. по 13.10.08 р. мало назву ТОВ «Схiдноєвропейська
iнвестицiйна компанiя»; з 13.10.08 р. мало назву ТОВ «Iнвестицiйно-Фiнансова Група «ТАС»), заступник
директора з правових та корпоративних питань;
ТОВ «Домiнант Альянс», директор;
ТОВ «КИЇВ ЖИТЛО-IНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ», директор.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дурицький Iгор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 355656 09.03.2000 Мiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Фiнансова компанiя «Центр Фiнансових Рiшень», Генеральний директор; ВАТ «АБ «Бiзнес Стандарт», Голова Спостережної Ради; ТОВ «Iнвестицiйно-Фiнансова Група «ТАС», Заступник Голови Ради Директорiв з питань розвитку банкiвського сектору; ТОВ «Центр Фiнансових Рiшень», Генеральний директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.01.2014 3 роки
9) Опис
Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює повноваження, передбаченi Статутом та
Положенням про Спостережну раду.
Загальний стаж роботи: 13 рокiв
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
ТОВ «Фiнансова компанiя «Центр Фiнансових Рiшень», Генеральний директор;
ВАТ «АБ «Бiзнес Стандарт», Голова Спостережної Ради;
ТОВ «Iнвестицiйно-Фiнансова Група «ТАС», Заступник Голови Ради Директорiв з питань розвитку
банкiвського сектору;
ТОВ «Центр Фiнансових Рiшень», Генеральний директор.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Середа Таїсiя Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МВ 012202 31.01.2001 Конотопським МРВ УМВС України в Сумськiй областi
4) рік народження**
1986
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник управлiння по роботi з банками та фiнансовими установами ТОВ «ТАС Груп»; старший фiнансовий аналiтик ТОВ Ернст енд Янг.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2014 5 рокiв
9) Опис
Органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку
дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв,
Радi Банку; вносять на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю
Загальний стаж роботи: 1 рокiв
Обiймає посаду начальника управлiння по роботi з банками та фiнансовими установами ТОВ «ТАС Груп»,
код за ЄДРПОУ 37471294, мiсцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд.30
Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв:
старший фiнансовий аналiтик ТОВ Ернст енд Янг.
Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Правлiння Дубєй Володимир Володимирович АК 969910 03.10.2000 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 286 0.0065 286 0 0 0
Голова Спостережної Ради Назаренко Людмила Василiвна АЕ 901298 28.11.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 97 року 1 0.00 1 0 0 0
Член Спостережної Ради Дурицький Iгор Миколайович СО 355656 09.03.2000 Мiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 1 0.00 1 0 0 0
Усього 288 0.0065 288 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
АЛКЕМI ЛIМIТЕД НЕ211721 1097 Кiпр Кiпр Никосия Диагор, 4, КЕРМИА КОРТ, 1й этаж, Офис 104 4388577 99.7404 4388577 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 4388577 99.7404 4388577 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 13.01.2014
Кворум зборів** 99.7404
Опис Порядок денний Загальних Зборiв акцiонерiв та результати розгляду питань:
1.Обрання лiчильної комiсiї, секретаря Загальних зборiв акцiонерiв та затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв.
По першому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:
Обрати секретарем Загальних зборiв – Карелiна Артема Валерiйовича директора департаменту iнвестицiйного обслуговування Банку, до складу лiчильної комiсiї Зборiв обрати Головою лiчильної комiсiї Цьомика Максима Петровича начальника Управлiння правового забезпечення корпоративних вiдносин та претензiйно-позовної роботи Юридичного департаменту Банку, членами лiчильної комiсiї Шпiрка Андрiя Павловича Директора Юридичного департаменту Банку та Лашевську Ларису Василiвну начальника управлiння депозитарної дiяльностi департаменту iнвестицiйного обслуговування Банку.
Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв:
-Для доповiдi з питань порядку денного – до 15 хв.
-Для виступiв при обговореннi - до 5 хв.
-Питання доповiдачам подаються в письмовому виглядi, уснi довiдки та вiдповiдi на питання – до 3 хв.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
2.Припинення повноважень Голови та членiв Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК».
По другому питанню Загальнi збори вирiшили:
Припинити 17.01.2014 року повноваження дiючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» у складi:
Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Представник акцiонера ПрАТ «Холдiнгова компанiя «ТЕКО – ДНIПРОМЕТИЗ» Шляхетко Борис Володимирович
Член Спостережної Ради Представник акцiонера ПрАТ «Холдiнгова компанiя «ТЕКО – ДНIПРОМЕТИЗ» Куценко Олександр Васильович
Член Спостережної Ради Представник акцiонера ПрАТ «Холдiнгова компанiя «ТЕКО – ДНIПРОМЕТИЗ» Попенко Сергiй Павлович
Член Спостережної Ради Представник акцiонера ПрАТ «Холдiнгова компанiя «ТЕКО – ДНIПРОМЕТИЗ» Ястремська Наталiя Євгенiвна
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
3.Обрання голови та членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання зазначених договорiв з членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
По третьому питанню Загальнi збори вирiшили:
Обрати з 18.01.2014 року Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» у кiлькостi 3 (трьох) осiб на строк 3 (три) роки у складi:
Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Назаренко Людмила Василiвна
Член Спостережної Ради Дурицький Iгор Миколайович
Член Спостережної Ради Савчук Сергiй Дмитрович
Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», встановити розмiр винагороди членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiдповiдно до затверджених умов договорiв та обрати Голову Правлiння Банку Дубєя Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначених договорiв з членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
Голосували шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 13 165 731 голосiв для кумулятивного голосування, з них:
-«ЗА» Голову Спостережної Ради, Члена Спостережної Ради Назаренко Людмилу Василiвну, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру винагороди вiдповiдно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку Дубєя Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного договору з Головою Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Назаренко Людмилою Василiвною – 4 388 577 голосiв;
-«ЗА» Члена Спостережної Ради Дурицького Iгоря Миколайовича, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру винагороди вiдповiдно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку Дубєя Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного договору з Членом Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Дурицьким Iгорем Миколайовичем – 4 388 577 голосiв;
-«ЗА» Члена Спостережної Ради Савчука Сергiя Дмитровича, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру винагороди вiдповiдно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку Дубєя Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного договору з Членом Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Савчуком Сергiєм Дмитровичем – 4 388 577 голосiв.
4.Про внесення змiн до Положення «Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК».
По четвертому питанню Загальнi збори вирiшили:
Внести змiни до дiючого Положення «Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у нової редакцiї.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавав акцiонер ПрАТ «ХК «ТЕКО-ДНIПРОМЕТИЗ».
Скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» iнцiювала Спостережна Рада АТ «ТАСКОМБАНК»

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 17.04.2014
Кворум зборів** 99.7404
Опис Порядок денний Загальних Зборiв акцiонерiв та результати розгляду питань:
1.Обрання лiчильної комiсiї, секретаря Загальних зборiв акцiонерiв та затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв.
По першому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:
Обрати секретарем Загальних зборiв – Карелiна Артема Валерiйовича директора департаменту iнвестицiйного обслуговування Банку, до складу лiчильної комiсiї Зборiв обрати Головою лiчильної комiсiї Цьомика Максима Петровича начальника Управлiння правового забезпечення корпоративних вiдносин та претензiйно-позовної роботи Юридичного департаменту Банку, членами лiчильної комiсiї Шпiрка Андрiя Павловича Директора Юридичного департаменту Банку та Лашевську Ларису Василiвну начальника управлiння депозитарної дiяльностi департаменту iнвестицiйного обслуговування Банку.
Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв:
-Для доповiдi з питань порядку денного – до 15 хв.
-Для виступiв при обговореннi - до 5 хв.
-Питання доповiдачам подаються в письмовому виглядi, уснi довiдки та вiдповiдi на питання – до 3 хв.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв
2.Звiт Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рiк.
По другому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:
Прийняти до вiдома Звiт Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рiк.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
3.Звiт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рiк.
По третьому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:
Прийняти до вiдома Звiт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рiк.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
4.Затвердження Звiту про корпоративне управлiння АТ «ТАСКОМБАНК».
По четвертому питанню Загальнi збори вирiшили:
Затвердити Звiт про корпоративне управлiння АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рiк.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
5.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рiк.
По п’ятому питанню Загальнi збори вирiшили:
Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
6.Звiт та висновки зовнiшнього аудитора про пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв зовнiшнього аудитора, затвердження заходiв за результатами їх розгляду.
По шостому питанню Загальнi збори вирiшили:
Затвердити Звiт та висновки зовнiшнього аудитора про пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рiк. Заходи за результатами розгляду звiту та висновкiв не затверджувати.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
7.Затвердження рiчного звiту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рiк.
По сьомому питанню Загальнi збори вирiшили:
Затвердити рiчний звiт та баланс АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рiк.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
8.Про розподiл прибутку i збиткiв АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рiк та використання фондiв АТ «ТАСКОМБАНК», прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження їх розмiру.
По восьмому питанню Загальнi збори вирiшили:
Встановити наступний порядок розподiлу прибутку:
1.Затвердити прибуток звiтного 2013 року в розмiрi 29 590 469,10 грн., що визначається у регiстрах бухгалтерського облiку та пiдтверджений незалежною аудиторською компанiєю ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА».
2.Згiдно iз законодавством України та внутрiшнiми Положеннями Банку прибуток звiтного 2013 року спрямувати на:
• формування резервного фонду Банку (в розмiрi 5%) в сумi – 1 479 523,46 грн. (балансовий рахунок 5021);
• визнання прибуткiв минулих рокiв в сумi – 28 110 945,64 грн. (балансовий рахунок 5030).
3. За результатами 2013 року виплату дивiдендiв акцiонерам не здiйснювати.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
9.Про змiну мiсцезнаходження АТ «ТАСКОМБАНК».
По дев’ятому питанню Загальнi збори вирiшили:
Змiнити мiсцезнаходження АТ «ТАСКОМБАНК» на нову адресу: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
10.Про внесення змiн до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакцiї.
По десятому питанню Загальнi збори вирiшили:
Внести змiни до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакцiї. Встановити, що нова редакцiя Статуту Банку набирає чинностi з дати її державної реєстрацiї вiдповiдно до чинного законодавства України. Уповноважити Голову Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» Дубєя Володимира Володимировича пiдписати нову редакцiю Статуту Банку та забезпечити здiйснення дiй (заходiв) з державної реєстрацiї Статуту Банку в новiй редакцiї.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
11.Про припинення повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК».
По одинадцятому питанню Загальнi збори вирiшили:
Припинити з 18.04.2014 року повноваження членiв дiючого складу ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК» у кiлькостi 3 (трьох) осiб (членiв) в наступному складi:
- Голова ревiзiйної комiсiї Яценко Оксана Богданiвна;
- Член ревiзiйної комiсiї Мальцева Анастасiя Валерiївна;
- Член ревiзiйної комiсiї Гiренко Катерина Вiталiївна.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
12.Про обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК».
По дванадцятому питанню Загальнi збори вирiшили:
Обрати з 19.04.2014 року ревiзiйну комiсiю АТ «ТАСКОМБАНК» у кiлькостi 3 (трьох) осiб (членiв) на строк 5 (п’ять) рокiв в наступному складi:
- Голова ревiзiйної комiсiї Середа Таїсiя Володимирiвна;
- Член ревiзiйної комiсiї Мальцева Анастасiя Валерiївна;
- Член ревiзiйної комiсiї Гiренко Катерина Вiталiївна.
Голосували шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 13 165 731 голосiв для кумулятивного голосування, з них:
- «ЗА» Голову ревiзiйної комiсiї Середу Таїсiю Володимирiвну – 4 388 577 голосiв;
- «ЗА» Члена ревiзiйної комiсiї Мальцеву Анастасiю Валерiївну – 4 388 577 голосiв;
- «ЗА» Члена ревiзiйної комiсiї Гiренко Катерину Вiталiївну – 4 388 577 голосiв.
13.Про внесення змiн до Положення Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
По тринадцятому питанню Загальнi збори вирiшили:
Внести змiни до дiючого Положення «Про Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його у нової редакцiї.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
14. Про припинення повноважень Голови та членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
По чотирнадцятому питанню Загальнi збори вирiшили:
Не припиняти повноважень Голови та членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» –0 голосiв;
«проти» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«утрималися» – 0 голосiв.
15. Про обрання Голови та членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» та затвердження умов договорiв (цивiльно-правових та/або трудових), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання зазначених договорiв з членами Спостережної Ради Банку.
По п’ятнадцятому питанню Загальнi збори вирiшили:
Не обирати Голову та членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
Голосували шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 13 165 731 голосiв для кумулятивного голосування, утримався вiд голосування по даному питанню.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавав акцiонер ПрАТ «ХК «ТЕКО-ДНIПРОМЕТИЗ».

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 14.08.2014
Кворум зборів** 99.7404
Опис Порядок денний Загальних Зборiв акцiонерiв та результати розгляду питань:
1.Обрання лiчильної комiсiї, секретаря Загальних зборiв акцiонерiв та затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв.
По першому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:
Обрати секретарем Загальних зборiв – Карелiна Артема Валерiйовича директора департаменту iнвестицiйного обслуговування Банку, до складу лiчильної комiсiї Загальних зборiв обрати: Головою лiчильної комiсiї - Шпiрка Андрiя Павловича, Директора юридичного департаменту Банку, членами лiчильної комiсiї - Куща Олександра Вiкторовича, юрисконсульта управлiння правового забезпечення корпоративних вiдносин та претензiйно-позовної роботи юридичного департаменту Банку та Лашевську Ларису Василiвну начальника управлiння депозитарної дiяльностi департаменту iнвестицiйного обслуговування Банку.
Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв:
-Для доповiдi з питань порядку денного – до 15 хв.
-Для виступiв при обговореннi - до 5 хв.
-Питання доповiдачам подаються в письмовому виглядi, уснi довiдки та вiдповiдi на питання – до 3 хв.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
2.Про розподiл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих рокiв та визначення частини прибутку, що направляється на збiльшення статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК».
По другому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:
1.Затвердити суму реалiзованого результату дооцiнки основних засобiв, що були реалiзованi в 2013 роцi, в сумi 1 000 354,70 грн. на визнання прибуткiв минулих рокiв (балансовий рахунок 5030), що вiдображено у регiстрах бухгалтерського облiку та пiдтверджено незалежною аудиторською компанiєю ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА» у фiнансовiй звiтностi АТ «ТАСКОМБАНК» за 2013 рiк.
2.Згiдно iз законодавством України та внутрiшнiми Положеннями Банку, суму реалiзованого результату дооцiнки основних засобiв, що були реалiзованi в 2013 роцi, спрямувати на:
формування резервного фонду Банку (в розмiрi 5%) в сумi 50 017,74 грн. (балансовий рахунок 5021);
визнання прибуткiв минулих рокiв в сумi – 950 336,96 грн. (балансовий рахунок 5030).
3.Частину нерозподiленого прибутку, отриманого АТ «ТАСКОМБАНК» за результатами його дiяльностi в 2011, 2012, 2013 роках в загальнiй сумi 79 200 000,00 грн. направити на збiльшення статутного капiталу Банку, а саме: суму нерозподiленого прибутку за 2011 рiк - 21 031 917,18 грн., суму нерозподiленого прибутку за 2012 рiк – 29 422 409,95 грн., частину нерозподiленого прибутку за 2013 рiк – 28 745 672,87 грн. Залишити нерозподiленою частину прибутку в розмiрi 315 609,73 грн. на рахунку 5030 «Нерозподiленi прибутки минулих рокiв».
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
3.Про збiльшення статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК» частини прибутку.
По третьому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:
Збiльшити статутний капiтал АТ «ТАСКОМБАНК» на 79 200 000,00 (Сiмдесят дев’ять мiльйонiв двiстi тисяч гривень 00 копiйок) грн. шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй Банку з 50,00 (п’ятдесяти гривень 00 копiйок) гривень до 68,00 (шiстдесяти восьмi гривень 00 копiйок) гривень за рахунок спрямування до статутного капiталу Банку частини прибутку, отриманого АТ «ТАСКОМБАНК» за результатами його дiяльностi в 2011, 2012, 2013 роках.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
4.Про випуск акцiй АТ «ТАСКОМБАНК» нової номiнальної вартостi, затвердження рiшення про випуск простих акцiй АТ «ТАСКОМБАНК» нової номiнальної вартостi.
По четвертому питанню Загальнi збори вирiшили:
Здiйснити випуск простих iменних акцiй АТ «ТАСКОМБАНК» нової номiнальної вартостi розмiром 68,00 (шiстдесят вiсiм гривень 00 копiйок) гривень кожна та затвердити рiшення про випуск акцiй АТ «ТАСКОМБАНК» нової номiнальної вартостi (Додаток №1 до Протоколу Загальних зборiв).
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
5.Про внесення змiн до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» (шляхом затвердження нової редакцiї Статуту АТ «ТАСКОМБАНК»), пов’язаних зi збiльшенням статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй.
По п’ятому питанню Загальнi збори вирiшили:
Внести змiни до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакцiї. Встановити, що нова редакцiя Статуту Банку набирає чинностi з дати її державної реєстрацiї вiдповiдно до чинного законодавства України. Уповноважити Голову Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» Дубєя Володимира Володимировича пiдписати нову редакцiю Статуту Банку та забезпечити здiйснення дiй (заходiв) з державної реєстрацiї Статуту Банку в новiй редакцiї.
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
6.Про затвердження умов (та/або змiн до умов) цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
По шостому питанню Загальнi збори вирiшили:
Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», встановити розмiр винагороди Голови та членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiдповiдно до затверджених умов договорiв та обрати Голову Правлiння Банку Дубєя Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначених договорiв з Головою та членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК».
Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв:
1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:
«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах);
«проти» – 0 голосiв;
«утрималися» – 0 голосiв.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавав акцiонер АЛКЕМI ЛIМIТЕД.
Скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» iнцiювала Спостережна Рада АТ «ТАСКОМБАНК»

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 30373906
Місцезнаходження 04112 Україна м. Київ Шевченкiвський Київ вул.Грекова, 3, кв.9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2091
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 284-18-65
Факс (044) 284-18-66
Вид діяльності Аудиторська фiрма
Опис Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Кредит-Рейтинг"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31752402
Місцезнаходження 04080 Україна м. Київ Подiльський Київ вул.Верхнiй Вал, 72
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 6
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012
Міжміський код та телефон (044) 490-25-50
Факс (044) 490-25-54
Вид діяльності Рейтингове агенство
Опис Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова Група "ТАС"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 25821620
Місцезнаходження 03062 Україна м. Київ Святошинський Київ Проспект Перемоги,65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 500438
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.12.2009
Міжміський код та телефон 0800500195
Факс 0800500195
Вид діяльності Страховi послуги
Опис Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16.10.2012 203/1/2012 НКЦПФР UA0801121007 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 50 4400000 220000000 100
Опис Торгiвляакцiями здiйснюється на внутрвшньому ринку.
Акцiї iменнi простi в бездокументарнiй формi iснування - допущенi до котирувального списку 2 рiвня бiржового реєстру
 

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22.09.2010 86/2/10 ДКЦПФР 1000 100000 Бездокументарні іменні 100000000 17 щоквартально 8230111.24 24.09.2015
Опис Торгiвля облiгацiями здiйснюється на внутрвшньому ринку. Мета емiсiї облiгацiй: Кошти залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї В використовуватимуться за такими напрямами: - на проведення кредитних операцiй для юридичних та фiзичних осiб – 90% вiд фактично залучених коштiв; - на проведення операцiй з цiнними паперами – 10% вiд фактично залучених коштiв. Виплата доходу за облiгацiями та погашення облiгацiй вiдбуватиметься за рахунок доходу вiд дiяльностi емiтента, що залишиться в його розпорядженнi пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов’язкових платежiв. Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування та поповнення статутного капiталу, а також для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi. Порядок розмiщення облiгацiй: А) адреси мiсць, дати початку та закiнчення розмiщення облiгацiй Первинне розмiщення (продаж) облiгацiй проводиться емiтентом самостiйно на бiржi ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС» за адресою: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31; тел: (380 44) 522-88-08. Дата початку розмiщення облiгацiй – 07.10.2010 року. Дата закiнчення розмiщення облiгацiй – 30.12.2010 року, або дата розмiщення останньої облiгацiї, якщо таке розмiщення вiдбулось до 30.12.2010 року. Звiт про результати розмiщення облiгацiй та результати розмiщення облiгацiй затверджується рiшенням Спостережної Ради емiтента. Б) Можливiсть дострокового закiнчення розмiщення Розмiщення облiгацiй може бути завершено достроково у разi продажу та повної оплати всiєї кiлькостi облiгацiй випуску до настання термiну закiнчення розмiщення. Рiшення про дострокове закiнчення розмiщення облiгацiй приймається рiшенням Спостережної Ради емiтента. В) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно через органiзатора торгiвлi ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС»: зареєстрована Печерською районною у м. Києвi адмiнiстрацiєю 03.11.2008р., Код ЄДРПОУ 21672206; адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31; тел: (380 44) 522-88-08; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв — дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку cерiї АВ № 390872, видана на пiдставi рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 05.03.2009р. Розмiщення облiгацiй здiйснюється у вiдповiдностi до Правил ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС». Г) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно без залучення андерайтера на бiржi ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС». Облигацiї iменнi процентнi серiї B в бездокументарнiй формi iснування - включенi до котирувального списку 2 рiвня бiржового реєстру.
 
10.03.2011 44/2/11 ДКЦПФР 1000 100000 Бездокументарні іменні 100000000 19 щоквартально 10589484.52 17.03.2016
Опис Торгiвля облiгацiями здiйснюється на внутрвшньому ринку. Мета емiсiї облiгацiй: Кошти залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї C використовуватимуться за такими напрямами: - на проведення кредитних операцiй для юридичних та фiзичних осiб – 90% вiд фактично залучених коштiв; - на проведення операцiй з цiнними паперами – 10% вiд фактично залучених коштiв. Виплата доходу за облiгацiями та погашення облiгацiй вiдбуватиметься за рахунок доходу вiд дiяльностi емiтента, що залишиться в його розпорядженнi пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов’язкових платежiв. Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування та поповнення статутного капiталу, а також для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi. Порядок розмiщення облiгацiй: А) адреси мiсць, дати початку та закiнчення розмiщення облiгацiй
Первинне розмiщення (продаж) облiгацiй проводиться емiтентом самостiйно на бiржi ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС» за адресою: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31; тел: (380 44) 522-88-08.
Дата початку розмiщення облiгацiй – 24.03.2011 року.
Дата закiнчення розмiщення облiгацiй – 30.09.2011 року, або дата розмiщення останньої облiгацiї, якщо таке розмiщення вiдбулось до 30.09.2011 року.
Звiт про результати розмiщення облiгацiй та результати розмiщення облiгацiй затверджується рiшенням Спостережної Ради емiтента.
Б) Можливiсть дострокового закiнчення розмiщення
Розмiщення облiгацiй може бути завершено достроково у разi продажу та повної оплати всiєї кiлькостi облiгацiй випуску до настання термiну закiнчення розмiщення. Рiшення про дострокове закiнчення розмiщення облiгацiй приймається рiшенням Спостережної Ради емiтента.
В) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно через органiзатора торгiвлi ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС»: зареєстрована Печерською районною у м. Києвi адмiнiстрацiєю 03.11.2008р., Код ЄДРПОУ 21672206; адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31; тел: (380 44) 522-88-08; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв — дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку cерiї АВ № 390872, видана на пiдставi рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 05.03.2009р.
Розмiщення облiгацiй здiйснюється у вiдповiдностi до Правил ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС».
Г) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно без залучення андерайтера на бiржi ПрАТ «Фондова бiржа «ПФТС».
Облигацiї iменнi процентнi серiї C в бездокументарнiй формi iснування - включенi до котирувального списку 2 рiвня бiржового реєстру.
 
30.04.2013 58/2/2013 НКЦПФР 1000 100000 Бездокументарні іменні 100000000 18 щоквартально 2359162.08 25.05.2018
Опис Торгiвля облiгацiями здiйснюється на внутрвшньому ринку. Мета емiсiї облiгацiй Кошти залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї D використовуватимуться за такими напрямами: - на проведення кредитних операцiй для юридичних та фiзичних осiб – 90% вiд фактично залучених коштiв; - на проведення операцiй з цiнними паперами – 10% вiд фактично залучених коштiв. Виплата доходу за облiгацiями та погашення облiгацiй вiдбуватиметься за рахунок доходу вiд дiяльностi емiтента, що залишиться в його розпорядженнi пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов’язкових платежiв. Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування та поповнення статутного капiталу, а також для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi. Порядок розмiщення облiгацiй А) адреси мiсць, дати початку та закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй Первинне укладання договорiв з першими власниками (продаж) облiгацiй проводиться емiтентом самостiйно на бiржi ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС» за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00. Дата початку укладання договорiв з першими власниками облiгацiй – 27.05.2013 року. Дата закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй – 25.11.2013 року, або дата розмiщення останньої облiгацiї, якщо таке вiдбулось до 25.11.2013 року. Результати укладання договорiв з першими власниками облiгацiй, результати розмiщення облiгацiй та звiт про результати укладання договорiв з першими власниками облiгацiй затверджується рiшенням Спостережної Ради емiтента. Б) Можливiсть дострокового закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй У разi, якщо на запланований обсяг облiгацiй будуть укладенi договори з першими власниками облiгацiй та проведена повна оплата їх вартостi до настання термiну закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй, Спостережна Рада емiтента може прийняти рiшення про дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй. В) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно через органiзатора торгiвлi ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС»: зареєстрована Печерською районною у м. Києвi адмiнiстрацiєю 03.11.2008р., Код ЄДРПОУ 21672206; адреса: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв — дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку серiї АВ № 390872, видана на пiдставi рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 05.03.2009р. Розмiщення облiгацiй здiйснюється у вiдповiдностi до Правил ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС». Г) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно без залучення андерайтера на бiржi ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС». Облигацiї iменнi процентнi серiї D в бездокументарнiй формi iснування - включенi до котирувального списку 2 рiвня бiржового реєстру.
 

XI. Опис бізнесу

АТ «ТАСКОМБАНК» (далi – Банк) у 2014 роцi здiйснював дiяльнiсть на пiдставi банкiвської лiцензiї НБУ № 84 вiд 25 жовтня 2011 року, Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №84-3 вiд 11 серпня 2014 року та Додатку до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №84-3 вiд 11 серпня 2014 року.
Банк бере участь у державнiй програмi страхування вкладiв фiзичних осiб (реєстрацiйний №031, свiдоцтво Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №028 вiд 18.10.2012), яка реалiзується згiдно iз Законом України №4452-VI «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» вiд 23 лютого 2012 року.
Банк має лiцензiї Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:
серiя АЕ №294424 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: брокерська дiяльнiсть, строк дiї лiцензiї 13.05.2010 – 13.05.2015р., дата видачi лiцензiї 16.09.2014р.;
серiя АЕ №294425 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть, строк дiї лiцензiї 13.05.2010 – 13.05.2015р., дата видачi лiцензiї 16.09.2014р.;
серiя АЕ №294426 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: андерайтинг, строк дiї лiцензiї 13.05.2010 – 13.05.2015р., дата видачi лiцензiї 16.09.2014р.;
серiя АЕ №294427 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами, строк дiї лiцензiї 13.05.2010 – 13.05.2015р., дата видачi лiцензiї 16.09.2014р.;
серiя АЕ №294421 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – депозитарної дiяльностi: депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи, строк дiї лiцензiї з 12.10.2013р. необмежений, дата видачi лiцензiї 16.09.2014р.
серiя АЕ №294422 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – депозитарної дiяльностi: дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування, строк дiї лiцензiї з 12.10.2013р. необмежений, дата видачi лiцензiї 16.09.2014р.
Банк є членом Незалежної асоцiацiї банкiв України, Асоцiацiї «Днiпровський банкiвський союз», Внутрiшньодержавної небанкiвської платiжної системи «IнтерПейСервiс», Нацiональної Системи Масових Електронних Платежiв, принциповим членом у мiжнародних платiжних системах Visa International i MASTERCARD.
Банк заснований у 1989 роцi. У 2012 роцi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Банк змiнив своє найменування на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК».
Основним акцiонером Банку є iноземний iнвестор ALKEMI LIMITED (АЛКЕМI ЛIМIТЕД), країна реєстрацiї Кiпр, який володiє 99,7404% акцiй Банку.


 
Органи управлiння АТ "ТАСКОМБАНК" — Загальнi збори акцiонерiв, Спостережна рада Банку та Правлiння Банку. Органами контролю Банку є Ревiзiйна комiсiя Банку та Служба внутрiшнього аудиту Банку.
Вищим органом Банку є Загальнi збори акцiонерiв.
Спостережна рада Банку представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Банку, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння Банку. Голова Спостережної ради здiйснює керiвництво дiяльнiстю ради, забезпечує контроль за виконанням Спостережною радою та Правлiнням рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, представляє iнтереси Банку в усiх органiзацiях як на територiї Українi, так i за її межами.
Виконавчим органом Банку є Правлiння Банку. Правлiння банку здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку, формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку, та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з порядком, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради Банку.
Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Банку, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i Спостережної ради Банку.
Голова Правлiння очолює Правлiння та керує його роботою, без довiреностi представляє Банк в усiх пiдприємствах, укладає договори та угоди в межах своїх повноважень.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Банку, яка обирається Загальними Зборами з числа акцiонерiв Банку та пiдзвiтна Загальним Зборам.
Служба внутрiшнього аудиту є органом оперативного контролю Спостережної Ради, пiдпорядковується Спостережнiй Радi та звiтує перед нею.
Для забезпечення додаткових заходiв з метою управлiння ризиками в Банку створюються постiйно дiючi комiтети, зокрема:
а) кредитний комiтет, який щомiсячно оцiнює якiсть активiв Банку та готує пропозицiї щодо формування резервiв на покриття можливих збиткiв вiд їх знецiнення.
б) комiтет з питань управлiння активами та пасивами, який щомiсячно розглядає собiвартiсть пасивiв та прибутковiсть активiв i приймає рiшення щодо полiтики вiдсоткової маржi, розглядає питання вiдповiдностi строковостi активiв та пасивiв та надає вiдповiдним пiдроздiлам Банку рекомендацiї щодо усунення розбiжностей у часi, що виникають.
в) тарифний комiтет, який щомiсячно аналiзує спiввiдношення собiвартостi послуг та ринкової конкурентоспроможностi дiючих тарифiв, вiдповiдає за полiтику Банку з питань операцiйних доходiв.
Також, в структурi Банку наявнi функцiональнi пiдроздiли (структурнi пiдроздiли в Головному офiсi, вiддiфлення банку), якi виконують операцiї, на здiйснення яких Банк отримав банкiвську лiцензiю та дозвiл, а також допомiжнi та обслуговуючi пiдроздiли (служби).
Повноваження всiх органiв визначенi Положеннями та Статутом Товариства.
Головний офiс Банку розташований у м. Києвi. Станом на 31 грудня 2014 року Банк має 20 вiддiлень на територiї України (2013 рiк - 24 вiддiлення) та здiйснює дiяльнiсть через двi Дирекцiї Регiонiв (Центральний та Пiвденний Регiон).
- Центральне вiддiлення 01032, Україна, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30
- Миколаївське вiддiлення № 39 54017, Україна, м. Миколаїв, пр. Ленiна, будинок 81/1
- Подiльське вiддiлення №27 04070, Україна, м. Київ, вул. Волоська,18/17
- Київське вiддiлення №36 (МАУП) 03039, Україна, м. Київ, пр-т Червонозоряний, 119
- Рiвненське вiддiлення №42 33028, Україна, м. Рiвне, вул. Соборна, 15
- Центральне Днiпропетровське вiддiлення 49029, Україна, м. Днiпропетровськ, пл. Жовтнева, 15
- Днiпродзержинське вiддiлення №33 51931, Україна, Днiпродзержинськ, пр. Ленiна, 15
- Слов’янське вiддiлення №40 84122, Україна, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Iскри, б.27
- Житомирське вiддiлення №26 10014, Україна, м. Житомир, вул. Київська, 96
- Запорiзьке вiддiлення №24 69037, Україна, м. Запорiжжя, вул. Пiвденноукраїнська, 2А
- Ленiнське вiддiлення 69121, Україна, м. Запорiжжя, вул. Ладозька, 17а
- Комунарське вiддiлення 69104, Україна, м. Запорiжжя, вул. Пiвнiчнокiльцева, 26 (зупинка транспорту "Пологовий будинок №7")
- Бердянське вiддiлення №28 71112, Україна, Запорiзька область, м. Бердянськ, вул. К. Маркса, 29
- Мелiтопольське вiддiлення 72312, Україна, Запорiзька область, м. Мелiтополь, пр. Б.Хмельницького, 42
- Якимiвське вiддiлення 72000, Україна, Запорiзька область, смт Якимiвка, вул. Ленiна, 38
- Орiхiвське вiддiлення 70500, Україна, Запорiзька область, м. Орiхiв, вул. Ленiнградських курсантiв, 68/3
- Кiровоградське вiддiлення №34 25006, Україна, м. Кiровоград, вул. Шевченка, 16 Б
- Львiвське вiддiлення №32 79000, Україна, м. Львiв, вул. Чайковського, 26
- Одеське вiддiлення №25 65012, Україна, м. Одеса, вул. Грецька, 14
- Полтавське вiддiлення №31 36003, Україна, м. Полтава, вул. Жовтнева, 46
- Харкiвське вiддiлення №11 61057, Україна, м. Харкiв, вул. Римарська, 17
В 2014 роцi вiдбулися наступнi змiни в провiдному управлiнському складi:
1. 24.01.2014 року у вiдповiдностi до рiшення Спостережної Ради Банку вiд 23.01.2014 року припиняються повноваження Директора з продажiв - Члена Правлiння Ткаченко Свiтлани Юрiївни.
2. 07.04.2014 року вiдповiдно до рiшення Спостережної Ради Банку Заступник Голови Правлiння, члена Правлiння Альмяшева Iвана Алiмовича призначено на посаду Першого Заступника Голови Правлiння.
3. 29.04.2014 року звiльнилась за угодою сторiн начальник Служби внутрiшнього аудиту Карелiна Людмила Миколаївна.
4. 05.05.2014 року у вiдповiдностi з рiшенням Спостережної Ради Банку Опалатенко Сергiй Миколайович, Заступник Голови Правлiння вiдкликаний зi складу Правлiння Банку в зв’язку зi звiльненням.
5. 15.05.2014 року Спостережною радою Банку прийнято рiшення щодо призначення на посаду Головного бухгалтера Банку Кирилюк Ярославу Миколаївну, начальника Управлiння внутрiшньобанкiвських операцiй, зi вступом на посаду пiсля отримання погодження її кандидатури Нацiональним банком України та переведення Устименко Наталiї Миколаївни, Головного бухгалтеру Банку на посаду Заступника Головного бухгалтера Банку.
6. 14.05.2014 року на посаду начальника Служби внутрiшнього аудиту переведено Коробкова Артура Вiкторовича. Рiшенням Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайта) платiжних систем вiд 18.06.2015 №254 кандидатура погоджена.
7. 18.06.2014 року рiшенням Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляд (оверсайта) платiжних систем вiд 18 червня 2014 року №251 погоджено Кирилюк Ярославу Миколаївну на посаду Головного бухгалтера. З 01.07.2014 року Кирилюк Ярославу Миколаївну переведена на посаду Головного бухгалтера.
8. 01.07.2014 року Устименко Наталiя Миколаївна переведена на посаду Заступника Головного бухгалтера.
9. 01.09.2014 року на посаду Голови Спостережної ради Банку, вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 14.08.2014р., прийнято Назаренко Людмилу Василiвну.
10. 11.09.2014 року Устименко Наталiю Миколаївну переведено на посаду керiвника напрямку з питань методологiї бухгалтерського облiку.
11. 22.10.2014 року до складу Правлiння обрано Директора з продажiв Кузнєцова Iгоря Миколайовича.
Змiни також вiдбулися i в органiзацiйнiй структурi Банку:
а) 27.01.2014р. у зв’язку з звiльненням Ткаченко С.Ю. Директора з продажiв, Члену Правлiння Блок Директор з продажiв пiдпорядковано Головi Правлiння Банку.
б) 17.03.2014р. лiквiдовано Департамент мiжбанкiвських та мiжнародних операцiй. Функцiї Департаменту мiжбанкiвських та мiжнародних операцiй передано до Департаменту супроводження банкiвських операцiй.
в) 03.04.2014р.Лiквiдовано Департамент платiжних карт,
г) 03.04.2014р. виведено iз пiдпорядкування Директора з продажiв:
• Департамент активних операцiй,
• Департамент розробки банкiвських продуктiв,
• Департамент органiзацiї та пiдтримки продаж,
та пiдпорядковано їх Заступнику Голови Правлiння, Члену Правлiння Березнiкової Р.М.;
д) 03.04.2014р. посаду Директора з продажiв виведено з органiзацiйної структури та лiквiдовано.
е) 09.04.2014р.
1.1. Виведено з пiдпорядкування Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння Опалатенка С.М.:
• Фiнансовий департамент,
• Казначейство,
• Департамент iнвестицiйного обслуговування,
блок Головного бухгалтера Банку з пiдпорядкуваними йому структурними пiдроздiлами, а саме:
• Управлiння фiнансової та статистичної звiтностi,
• блок Заступника Головного бухгалтера Банку:
o Управлiння податкового облiку та звiтностi,
o Управлiння внутрiшньобанкiвських операцiй;
1.2. Головi Правлiння Банку пiдпорядковано:
• Казначейство,
• Департамент iнвестицiйного обслуговування;
1.3. Введено посаду Першого Заступника Голови Правлiння та призначено на неї Альмяшева I.А., Заступника Голови Правлiння Банку, Члена Правлiння;
1.4. Пiдпорядкованi Альмяшеву I.А., Першому Заступнику Голови Правлiння:
• Департамент кредитних ризикiв,
• Департамент ризик-контролю,
• Департамент заставних операцiй,
• Департамент проблемних активiв,
• Вiддiл фiнансового монiторингу,
• Фiнансовий департамент,
через Головного бухгалтера:
• Управлiння фiнансової та статистичної звiтностi,
блок Заступника Головного бухгалтера Банку:
• Управлiння податкового облiку та звiтностi,
• Управлiння внутрiшньобанкiвських операцiй.
ж) 06.05.2014р. пiдпорядкування Фiнансового Блоку Першому заступнику Голови Правлiння Банку, у зв’язку зi звiльненням Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння Опалатенка С.М.
з) 12.06.2014р. лiквiдовано Департамент органiзацiї та пiдтримки продаж та Створено Департамент регiонального бiзнесу.
и) 29.07.2014р. лiквiдовано Департамент розробки банкiвських продуктiв.
к) 12.08.2014р.
1.1. Виведено з пiдпорядкування Заступника Голови Правлiння-Керiвника Захiдного регiону:
• Львiвське вiддiлення №32 та Тернопiльське вiддiлення №35 та пiдпорядкованi Заступнику Голови Правлiння Керiвнику Центрального регiону Поляку О.Я.;
1.2. Лiквiдовано Дирекцiю Захiдного регiону та посаду Заступника Голови Правлiння-Керiвника Захiдного Регiону;
1.3. Виведенi з пiдпорядкування Заступника Голови Правлiння-керiвника Правлiння-Керiвника Схiдного регiону Путiнцевої Т.В.:
• Полтавське вiддiлення №31,
• Харкiвське вiддiлення №11,
• Донецьке вiддiлення №30,
• Торезьке вiддiлення №37,
• Слов’янське вiддiлення №40;
1.4. Введено в пiдпорядкування Заступнику Голови Правлiння-керiвнику Центрального регiону Поляку О.Я.:
• Харкiвське вiддiлення №11, Полтавське вiддiлення №31.
1.5. Введено в пiдпорядкування Заступнику Голови Правлiння-керiвнику Пiвденного регiону Швецю А.П.:
• Донецьке вiддiлення №30,
• Торезьке вiддiлення №37,
• Слов’янське вiддiлення №40;
1.6. Лiквiдовано Департамент проблемних активiв.
л) 19.08.2014р. лiквiдовано Департамент активних операцiй.
м) 24.10.2014р.
1.1. Введено посаду "Директор з продажiв" у пiдпорядкування Головi Правлiння Банку;
1.2. Виведено з пiдпорядкування Голови Правлiння Проектний офiс з безпосереднього пiдпорядкування Заступника Голови Правлiння Березнiкової Р.М. Департамент регiонального бiзнесу та пiдпорядкувано їх Директору з продажiв, Члену Правлiння Кузнєцову I.М.
1.3. Виведено з пiдпорядкування Заступника Голови Правлiння Саханя О.I. Управлiння маркетингу та реклами та введено його до складу Департаменту координацiї та розвитку.
н) 03.11.2014р.
1.1. З безпосереднього пiдпорядкування Голови Правлiння виведено Казначейство та пiдпорядковано Першому Заступнику Голови Правлiння Альмяшеву I.А.
1.2. У складi Департаменту регiонального бiзнесу лiквiдовано Управлiння альтернативних каналiв продаж.
1.3. Створено Департамент альтернативних каналiв продажiв та пiдпорядковано його Директору з продажiв, члену Правлiння Кузнєцову I.М.

 
Станом на кiнець звiтного перiоду 31.12.2014 року в Банку:
- Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв – 408
- Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв (без урахування сумiсникiв) – 391
- З них сумiсникiв – 6
- на умовах неповного робочого часу – 7 (6 сумiсникiв i один на основному мiсцi роботи)
(2013 рiк – 482 працiвника) в т.ч. у Головному офiсi Банку – 226 працiвникiв.
Фонд оплати працi за 2014 р. складає всього 42 194 332,04 грн. (у 2013 роцi - 42 857 551,26 грн.)
З працiвниками Банку укладено Колективний договiр, який чинний на дату подання звiту. Колективний договiр Банку дiє до укладення нового договору.
При прийняттi на роботу працiвники пiдписують зобов’язання про дотримання таємницi вiдомостей АТ «ТАСКОМБАНК», що становлять банкiвську таємницю або мають обмежений доступ. З окремими категорiями працiвникiв у визначених законодавством випадках укладаються договори про повну iндивiдуальну матерiальну вiдповiдальнiсть.
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Персонал Банку в 2014 роцi пiдвищував рiвень квалiфiкацiї шляхом участi у семiнарах та тренiнгах.
Згiдно з Колективним договором та внутрiшньобанкiвськими нормативними документами в Банку дiє система мотивацiї, додаткових виплат, соцiальних пiльг для працiвникiв.
Працiвникам Банку виплачується разова матерiальна грошова допомога в зв’язку з
• народженням дитини,
• вступом до шлюбу,
• ювiлейною датою,
• смертю близького родича.
Працiвникам Банку надаються додаткового оплачуваннi вiдпустки вiдповiдно до Колективного договору в зв’язку зi вступом до шлюбу, народженням дитини та зi смертю рiдних по кровi чи по шлюбу.
 
Емiтент не входив та не припиняв участi в об'єднаннях пiдприємств (асоцiацiй, корпорацiй, концернiв, консорцiумiв, iнших об'єднань пiдприємств) чи груп суб'єктiв господарювання (фiнансово-промислових груп, холдингових компанiй тощо) протягом звiтного перiоду.
 
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не надходили
 
Облiкова полiтика включає в себе принципи, пiдстави, умови, правила i процедури, прийнятi керiвництвом Банку для ведення фiнансового i податкового облiку та складання фiнансової звiтностi. Протягом 2014 року облiкова полiтика Банку суттєво не змiнювалася. Вона складена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), чинного законодавства згiдно з правилами ведення бухгалтерського облiку, встановленими нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.
Облiкова полiтика банку ґрунтується на основних принципах МСФЗ, якi дотримуються ним при веденнi рахункiв та складаннi фiнансової звiтностi:
• повне висвiтлення - усi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй банку, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею;
• превалювання сутностi над формою - операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою;
• автономнiсть - активи та зобов'язання банку мають бути вiдокремленi вiд активiв i зобов'язань власникiв цього банку та iнших банкiв (пiдприємств), у зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання власникiв не мають вiдображатися у фiнансовiй звiтностi банку. Рахунки активiв та пасивiв оцiнюються окремо i вiдображаються в розгорнутому виглядi. Активи - контрольованi ресурси, що виникли в результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується, призведе до отримання економiчних вигiд у майбутньому. Зобов'язання - теперiшня заборгованiсть, що виникає внаслiдок минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi вигоди;
• обачнiсть - застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/або дохiд не завищуються, а зобов'язання та/або витрати - не занижуються;
• безперервнiсть - оцiнка активiв та зобов'язань здiйснюється, виходячи з припущення, що Банк є безперервно дiючим i залишатиметься дiючим в осяжному майбутньому. Тобто Банк не має нi намiру, нi потреби у лiквiдацiї чи скороченнi масштабiв своєї дiяльностi. Якщо Банк планує скоротити масштаби своєї дiяльностi, то це має вiдображатися у фiнансових звiтах;
• нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового результату звiтного перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв. Доходи - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв. Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу i не є розподiленням мiж акцiонерами. Власний капiтал - це залишкова частина в активах банку пiсля вирахування всiх зобов'язань;
• послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк) застосування Банком обраної облiкової полiтики. Змiна методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, i потребує додаткового обґрунтування i розкриття у фiнансових звiтах;
• iсторична (фактична) собiвартiсть - активи i пасиви облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною або справедливою вартiстю). Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, мають переоцiнюватись у разi змiни офiцiйного валютного курсу на звiтну дату.
Не застосовується взаємний залiк активiв та зобов'язань, або доходiв та видаткiв, як в бухгалтерських записах, так i в фiнансовiй звiтностi, а саме:
- кредитiв, вкладiв (депозитiв) та iншої кредиторської та дебiторської заборгованостi рiзних юридичних та фiзичних осiб;
- кредитiв, вкладiв (депозитiв) та iншої кредиторської та дебiторської заборгованостi одних i тих же юридичних чи фiзичних осiб, що враховуються в рiзних валютах та з рiзними термiнами повернення;
- вкладiв (депозитiв) та кредитiв, наданих пiд заставу вкладу (депозиту);
- витрат на виплату процентiв та доходiв у виглядi процентiв тiєї ж самої юридичної особi.
Банк не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть у зв’язку з вiдсутнiстю дочiрнiх та асоцiйованих компанiй, не входженням до консолiдованих груп
 
Основнi види дiяльностi емiтента - банкiвська дiяльнiсть
65.12.0 Iнше грошове посередництво
Основний вид продукцiї емiтента - видача кредитiв, обсяг виданих кредитiв наростаючим пiдсумком з початку звiтного року складає 2 123 267 тис.грн.
Експорт емiтентом не здiйснюється.
Дiяльнiсть емiтента здiйснюється на терiторiї України.
Собiвартiсть наданих кредитiв складається з вартостi залучених коштiв (в тому числi облiгацiї) та отриманих кредитiв та позик вiд фiнансових установ.
У 2014 роцi Банк виконував широке коло активно-пасивних та комiсiйно-розрахункових банкiвських операцiй з банками та iншими фiнансовими установами, суб’єктами господарювання, фiзичними особами.
Протягом звiтного року Банк здiйснював такi види дiяльностi:
• кредитування юридичних та фiзичних осiб;
• документарнi операцiї (гарантiї, акредитиви);
• розмiщення та залучення кредитiв i депозитiв на мiжбанкiвському ринку;
• залучення депозитiв юридичних та фiзичних осiб;
• розрахунково-касове обслуговування та ведення рахункiв клiєнтiв в нацiональний та iноземнiй валютах;
• здiйснення операцiй з використанням банкiвських платiжних карток;
• операцiї з цiнними паперами;
• дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв;
• супроводження зовнiшньоекономiчної дiяльностi клiєнтiв за експортно-iмпортними операцiями, за операцiями пов'язаними з рухом капiталiв;
• встановлення та ведення кореспондентських вiдносин iз банками-кореспондентами;
• операцiї з придбання та продажу iноземної валюти за гривню, обмiннi операцiї з iноземними валютами;
• прийняття платежiв населення;
• надання в оренду iндивiдуальних сейфiв;
• мiжнароднi грошовi перекази;
• грошовi перекази в нацiональнiй валютi по територiї України;
• надання послуг з купiвлi-продажу банкiвських металiв у фiзичних осiб;
• iншi операцiї.
З метою збiльшення спектру послуг, прискорення розрахункiв i проходження платежiв станом на 31.12.13 року Банком встановленi кореспондентськi вiдносини з 23 банками (з них 5 – банки-нерезиденти) та вiдкритi 30 НОСТРО i 12 ЛОРО рахункiв.
У 2014 роцi Банк працював в умовах, що склали на ринку України в цiлому i банкiвському секторi зокрема:
падiння рiвня промислового виробництва та ВВП;
погiршення фiнансового стану пiдприємств;
глибока девальвацiя нацiональної валюти;
суспiльно-полiтична криза початку 2014 року та вiйськових дiї на Сходi країни.

У банкiвському секторi за 2014 рiк мали мiсце наступнi подiї:
падiння довiри населення до фiнансових установ;
введення обмежень на валютообмiннi операцiї;
суттєве скорочення кредитних програм при високiй вартостi клiєнтських ресурсiв;
збитки бiльш нiж 10 млрд. грн.;
потреба у докапiталiзацiї десяти найбiльших банкiв (близько 33 млрд. грн.);
введення тимчасових адмiнiстрацiї у 33 банки та подальша лiквiдацiя 17 банкiв.
Не дивлячись на вказанi фактори, АТ «ТАСКОМБАНК» забезпечив збереження кредитно-iнвестицiйного портфеля та ресурсiв клiєнтiв на рiвнi кiнця 2013 року, а також отримав прибуток у розмiрi 9,4 млн. грн.
Оскiльки АТ «ТАСКОМБАНК» є частиною банкiвської системи України, то усi процеси, якi вiдбуваються в банкiвському сегментi, безпосередньо впливають на дiяльнiсть Банку. На сьогоднi у керiвництва Банку є усi пiдстави стверджувати, що Банк характеризується достатнiм рiвнем лiквiдностi, що дозволяє своєчасно та в повному обсязi виконувати свої зобов’язання перед вкладниками та iншими клiєнтами Банку. Протягом 2014 року були вiдсутнi будь-якi факти невиконання зобов’язань перед клiєнтами та контрагентами з боку Банку. Крiм того, у 2014 роцi Банк не зупиняв кредитнi проекти, створюючи передумови для економiчного зростання суб’єктiв господарювання у майбутньому.
Явища в економiцi та банкiвському секторi в попереднi роки призвели до значного збiльшення ризикiв банкiвської дiяльностi (в т.ч. валютного, кредитного та iнших), що вимагало вiд керiвництва Банку у звiтному роцi застосувати низку додаткових заходiв щодо постiйного монiторингу та управлiння ризиками (жорсткий контроль розмiру вiдкритої валютної позицiї, iндивiдуальний та виважений пiдхiд при роботi з проблемною заборгованiстю, постiйне коригування процентної полiтики, пiдвищення вимог платоспроможностi до iснуючих та потенцiйних клiєнтiв).
В таких умовах Банк отримав позитивний фiнансовий результат, при цьому сформував значнi додатковi резерви, збiльшивши рiвень резервування кредитно-iнвестицiйного портфеля, забезпечив збереження розмiру активiв, кредитно-iнвестицiйного портфеля та коштiв клiєнтiв.
Виходячi з виду дiяльностi емiтента основним постачальниками емiтента є вкладники, якими вiдповiдно до чинного законодавства України можуть бути резиденти та нерезиденти, фiзичнi та юридичнi особи.
Клiєнтами емiтента є юридичнi та фiзичнi особи, iнформацiя про яких є конфiденцiйною.
Спiльна дiяльнiсть не ведеться.
АТ "ТАСКОМБАНК" у своєї дiяльностi керується чинним законодавством України, а також нормативно-правовими актами Нацiональної банку України.
Суттєвих капiтальних iнвестицiй протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював.
Екологiчне законодавство, дiя якого поширюється на емiтента i встановлює обмеження чи в iнший спосiб впливає на його дiяльнiсть, додержання емiтентом норм цього законодавства та витрати емiтента на екологiчнi заходи - емiтент не є виробничим пiдприємством.


 
Суттєвих капiтальних iнвестицiй або вiдчудження активiв протягом останнiх п"яти рокiв емiтент не здiйснював
 
Всi правочини, у разi їх укладення з власниками iстотної участi, членами Спостережної ради або членами Правлiння, у звiтному перiодi вiдповiдають вимогам банкiвського законодавства щодо угод з iнсайдерами Банку.
 
Придбанi (створенi) основнi засоби та нематерiальнi активи зараховуються на баланс Банку за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, що пов’язанi з придбанням (створенням), доставкою, установкою i введенням їх в експлуатацiю. Змiни до первiсної вартостi основних засобiв вносяться у випадку їх полiпшення (добудови, реконструкцiї, модернiзацiї) або переоцiнки.
Балансова вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року становила 44 млн. грн. (бiльша частина вартостi основних засобiв – вартiсть власних примiщень Банку).
При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв Банк застосовує прямолiнiйний метод, вiдповiдно до якого рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк корисного використання об‘єкта основних засобiв.
При визначеннi строку корисного використання (експлуатацiї) Банк додатково враховує:
• очiкуване використання об‘єкта з урахуванням його потужностi;
• фiзичний та моральний знос, що передбачається;
• правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об‘єкта.
Дiапазон строкiв корисного використання основних засобiв становить вiд 2 до 50 рокiв, строк корисного використання нематерiальних активiв переважно 10 рокiв (крiм випадкiв, коли є iншi договiрнi чи правовi обмеження щодо строку використання). Перегляд строкiв корисного використання Банком було здiйснено в 2011 роцi при введеннi в дiю частини III Податкового Кодексу України з метою оптимiзацiї облiку основних засобiв та за для приближення фiнансового та податкового облiку.
Станом на кiнець дня 31.12.2014 року Банком облiковуються також:
• об’єкти необоротних активiв, що вiдносяться до iнвестицiйної нерухомостi загальною вартiстю 73 млн. грн.,
• необоротнi активи, утримуванi для продажу (майно, що прийняте в погашення боргiв клiєнтiв), загальною вартiстю 123 млн. грн.
Для приведення вартостi нерухомостi на балансi Банку до ринкового рiвня у попередньому 2013 роцi було прийнято рiшення провести уцiнку нерухомостi в бухгалтерському облiку на суму 16 млн. грн. Результати переоцiнки за минулi роки вiдображенi за балансовим рахунком капiталу 5100 «Резерви переоцiнки необоротних активiв» та балансовим рахунком поточних витрат 7499 «Витрати на уцiнку ОЗ».
Переоцiнка нерухомостi за 2014 рiк не здiйснювалася.
 
Незважаючи на статус «ринкової», економiка України все ще має ознаки перехiдного типу: нацiональна валюта не є вiльно конвертованою за межами України, наявнi суттєвi обмеження та контроль у валютнiй сферi, висока iнфляцiя та високi процентнi ставки. Податкове, валютне та митне законодавство постiйно змiнюється, положення часто нечiткi або не розробленi, що дозволяє рiзнi тлумачення та створює пiдстави для конфлiктних ситуацiй мiж контролюючими органами i суб’єктами господарювання.
У 2012 роцi в українськiй економiцi спостерiгалось поступове вiдновлення економiчного зростання, яке супроводжувалося зниженням ставок рефiнансування, стабiлiзацiєю обмiнного курсу гривнi по вiдношенню до основних iноземних валют, а також пiдвищенням рiвня лiквiдностi на грошово-кредитному ринку.
У 2013 роцi у країнi загострилась полiтична криза, наслiдки якої мають негативний вплив на економiчне становище України. Також на українську економiку впливають ринковi коливання i зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова криза призвела до нестабiльностi на ринках капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi у банкiвському секторi та бiльш жорстких умов кредитування.
Вiйськовi дiї на сходi країни, глибока девальвацiя нацiональної валюти, падiння ВВП i криза банкiвського сектору – основнi характеристики економiчного середовища 2014 року.
Майбутнiй розвиток України значною мiрою залежить як вiд зовнiшнiх факторiв (видiлення фiнансової допомоги з боку МВФ i захiдних кредиторiв), так i вiд припинення воєнного конфлiкту i стабiлiзацiї полiтичної ситуацiї, вiдновлення довiри до банкiвської системи, запуску реальних економiчних реформ, змiни законодавства у податковiй, юридичнiй i регулятивнiй сферах.
Ця звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництвом можливого впливу економiчних умов на операцiї та фiнансове положення Банку. Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi могли б мати мiсце як результат такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомими i їх буде можливо оцiнити.
 
Iнформацiя про факти виплати емiтентом протягом звiтного перiоду штрафних санкцiй – 44 717,21 грн.
 
Мета Банку при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi дотримання вимог до капiталу, встановлених Нацiональним банком України та спроможностi Банку функцiонувати як безперервно дiюче пiдприємство.
Полiтика Банку передбачає пiдтримку рiвня капiталу з метою забезпечення належної довiри з боку кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також розвитку бiзнесу в майбутньому. При цьому враховується i вплив рiвня капiталу на прибутки акцiонерiв, у зв’язку з чим Банк визнає необхiднiсть балансу мiж пiдвищенням прибутковостi, що є можливим в результатi пiдвищення спiввiдношення запозиченого та власного капiталу, i перевагами та стабiльнiстю, якi забезпечуються за рахунок стiйкостi позицiї капiталу.
Згiдно з iснуючими вимогами до рiвня капiталу, встановленими НБУ, банки повиннi пiдтримувати показник спiввiдношення капiталу та активiв, зважених на ризик (“норматив адекватностi капiталу" - за українськими нормативними вимогами), вище певного встановленого мiнiмального показника. Банк вважає, що вiн має достатнiй капiтал для фiнансування планового розширення свого бiзнесу.
Для пiдтримання рiвня регулятивного капiталу Банку акцiонерами в 2014 роцi було прийнято рiшення щодо спрямування прибуткiв минулих рокiв на збiльшення статутного капiталу в сумi 79 200 тис. грн.
Банк вiдповiдає нормативним вимогам щодо показника адекватностi капiталу. Протягом звiтного перiоду вiдсутнi порушення нормативу адекватностi капiталу та станом на кiнець дня 31 грудня 2014 р. його значення становить 13,75% при нормативному значеннi не менше 10%. Показник на кiнець 2013р. 14,95%.
 
Поточнi договори банкiвської дiяльностi виконуються вiдповiдно до умов укладених договорiв
 
АТ «ТАСКОМБАНК» – унiверсальний комерцiйний банк, який надає повний спектр фiнансових послуг як корпоративним, так i приватним клiєнтам. Стратегiчним напрямком розвитку для Банку є комплексна робота з корпоративними та приватними клiєнтами. Надаючи повний спектр фiнансових послуг, банк гармонiйно поєднує iндивiдуальний пiдхiд, технологiчнiсть i зручнiсть користування банкiвськими продуктами.
Наша мiсiя. Працюючи на засадах тривалого партнерства, ми допомагаємо нашим клiєнтам знаходити оптимальнi рiшення для досягнення стабiльного фiнансового успiху та зростання їх добробуту.
Наше бачення. Стати iнвестицiйно привабливою компанiєю, що динамiчно зростає та перетворюється на «банк №1» для своїх клiєнтiв.
Цiнностi банку
Чеснiсть. Ми чеснi в усьому, що робимо. Ми обiцяємо лише те, що неодмiнно виконаємо.
Вiдкритiсть. Ми вiдкритi i готовi до спiлкування. Для нас немає дрiбниць, ми вмiємо слухати та чути кожного клiєнта. Все, що важливо для наших клiєнтiв, заслуговує на нашу глибоку увагу.
Динамiка. Ми не стоїмо на мiсцi. Ми вiтаємо змiни на краще та готовi до них. Ми постiйно вдосконалюємося, щоб досягти найвищої якостi у роботi.
Розвиток. Ми прагнемо знати бiльше, щоб працювати краще та ефективнiше. Ми заохочуємо iнiцiативу наших працiвникiв i забезпечуємо можливостi для їхнього постiйного зростання та розвитку разом iз компанiєю. Ми цiнуємо кожного працiвника, оскiльки загальний успiх команди залежить вiд внеску кожного.
Довгостроковi вiдносини. Ми розумiємо, як складно здобути довiру клiєнтiв i як легко її втратити. Ми не шукаємо швидкої вигоди, оскiльки наш успiх можливий тiльки завдяки стабiльному успiху наших клiєнтiв.
Сучаснi технологiї. Нашi технологiї створено та налаштовано таким чином, щоб спiлкування клiєнта з банком було швидким, надiйним i зручним.
Основними стратегiчними напрямками розвитку банку в економiчному полi України є: якiсне i надiйне обслуговування клiєнтiв всiх форм власностi; активна участь у грошово-кредитному забезпеченнi розвитку економiки України; подальше пiдвищення капiталiзацiї, пiдтримання достатнього рiвня лiквiдностi та збалансування активно-пасивних операцiй за термiнами, як основи для збiльшення обсягiв дiяльностi при повному забезпеченнi надiйностi та стабiльностi банку; залучення та ефективне використання мобiлiзованих грошових коштiв на фiнансування потреб клiєнтiв банку, їх розрахункове i касове обслуговування, виконання валютних та iнших банкiвських операцiй; зростання конкурентоспроможностi банку шляхом збiльшення обсягiв робочих активiв та довгострокових ресурсiв, мiнiмiзацiї ризикiв, розширення спектру банкiвських послуг та укрiплення матерiально-технiчної бази банку; забезпечення високої якостi кредитної дiяльностi завдяки ефективнiй системi ризик-менеджменту, нових розробок в сферi управлiння кредитною дiяльнiстю, подальша кредитна пiдтримка реалiзацiї iнновацiйно-iнвестицiйних проектiв українських пiдприємств; розвиток i впровадження нових банкiвських послуг в сферi електронних технологiй, банкоматiв, електронних грошей та iнше.
 
Науково-дослiдна дiяльнiсть у звiтному перiодi емiтентом не проводилась
 
Протягом 2014 року АТ «ТАСКОМБАНК» (надалi – Банк) доводилось виступати вiдповiдачем за позовами, що надходять до судових органiв у вiдношеннi до Банку. Виходячи з власної оцiнки, а також рекомендацiй внутрiшнiх та зовнiшнiх професiйних консультантiв, керiвництво Банку вважає, що результати таких судових справ не приведуть до суттєвих збиткiв для Банку.
 
Фiнансовий результат дiяльностi Банку у 2014 роцi склав 9,4 млн. грн., що на 19,8 млн. грн. менше порiвняно з прибутком минулого року (385,6 млн. грн. за 2012 рiк). При цьому, розмiр прибутку до резервiв i податку на прибуток за звiтний перiод на 36,7 млн. грн. перевищив результат 2013 року. З огляду на необхiднiсть формування додаткових резервiв пiд активнi операцiї, падiння прибутку у 2014 роцi є номiнальним i не пов’язаним зi зниженням прибутковостi банкiвських операцiй.
Визнання доходiв i витрат, їх класифiкацiя, принципи та порядок вiдображення в бухгалтерському облiку по рiзних операцiях Банку здiйснювалися Банком в 2014 роцi вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв звiтностi.
Доходи та витрати вiдображались в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi пiд час їх виникнення, незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв, та порiвнювались доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для їх отримання, з метою визначення фiнансового результату звiтного перiоду.
Структура доходiв Банку представлена наступним чином (млн. грн.):
31 грудня 2014 31 грудня 2013

1.Процентний дохiд 414,5 336,8
2.Комiсiйний дохiд 35,0 31,4
3.Результат вiд операцiй з iноземною валютою 16,0 22,7
4.Результат вiд переоцiнки iноземної валюти 36,0 1,1
5.Результат вiд продажу ЦП в портфелi на продаж 0,4 -5,9
6.Iнший дохiд 18,6 39,1
Доходи всього 520,5 425,3
За результатами дiяльностi за 2014 рiк доходи Банку склали 520,5 млн. грн. (проти 425,3 млн. грн. за 2013 рiк, тобто зросли на 95,2 млн. грн., або 22%). Зростання доходiв Банку в звiтному перiодi в порiвняннi з 2013 роком вiдбулося за рахунок:
збiльшення процентного доходу на 77,7 млн. грн. (або на 23%) унаслiдок номiнального зростання кредитного-iнвестицiйного портфеля Банку (переоцiнка валютних залишкiв);
росту комiсiйного доходу на 6,4 млн. грн. (або на 11%) унаслiдок збiльшення перелiку та обсягiв транзакцiйних операцiй клiєнтiв;
переоцiнки iноземної валюти (36,0 млн. грн.).
В той же час, у звiтному перiодi зменшилися iншi види доходiв:
результат вiд операцiй з iноземною валютою на 6,7 млн. грн. (падiння обсягiв операцiй типу FX SWAP);
iнший дохiд на 20,5 млн. грн. (у 2013 роцi у структурi «iншого доходу» основну частку займали доходи вiд повернення списаних активiв, у 2013 роцi такi доходи зменшилися).
Доходи за 2014 рiк на 80% сформованi за рахунок процентних доходiв (414,5 млн. грн.). Результат вiд переоцiнки iноземної валюти (36,0 млн. грн.), комiсiйнi доходи (35,0 млн. грн.), iншi доходи (18,6 млн. грн.), результат вiд операцiй з iноземною валютою (16,0 млн. грн.) становили у звiтному перiодi 7%, 7%, 4% та 3% вiдповiдно вiд загального обсягу доходiв Банку.

Для забезпечення фiнансово-господарської дiяльностi Банк здiйснював вiдповiднi витрати:
31 грудня 2014 31 грудня 2013
млн. грн. млн. грн.

1.Процентнi витрати 260,7 225,5
2.Комiсiйнi витрати 11,1 3,1
3.Витрати на персонал 57,0 57,9
4.Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 68,1 50,3
5.Iншi витрати 17,9 18,5
6.Вiдрахування в резерви 91,8 32,1
7.Витрати на податок на прибуток 4,6 7,9
Всього витрати 511,1 396,1

Витрати Банку за 2014 рiк склали 511,1 млн. грн., що на 115,0 млн. грн. бiльше, нiж за попереднiй перiод. Збiльшення витрат в звiтному роцi вiдбулося в основному за рахунок:
зростання процентних витрат на 35,2 млн. грн. (або на 16%) унаслiдок номiнального росту портфеля коштiв клiєнтiв Банку (переоцiнка валютних залишкiв);
збiльшення комiсiйних витрат на 8,0 млн. грн. (витрати за картковими операцiями пiсля набуття Банком принципового членства у мiжнародних платiжних системах VISA та MASTERCARD);
росту адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат – на 17,8 млн. грн. (або на 35%) як наслiдок введення збору до ПФУ вiд валютних операцiй та зростання вiдрахувань до ФГВФО;
додаткових вiдрахувань до резервiв – на 59,7 млн. грн.
Найбiльшу питому вагу витрат Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року склали:
процентнi витрати – 260,7 млн. грн. або 51% загальних витрат;
вiдрахування в резерви – 91,8 млн. грн. або 18%;
адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати – 68,1 млн. грн. або 13%;
витрати на персонал – 57,0 млн. грн. або 11%;
iншi витрати – 17,9 млн. грн. або 4%;
комiсiйнi витрати – 11,1 млн. грн. або 2% загальних витрат.
Облiк нарахованих доходiв та витрат Банку здiйснюється у вiдповiдностi до нормативних вимог Нацiонального банку та вимог мiжнародних стандартiв звiтностi.
Протягом 2014 року витрати на маркетинг, оренду примiщень, телекомунiкацiї, придбання канцелярських товарiв, видаткових матерiалiв для оргтехнiки, господарських товарiв, меблiв, витрати на утримання основних засобiв та iншi витрати по господарськiй дiяльностi Банку, здiйснювалися в межах затвердженого Спостережною Радою бюджету.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 45672 34916 82889 76602 128561 111518
будівлі та споруди 33373 25955 82848 75645 116221 101600
машини та обладнання 10532 7432 41 957 10573 8389
транспортні засоби 1767 1529 0 0 1767 1529
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 77 76 0 0 77 76
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 70 70 0 0 70 70
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 7 6 0 0 7 6
Усього 75749 34992 82992 76602 128638 111594
Опис Змiни вартостi основних засобiв на кiнець звiтного перiоду в порiвняннi з початком звiтного року вiдбулись за рахунок придбання основних засобiв, нарахування зносу.
Основнi засоби в фiнансовому облiку i в звiтностi наведенi з урахуванням зносу.
Амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом щомiсяця.
Норми амортизацiї:
1. Будiвлi та споруди - 2%;
2.Транспорт – 20%;
3. Машини та обладнання – 20-33%.
Переданi у фiнансовий лiзинг об’єкти нерухомостi станом на 31.12.2014 року
10 495 721,62 гривень строком на п’ять рокiв зi ставкою 22 % рiчних;
14 924 000,00 гривень строком на п’ять рокiв зi ставкою 21,5% рiчних;
682 491,20 гривень строком на п’ять рокiв зi ставкою 4 % рiчних;
43 316 933,39 гривень строком на п’ять рокiв зi ставкою 27,66% рiчних.
Первiсна вартiсть повнiстю з амортизованих основних засобiв станом на кiнець дня 31.12.2014 року становить 8 373 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 345095 336372
Статутний капітал (тис. грн.) 220000 220000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 220000 220000
Опис Пiд вартiстю чистих активiв емiтента розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(345 095тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(220 000тис.грн.).
За станом на 31.12.2014 фактична вартiсть чистих активiв Банку вiдповiдає вимогам законодавства України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 153392 X X
у тому числі:  
Короткостроковий кредит 20.06.2014 20000 14.25 26.01.2015
Короткостроковий кредит 18.12.2014 31030.01 19.50 30.01.2015
Короткостроковий кредит 25.12.2014 43280.68 19.50 12.01.2015
Короткостроковий кредит 11.12.2014 59081.12 19.50 23.01.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 13756 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 13756 X X
Облiгацiї iменнi процентнi 22.09.2010 7878 17 24.09.2015
Облiгацiї iменнi процентнi 10.03.2011 848 19 17.03.2016
Облiгацiї iменнi процентнi 30.04.2013 5030 18 25.05.2018
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 2448485 X X
Усього зобов'язань X 2615633 X X
Опис: Борговi цiннi папери, емiтованi банком

Облiгацiї, випущенi на внутрiшньому ринку 31.12.2014 -13 883 (тис.грн.); 31.12.2013 - 179 999 (тис.грн.)

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
13.01.2014 14.01.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.01.2014 25.01.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.04.2014 08.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.04.2014 18.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.04.2014 18.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.05.2014 15.05.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.05.2014 16.05.2014 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
18.06.2014 19.06.2014 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
01.07.2014 02.07.2014 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
29.08.2014 29.08.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.10.2014 22.10.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30373906
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04080, м.Київ, вул.Верхнiй Вал, 72
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2091 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 89 П 000089 16.04.2013 04.11.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності рiк
Думка аудитора*** безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30373906
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04112, м.Київ, вул.Грекова, 3, кв.9
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2091 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 89 П 000089 16.04.2013 04.11.2015
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Акцiонерам та керiвництву
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК»
НАЦIОНАЛЬНIЙ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» (далi - Банк), що додається та включає звiт про фiнансовий стан (баланс) станом на 31 грудня 2014 року, звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (звiт про фiнансовi результати), звiт про змiни у власному капiталi (звiт про власний капiтал), звiт про рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Банку за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок.
Вiдповiдальнiсть незалежного аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки
На нашу думку фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «ТАСКОМБАНК» станом на 31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашу думку, звертаємо увагу на:
Примiтку 2 «Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть», в якiй iдеться про iстотну невизначенiсть, пов'язану з полiтичною i економiчною нестабiльнiстю в Українi. Економiчна нестабiльнiсть може iснувати i в найближчому майбутньому iснує вiрогiднiсть того, що ринкова вартiсть активiв Банку може бути нижча їх балансової вартостi, що може робити iстотний вплив на прибутковiсть Банку.
Примiтку 33 «Управлiння фiнансовими ризиками» (таблиця 33.10), в якiй керiвництво Банку розкрило iнформацiю щодо негативного накопиченого сукупного розриву лiквiдностi на 31.12.2014 термiном «до 1 року» в сумi (523651) тис.грн. Така структура фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань в умовах нестабiльного грошового ринку та кризи може пiдвищити вирогiднiсть погiршення стану лiквiдностi Банку. Для погашення можливого негативного ефекту вiд такої структури активiв i пасивiв Банком залучено субординований борг у сумi, що еквiвалентна 10 млн. дол.США. Бiльш конкретно це викладено в примiтцi 40 «Подiї пiсля дати балансу».

Генеральний директор О.В. Почкун
Аудитор О. С. Коновченко
Сертифiкат аудитора №0000034 виданий
Нацiональним банком України 11 сiчня 2005р.
м. Київ, Україна
10 квiтня 2015 року
Реєстрацiйний № 15-063.2
д/н
д/н
д/н

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 3 2
2 2013 2 1
3 2012 3 2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/н Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 383

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Ні Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) З новим зовнiшнiм аудитором ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА» вiд 29.10.2013 р. укладено Договiр про надання аудиторських послуг.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 20.04.2011 ; яким органом управління прийнятий: Загальними Зборами акцiонерiв

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння розмiщено на сайтi АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою www.tascombank.com.ua
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
АТ «ТАСКОМБАНК» дотримується кодексу корпоративного управлiння, вiдхилень протягом 2014 року не було.

Річна фінансова звітність

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на31.12.2014 
 (число, місяць, рік) 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 232603 144140
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 0 32875
Торгові цінні папери 7 0 0
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 8 0 0
Кошти в інших банках 9 23710 48033
Кредити та заборгованість клієнтів 10 2123267 2101197
Цінні папери в портфелі банку на продаж 11 327017 176320
Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 0 0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії 13 0 0
Інвестиційна нерухомість 14 72689 65413
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 1912 0
Відстрочений податковий актив 1863 2774
Гудвіл 15 0 0
Основні засоби та нематеріальні активи 16 43691 57834
Інші фінансові активи 17 6598 21532
Інші активи 18 4077 5190
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 19 123301 32328
Усього активів 2960728 2687636
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 20 153892 55253
Кошти клієнтів 21 2306106 1952651
Боргові цінні папери, емітовані банком 22 13883 179999
Інші залучені кошти 23 0 80434
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 0 4269
Відстрочені податкові зобов’язання 0 0
Резерви за зобов’язаннями 24 0 3
Інші фінансові зобов'язання 25 76004 15427
Інші зобов'язання 26 10514 7994
Субординований борг 27 55234 55234
Зобов'язання групи вибуття 19 0 0
Усього зобов'язань 2615633 2351264
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 28 220000 220000
Емісійні різниці 28 11 11
Незареєстровані внески до статутного капіталу 79200 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 23394 94740
Резервні та інші фонди банку 4902 3373
Резерви переоцінки 29 17588 18248
Неконтрольована частка3 0 0
Усього власного капіталу 345095 336372
Усього зобов'язань та власного капіталу 2960728 2687636

Примітки Оцiнки та судження, що використовуються при складаннi фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть АТ «ТАСКОМБАНК» за 2014 рiк пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, прийнятих Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та тлумачень Комiтету з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi.
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi бухгалтерських записiв, якi ведуться згiдно з вищезазначеними правилами, та мiстить коригування, необхiднi для приведення її у вiдповiднiсть iз положеннями МСФЗ. Пiд час складання фiнансової звiтностi звiтним перiодом вважається календарний рiк з 01.01.2014 до 31.12.2014 включно.
Iнформацiя, що наведена у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдає таким характеристикам:
- вiдкритiсть та зрозумiлiсть - фiнансовий звiт є деталiзованим, вивiреним та зрозумiлим для користувачiв, а операцiї вiдповiдають змiсту статей звiтiв. Припускається, що користувачi мають вiдповiднi знання з бiзнесу, економiчної дiяльностi та бухгалтерського облiку;
- доречнiсть iнформацiї, яка впливає на прийняття економiчних рiшень користувачiв, дає змогу оцiнити ними подiї чи скоригувати їх оцiнки, зробленi в минулому;
- суттєвiсть iнформацiї – у фiнансовiй звiтностi вiдображається уся iстотна iнформацiя, яка може вплинути на економiчнi рiшення користувачiв звiтностi.;
- достовiрнiсть iнформацiї - вiдсутнiсть суттєвих помилок та упередженостi i вiдображення дiйсного стану справ;
- окреме вiдображення активiв та пасивiв - усi рахунки, за винятком клiрингових, транзитних та технiчних рахункiв є активними чи пасивними, оцiнюються окремо i вiдображаються в розгорнутому виглядi. Активи i зобов’язання банку оцiнюються i вiдображаються в облiку з достатньою мiрою обережностi з метою уникнення можливостi перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на наступнi звiтнi перiоди;
- правдивiсть подання iнформацiї - реальне вiдображення операцiй та iнших подiй, результатом яких є змiна активiв, зобов'язань або капiталу банку на дату звiтностi;
- нейтральнiсть iнформацiї - вiдсутнiсть в iнформацiї упередженостi;
- зiставнiсть iнформацiї, тобто можливiсть порiвнювати фiнансовi звiти за рiзнi перiоди для того, щоб визначати тенденцiї змiн у фiнансовому станi та результатах дiяльностi банку;
- своєчаснiсть наданої iнформацiї для задоволення потреб користувачiв, якi приймають економiчнi рiшення.
- конфiденцiйнiсть - iнформацiя, вiдображена у звiтностi не повинна негативно впливати на iнтереси Банку, але має представляти весь її обсяг, що вимагається чинним законодавством
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництву Банку необхiдно робити оцiнки та припущення, якi мають вплив на звiтнi данi. Такi оцiнки та припущення базуються на iнформацiї, яка наявна у керiвництва Банку на дату фiнансової звiтностi. Тому, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення та справедливої вартостi фiнансових iнструментiв. Оцiнки та судження, застосованi Банком при складаннi фiнансової звiтностi, ґрунтуються на iсторичнiй iнформацiї та припущеннях, що вважаються прийнятними за iснуючих обставин. Оцiнки та судження регулярно переглядаються для врахування поточних умов i вплив будь-яких змiн у них визначається у перiод, коли здiйснюється перегляд оцiнки.
Основнi принципи облiкової полiтики, що використовувались у ходi пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi наведено далi. Цi принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi,.
Функцiональна валюта та валюта подання. Основний об’єм операцiй Банку здiйснюється в гривнях. Гривня є нацiональною валютою України, в цiй валютi ведуться бухгалтерськi записи та складається звiтнiсть за мiжнародними стандартами звiтностi та нацiональними правилами облiку. Операцiї в iнших валютах, нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах. Операцiї в iноземнiй валютi та банкiвських металах в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi також вiдображаються в гривнях з її перерахуванням за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату здiйснення операцiї. Банк визначив функцiональною валютою i валютою подання фiнансової звiтностi гривню, округлену до тисяч.
Затверджено до випуску та підписано      
30.04.2015 року   Керівник Дубєй В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Лашевська Л.В.   Головний бухгалтер Кирилюк Я.М.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2014 рік

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
Процентні доходи 31 414517 336799
Процентні витрати 31 -260653 -225452
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 153864 111347
Комісійні доходи 32 34978 31382
Комісійні витрати 32 -11144 -3145
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 0 0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 43 0 0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки -271 0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 387 -5927
Результат від операцій з іноземною валютою 16012 22744
Результат від переоцінки іноземної валюти 35987 1142
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 0 0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 9, 10 -1776 -784
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 20, 21, 23 0 0
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 9, 10 -91890 -31580
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 17, 18 83 -487
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 0 0
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 12 0 0
Відрахування до резервів за зобов'язаннями 24 3 1
Інші операційні доходи 33 18900 39141
Адміністративні та інші операційні витрати 34 -141180 -126803
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 13 0 0
Прибуток/(збиток) до оподаткування 13953 37031
Витрати на податок на прибуток 35 -4570 -7891
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 9383 29140
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 19 0 0
Прибуток/(збиток) за рік 9383 29140
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж -660 660
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 0 -7149
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків 0 0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності 0 0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 29 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування за рік -660 -6489
Усього сукупного доходу за рік 8723 22651
 
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку 8723 22651
неконтрольованій частці 0 0
 
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку 0 0
неконтрольованій частці 0 0
 
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 2.13 6.62
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 2.13 6.62
 
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
 
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0 0

Примітки До складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв на кiнець 2014 року включенi нарахованi процентнi доходи в сумi 44 тис. грн. та резерв пiд знецiнення коштiв на кореспондентському рахунку в сумi 30 тис. грн. У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв на кiнець 2013 року нарахованi процентнi доходи вiдсутнi.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року грошовi еквiваленти, що фактично були забезпеченi цiнними паперами, придбаними за договорами репо, вiдсутнi.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року iнвестицiйнi операцiї, якi не потребували використання грошових коштiв та їх еквiвалентiв, вiдсутнi.
До складу кредитiв та заборгованостi клiєнтiв включенi нарахованi процентнi доходи:
- станом на 31 грудня 2014 року у сумi: 37 348 тис. грн.
- станом на 31 грудня 2013 року у сумi: 29 327 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2014 року Банк не проводив операцiї репо.
За станом на кiнець звiтного року загальна заборгованiсть за кредитами, що були наданi 10 найбiльшим позичальникам Банку, становила 925 096 тис. грн., що склало 43,57% вiд загального обсягу кредитiв, наданих клiєнтам.
Протягом звiтного року банк не списував безнадiйну заборгованiсть за рахунок резерву. Протягом 2013 року загальна сума списаної безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву склала 27 227,13 тис.грн., у тому числi сума заборгованостi за тiлом кредиту – 25 885,3 тис. грн. та сума нарахованих вiдсоткiв – 1 341,8 тис.грн. (Примiтка 8, Таблиця 8.3)
Протягом 2014 року Банк здiйснив продаж кредитного портфеля на суму 30 586 тис.грн., у тому числi сума заборгованостi за тiлом кредиту – 25 228 тис. грн. та сума нарахованих вiдсоткiв – 5 358 тис.грн.
В статтi «Грошовi кошти з обмеженим правом використання» вiдображенi кошти грошового покриття, розмiщенi на рахунку в банку-кореспондентi Deutsche Bank, з метою забезпечення вiдкриття Deutsche Bank резервного акредитива на користь Мiжнародної платiжної системи MasterCard International Incorporated» для здiйснення розрахункiв.
В рядку Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж зазначенi Фонди переоцiнки цiнних паперiв у портфелi Банку на продаж, де враховуються результати переоцiнки до справедливої вартостi цiнних паперiв, що облiковуються у портфелi Банку на продаж до часу їх реалiзацiї.
В рядку Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв зазначенi Фонди, що виникли в результатi переоцiнки основних засобiв, а саме суми дооцiнки/уцiнки основних засобiв; суми визнаних вiдстрочених податкiв за результатами уцiнки/дооцiнки основних засобiв.
Банк у звiтному роцi здiйснив трансформацiйнi коригування для складання фiнансової звiтностi за МСФЗ з причин розходжень мiж вимогами МСФЗ та нормативно - правовими актами Нацiонального банку України щодо визнання резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними операцiями (мiжбанкiвськi кредити та оцiнка майна, переданого в фiнансовий лiзинг). Зазначенi коригування з урахуванням коригувань 2013 року та визнанням вiдстрочених податкiв не змiнили суттєво прибуток Банку, вiдображений в Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд за 2014 рiк та, вiдповiдно, не вплинули на показник прибутку на одну акцiю.
Затверджено до випуску та підписано      
30.04.2015 року   Керівник Дубєй В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Лашевська Л.В.   Головний бухгалтер Кирилюк Я.М.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2014 рік

Найменування статті Примітки Належить власникам банку Неконтрольована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці резервні, інші фонди та резерви переоцінки нерозподілений прибуток усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) 220000 11 27561 66149 313721 0 313721
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення 5 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду 220000 11 27561 66149 313721 0 313721
Усього сукупного доходу 29 0 0 -5940 28591 22651 0 22651
Емісія акцій: 28
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 28 0 0 0 0 0 0 0
продаж 28 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 48 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець попереднього періоду 220000 11 21621 94740 336372 0 336372
Усього сукупного доходу 29 0 0 869 7854 8723 0 8723
Емісія акцій: 28
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 28 0 0 0 0 0 0 0
продаж 28 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець звітного періоду 220000 11 22490 23394 345095 0 345095

Примітки Станом на кiнець дня 31 грудня 2014 кiлькiсть випущених i сплачених акцiй становить 4 400 000 штук.
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї складає 50 (п’ятдесят) гривень.
Акцiї на пред'явника та привiлейованi акцiї Банком не випускались.
Банк випускає простi iменнi акцiї. Вiдповiдно до Статуту Банку cтатутний капiтал подiлено на 4 400 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 50 гривень кожна, якi розподiляються мiж акцiонерами.
Акцiонери Банку мають право:
брати участь в управлiннi справами Банку в порядку, визначеному в цьому Статутi та внутрiшнiх положеннях Банку;
брати участь у розподiлi прибутку Банку та одержувати його частку (дивiденди). Право отримувати частку прибутку (дивiденди) пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй мають особи, якi є акцiонерами на початок строку виплати дивiдендiв;
отримувати повну та достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть Банку;
розпоряджатися акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України;
переважне право на придбання додатково випущених Банком акцiй в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера у статутному капiталi Банку у випадку приватного розмiщення акцiй Банку;
вносити пропозицiї щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Банку;
у разi лiквiдацiї Банку отримати частину вартостi його майна, пропорцiйну кiлькостi належних їм акцiй.
Акцiї, призначенi для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу Банком не розмiщувались.
Станом на 31.12.2014 року у складi незареєстрованих внескiв до статутного капiталу визнано 79200,0 тис.грн. - у серпнi 2014 року акцiонерами прийнято рiшення про спрямування частини прибутку, отриманого у 2011-2013 роках, на збiльшення статутного капiталу шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй з 50 до 68 гривень. Кiлькiсть акцiй при цьому не змiнюється
Затверджено до випуску та підписано      
30.04.2015 року   Керівник Дубєй В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Лашевська Л.В.   Головний бухгалтер Кирилюк Я.М.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2014 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Процентні доходи, що отримані 403094 330660
Процентні витрати, що сплачені -261714 -218788
Комісійні доходи, що отримані 35011 31382
Комісійні витрати, що сплачені -11144 -3145
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами -271 0
Результат операцій з іноземною валютою 16012 22744
Інші отримані операційні доходи 19379 33089
Витрати на утримання персоналу, сплачені -57256 -57937
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені -82188 -94921
Податок на прибуток, сплачений -9840 -5367
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях -51083 37717
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 32875 -31303
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 359 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках -6730 -24021
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів -78934 -574433
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 15118 -5382
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів -89695 26088
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 98838 8072
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 274268 212567
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком -166502 120901
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями -3 -1
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 9, 17 62719 22264
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 193396 -207531
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 -145745 16042
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 17 0 0
Придбання асоційованих компаній 11 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 12 -7225 -58821
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
Придбання основних засобів 14 12567 13643
Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0
Придбання нематеріальних активів 14 -517 -1982
Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності -140920 -31118
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій 26 0 0
Емісія привілейованих акцій 26 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0
Викуп власних акцій 26 0 0
Продаж власних акцій 26 0 0
Отримання субординованого боргу 25 0 0
Погашення субординованого боргу 25 0 0
Отримання інших залучених коштів 21 0 0
Повернення інших залучених коштів 21 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 17 0 0
Дивіденди, що виплачені 35 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності 0 0
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти 35987 1431
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 88463 -237218
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 144140 381358
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 232603 144140

Примітки До складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв на кiнець 2014 року включенi нарахованi процентнi доходи в сумi 44 тис. грн. та резерв пiд знецiнення коштiв на кореспондентському рахунку в сумi 30 тис. грн. У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв на кiнець 2013 року нарахованi процентнi доходи вiдсутнi.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року грошовi еквiваленти, що фактично були забезпеченi цiнними паперами, придбаними за договорами репо, вiдсутнi.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року iнвестицiйнi операцiї, якi не потребували використання грошових коштiв та їх еквiвалентiв, вiдсутнi.
Затверджено до випуску та підписано      
30.04.2015 року   Керівник Дубєй В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Лашевська Л.В.   Головний бухгалтер Кирилюк Я.М.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2014 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Прибуток/(збиток) до оподаткування 0 0
Коригування:
Знос та амортизація 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 0 0
Амортизація дисконту/(премії) 0 0
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 0 0
(Нараховані доходи) 0 0
Нараховані витрати 0 0
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 0 0
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності діяльності 0 0
Інший рух коштів, що не є грошовим 0 0
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток 0 0
Податок на прибуток, що сплачений 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 17 0 0
Придбання асоційованих компаній 11 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
Придбання основних засобів 14 0 0
Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0
Придбання нематеріальних активів 14 0 0
Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від інвестиційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій 26 0 0
Емісія привілейованих акцій 26 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0
Викуп власних акцій 26 0 0
Продаж власних акцій 26 0 0
Отримання субординованого боргу 25 0 0
Погашення субординованого боргу 25 0 0
Отримання інших залучених коштів 21 0 0
Повернення інших залучених коштів 21 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 17 0 0
Дивіденди, що виплачені 35 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності 0 0
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 0 0

Примітки Нема даних
Затверджено до випуску та підписано      
30.04.2014 року   Керівник Дубєй В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Лашевська Л.В.   Головний бухгалтер Устименко Н.М.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)